Hotărârea nr. 593/2009

Aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii pe trimestrul IV 2009, la SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.593

din 19 11 2009

privind aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii pe trimestrul IV.2009, la S.C. APA CANAL SA Galați.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:665/1011 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.113 282/4 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.113 292/4 11 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din Ordinul nr.222/15 09 2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, emis de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă indicatorii specifici de fundamentare a fondului de salarii pe trimestrul IV.2009, la S.C. APA CANAL SA Galați, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae