Hotărârea nr. 600/2009

Modificarea si completarea pct. 1 din anexa nr. 1 la HCL nr. 80/10.07.1997 referitoare la concesionarea prin atribuire directa a unui teren pentru construirea unui bloc de locuinte

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.600

din 19 11 2009

privind modificarea și completarea pct.1 din anexa nr.1 la H.C.L. nr. 80/10.07.1997 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a unui teren pentru construirea unui bloc de locuințe

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:700/17 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.118 546/17 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.117 548/17 11 2009, al Biroului Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile prevederile cap.II pct.3 lit.f din HCL nr.350/01.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” , alin5,lit b și c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I— Se aprobă modificarea si completarea pct.1 din anexa 1 al HCL nr.80/10 07 1997, în sensul schimbării regimului de înălțime din P+8E în S+P+8E.

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae