Hotărârea nr. 602/2009

Atribuirea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte pentru tineri - destinate inchirierii, a terenurilor amplasate in zona Drum de Centura, str. Prelungirea Brailei, T 156/1 si str. Arcasilor, T 39, P14, proprietatea privata a municipiului Galati, pe perioada realizarii investitiei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.602

din 19 11 2009

privind atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri- destinate închirierii, a terenurilor amplasate în zona Drum de Centură, str. Prelungirea Brăilei, T156/1 și str. Arcașilor, T 39, P14, proprietatea privată a municipiului Galați, pe perioada realizării investiției

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:668/10 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 662/5 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 664/5 11 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.601/19 11 2009 referitoare la modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 214/04 07 2006 privind atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării construcțiilor de locuințe proprietate privată - prin credit ipotecar, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață totală de 22 424 mp și concesionarea către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, a cotei indivize de teren aferent acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr.28 556/3 11 2009 a Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1^1 și alin.1^2 , art.16, alin.1 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, actualizata;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri - destinate închirierii, a terenurilor amplasate în zona Drum de Centură, str. Prelungirea Brăilei, T 156/1 în suprafață de 13 179,37 mp, înscris în Cartea Funciară a localității cadastrale Galați cu nr. 28 434 N și terenul în suprafață de 4424 mp, amplasat în municipiul Galați, str. Arcașilor, T 39, P14, proprietatea privată a municipiului Galați, pe perioada realizării investiției, individualizate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae