Hotărârea nr. 598/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii SC APA CANAL SA, pana la data de 06.12.2009, a obiectivului de investitii: Retele exterioare de apa si canalizare - sediu dispecerat metrologie din str. Crizantemelor

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.598

din 19 11 2009

privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății S.C. APĂ CANAL SA., până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Rețele exterioare de apă și canalizare - sediu dispecerat metrologie din str. Crizantemelor

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:670/10 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 654/5 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 656/5 11 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății S.C. APĂ CANAL SA., până la data de 06.12.2009, a obiectivului de investiții: Rețele exterioare de apă și canalizare - sediu dispecerat metrologie din str. Crizantemelor.

Caracteristile tehnice ale obiectivului de investiții: Rețele exterioare de apă și canalizare - sediu dispecerat metrologie din str. Crizantemelor, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.598/19 11 2009

REȚELE EXTERIOARE DE APĂ ȘI CANALIZARE - aferente sediului dispecerat metrologie din str. Crizantemelor

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Rețea exterioară de apă rece

280283

1.8.6.

36

9.064,23

- tub PEFD PE 80 - lungime 56,4 ml.

2.

Rețea exterioară de canalizare

280284

1.8.7.

48

106.544,96

- tub PAFSIN Dn 200 mm -lungime 48 ml.

TOTAL

115.609,19

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu