Hotărârea nr. 587/2009

Aprobarea asocierii intre municipiul Galati si Directia pentru Sport a Judetului Galati pentru realizarea competitiei internationale "Patina de Cristal" 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 587

din 19 11 2009

privind: aprobarea asocierii între municipiul Galați și Direcția pentru Sport a Județului Galati pentru realizarea competitiei internationale “Patina de Cristal” 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre672/10 11 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 115 462/10 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115 464/10 11 2009, al Direcției Economică;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Directia pentru Sport a Judetului Galati, nr.101168/6 10 2009;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă asocierea între municipiul Galați și Direcția pentru Sport a Judetului Galati pentru realizarea competitiei internationale “Patina de Cristal” 2009, ce se va desfășura în perioada 26 - 29 noiembrie 2009.

Art.2 - Se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și Directia pentru Sport a Judetului Galati pentru realizarea competitiei internationale “Patina de Cristal” 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.587/19 11 2009

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. __________ / _________

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent 24590220, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

 • 1.2. DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI GALATI, cu sediul în Galati, str.

Stadionului nr.1, cod fiscal _________, cont nr. ________________________, deschis

la __________, reprezentat prin Presedinte -________________.

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să incheie prezentul contract, conform prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al

municipiului Galați nr. _______/________privind asocierea Municipiului Galați cu

DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI GALATI i.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect sustinerea financiara a Comtetitiei Internationale de patinaj artistic „Patina de Cristal”, organizat de catre DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI GALATI in perioada 26 - 29 noiembrie 2009.

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 65.000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.20.

 • 3.4. Platile se vor face in transe in functie de disponibil.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pe perioada desfasurarii actiunii.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă participe in calitate de coorgonazator la actiunea sportiva a structurii beneficiare, prin finantare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2.    Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul _______________________________________________ prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI GALATI Galați:

5.2.1 DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI GALATI Galați se obligă să nu transfere sau sa cesioneze drepturile dobandite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

 • 5.2.2. Sa utilizeze suma prevazuta la art. 3.2 exclusiv pentru finantarea actiunilor sportive stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 • 5.2.3. Sa realizeze actiunile prevazute in contract.

 • 5.2.4. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Municipiul Galati , constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).

Art. 6 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizeaza actiunea la care structura sportiva s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 7 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 7.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 8 - FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 8.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 9 - CLAUZE SPECIALE

 • 9.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 9.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 9.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI GALATI Galați, respectiv realizarea actiunilor propuse pentru anul 2006, va fi controlat de către Directia Economica si de catre persoana desemnata prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati.

Art. 10 - DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 10.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în 2

exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALA ȚI

DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI

PRESEDINTE


Președinte de ședință Roman Apostol Picu


GALATI

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil contract

Consilier Viocu Costica

ANEXA

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ____________/_________

Categoriile de cheltuieli care vor fi finantate prin contractul de asociere sunt urmatoarele:

 • > Premii in numerar;

 • >  Premii: medalii, cupe, buchete de flori ;

 • >  Materiale promovare : afise, invitații ;

 • > Cazare si masa pentru sportivi ;

 • > Masa festiva;

 • > Cheltuieli servicii de transmisie - statie amplificare;

 • > Cheltuieli reprezentând chirie patinoar pentru desfășurarea evenimentului

Avand in vedere alocarea fondurilor de la bugetul local, toate cheltuielile cuprinse in prezenta anexa se vor efectua cu respectarea normativelor de cheltuieli cuprinse in legislatia in vigoare privind:

 • -  drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

 • -  drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 • -   achizitiile publice;

 • -  acordarea primelor de joc;

 • -   legislatia muncii.

MUNICIPIUL GALAȚI               DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI

GALAȚI

PRIMAR                                      Director

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Consilier Voicu Costica