Hotărârea nr. 586/2009

Aprobarea programului "Serbarile Galatiului" 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.586

din 19 11 2009

privind: aprobarea programului “Serbările Galațiului” 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 695/1711 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19 11

2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 118 638 / 17 11 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118 640 /17 11 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr. 100/20.11.1992 privind aprobarea Serbărilor prilejuite de ziua Sf. Apostol Andrei;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă programul “Serbările Galațiului 2009”, ocazionate de sărbătorirea ocrotitorului spiritual al municipiului Galați “Sf. Apostol Andrei”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Comisia de organizare și coordonare a Serbărilor Galațiului se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.586/19 11 2009

Program

„Serbările Galațiului”

- 2009 -

1 - 30 noiembrie

 • >  "Sfinții - prietenii lui Dumnezeu și îndrumătorii tinerilor", concurs pe teme de Religie

 • -  loc de desfășurare: școlile și liceele municipiului Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  "Mai fericit este a da decât a lua", program social-filantropic dedicat ajutorării copiilor singuri, bătrânilor, bolnavilor și celor întemnițați

 • -  loc de desfășurare: parohiile municipiului Galați, spitale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, penitenciare

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

1 noiembrie

 • >  ora 900 - "Bucurați-vă, sfinților toți!", program liturgic și social-filantropic prilejuit de sărbătoarea Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian, ocrotitorii Centrului de asistență medicală al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

 • -  loc de desfășurare: Centrul de asistență medicală " Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian", Așezământul social-filantropic “Sf. Vasile cel Mare”

 • -  organizatori: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Asociația Medicilor Creștini Ortodocși din Galați

 • >  ora 1700 - "Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul municipiului Galați", ciclu de conferințe și meditații duhovnicești. Tema I: "Parohia și familia creștină"

 • -  loc de desfășurare: parohiile și capelele municipiului Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

8 noiembrie

 • >   ora 900 - "Ocrotirea și folosul sufletesc ale puterilor îngerești", program liturgic, cultural și social-filantropic organizat cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Arhangheli - Metoc”

 • -  loc de desfășurare: Mănăstirea „Sf. Arhangheli - Metoc”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • > ora 1700 -"Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul municipiului Galați", ciclu de conferințe și meditații duhovnicești. Tema II: "Tinerii Bisericii - aspecte din parohia noastră"

 • -  loc de desfășurare: parohiile și capelele municipiului Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

09 noiembrie

 • > ora 1130 - Lansări de carte

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • >  ora 1230 - „Altfel”- expoziție handmade și „Vitange”- expoziție de obiecte vechi și antichități

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, Filiala „Costache Negri”

- organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • > ora 1700 - „Un sfânt promotor al medicinii: Sfântul Vasile cel Mare”, simpozion științific

 • -  loc de desfășurare: Centrul de asistență medicală " Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian", Așezământul social-filantropic “Sf. Vasile cel Mare”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Asociația Medicilor Creștin-Ortodocși din Galați, Departamentul Teologic al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, Facultatea de Medicină.

 • > „Vasile Alexandresu Urechia - o viață dedicată cărților”

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • > „Veniți la bibliotecă, viitorul vă așteaptă”

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • >  „Dati cărților o viață nouă!” - ediția a Il-a

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 10 noiembrie

 • > ora 1400 - „Împletind dansul cu teatrul reușim să păstrăm vie tradiția”

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 11 noiembrie

 • >  ora 900 - "Sfinții - ajutători în încercări și necazuri", program liturgic, cultural și social-filantropic, organizat cu prilejul hramului parohiei „Sf. Mina, Victor și Vichentie”

 • -  loc de desfășurare: parohia „Sf. Mina, Victor și Vichentie”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 0900- „Profesionalism, tradiție și inovare în asigurarea liberului acces la cunoaștere”, partea I

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • >  ora 1100- „Biblioteca: tezaur cultural și informațional”, concurs

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • >  ora 1300- „Profesionalism, tradiție și inovare în asigurarea liberului acces la cunoaștere”, partea a II-a

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 12 noiembrie

 • > ora 1200- „Comuna Vânători - păstrătoare și continuatoare a valorilor culturale și tradiționale românești, montaj literar-artistic

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • > ora 1400- „Pași spre perfecționare - Teorie și practică pentru examenul de definitivat și gradul II”, lansare de carte

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca„V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • >  ora 1700— „Salonul Literar AXIS LIBRI”, lansare de carte

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 13 noiembrie

 • > ora 1200- „Ora Ideea Europeană”

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • >  ora 1400- „Scriitori basarabeni în colecțiile Bibliotecii V. A. Urechia”

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 14 noiembrie

 • > ora 1000- „V. A. Urechia - o permanență în viața Galațiului”, omagiu

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 15 noiembrie

 • >  ora 1700 - "Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul municipiului Galați", ciclu de conferințe și meditații duhovnicești. Tema III; "Filantropia - viața Bisericii"

 • -  loc de desfășurare: parohiile și capelele municipiului Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • 20 noiembrie

 • >  Campanie de ajutorare a persoanelor lipsite de posibilități materiale

 • -  organizator: Primăria municipiului Galați

 • 21 noiembrie

 • >  ora 900 - "Bucură-te, cea plină de har...!", program liturgic, cultural și social - filantropic, organizat cu prilejul hramului Parohiei Vovidenia; inaugurarea cantinei sociale a parohiei

 • -  loc de desfășurare: Parohia Vovidenia

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • 22 noiembrie

 • >  ora 1700 - "Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul municipiului Galați", ciclu de conferințe și meditații duhovnicești. Tema IV; "Galați - orașul Sfântului Andrei. Argumente pentru consolidarea solidarității creștine și promovarea valorilor morale în societate"

 • -  loc de desfășurare: parohiile și capelele municipiului Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • 25 - 27 noiembrie

 • > „Cupa 1 Decembrie” - ediția a IV-a

 • -  loc de desfășurare: Liceul cu program sportiv Galați

 • -  organizator: Liceul cu program sportiv Galați

 • 25 noiembrie

 • >  ora 900 - "Ajutorul sfinților pentru vindecarea bolnavilor", program liturgic și catehetic organizat pentru cadrele medicale și bolnavii Spitalului de Urgență „Sf. Apostol Andrei, precum și pentru studenții Facultății de Medicină din Galați, cu prilejul aducerii spre închinare a moaștelor Sf. Andrei și Sf. Nectarie Taumaturgul

 • -  loc de desfășurare: Spitalul de Urgență „Sf. Andrei”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 900 - “Darurile sfinților", program liturgic, cultural și social - filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Sf. Gheorghe, Modest și Ecaterina”

 • -  loc de desfășurare: Parohia „Sf. Gheorghe, Modest și Ecaterina”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • 26 - 28 noiembrie

 • >  „Zilele medicale gălățene”, lucrări de cercetare și studii prezentate de cadrele didactice ale Facultății de Medicină și Farmacie Galați

 • -  loc de desfășurare: Grădina Botanică

 • -  organizator: Facultatea de Medicină și Farmacie Galați

 • 26 - 29 noiembrie

 • >  „Patina de Cristal”, concurs internațional de patinaj artistic

 • -  loc de desfășurare: Patinoarul Galați

 • -  organizator: Direcția pentru Sport a Județului Galați, Primăria Municipiului Galați

 • 26 noiembrie

 • >  ora 900 - "Lăsați copiii să vină la mine!", program liturgic, cultural și social -filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”

 • - loc de desfășurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”

 • - organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 1200 - "Speranțe pentru vârsta a III-a", program liturgic și social prilejuit de inaugurarea Centrului multifuncțional de servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în dificultate din cadrul Parohiei „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”

 • - loc de desfășurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh și Sf. Stelian”

 • - organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria municipiului Galați

 • >  orele io00-i300 - "Ajută-ți aproapele!", acțiuni filantropice îndreptate către persoanele lipsite de posibilități materiale, copiii singuri, bătrâni, bolnavi și cei întemnițați din municipiul Galați

 • -  loc de desfășurare: biserici, centre sociale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, spitale, penitenciare din municipiul Galați

 • -  organizatori: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria municipiului Galați

> ora 1300 - "Salvați patrimoniul cultural gălățean!”, concurs județean de fotografie

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • -  organizator: Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”

> ora 1700 - "Și ei sunt asemenea nonei...”, spectacol religios-artistic de binefacere, susținut de persoane hipoacuzice în limbaj mimico-gestual de la Școala specială „P.P.Neveanu”

 • -  loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • 27 - 30 noiembrie

 • >  „Vechi tipografii gălățene”, expoziție de tipărituri vechi

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca „V. A. Urechia”, sediul central

 • -  organizator: Biblioteca „V. A. Urechia”

 • 27 noiembrie -1 decembrie

 • >  Târgul Meșterilor Populari

 • -  loc de desfășurare: Esplanada „Potcoava de Aur”

 • -  organizator: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galați

 • 27 noiembrie

 • >  ora 1100 - "Speranța”, program liturgic și social prilejuit de inaugurarea Centrului multifuncțional de servicii sociale pentru copiii cu părinți plecați în străinătate sau cu risc social din cadrul Așezământului social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare”

 • -   loc de desfășurare: Așezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Asociația „Sf. Vasile cel Mare”,

Primăria municipiului Galați

 • > ora 1700 - "CupaMunicipiului Galați la bowling"

 • -  loc de desfășurare: Arena de bowling

 • -  organizator: Clubul Sportiv ICMRS Galați

 • > „Sfântul Andrei în tradiția populară”, expunere

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Istorie

 • -  organizator: Muzeul de Istorie

 • > „Serbările Galațiului prin ochii copiilor”, expunere

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Istorie

 • -  organizator: Muzeul de Istorie

 • 28 - 29 noiembrie

 • > Concurs de minifotbal

 • -  loc de desfășurare: Teren Complex Sportiv „Dunărea”

 • -  organizator: Direcția pentru Sport a Județului Galați, Primăria Municipiului Galați

 • 28 - 30 noiembrie

 • > „Cea mai frumoasă cameră din cămin”, concurs

 • -  loc de desfășurare: Complex Studențesc „Al. I. Cuza” și „22 Decembrie”

 • -  organizator: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos”

 • > Serate de karaoke și muzică folk

 • -  loc de desfășurare: Casa de Cultură a Studenților

 • -  organizator: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos”

 • 29 - 30 noiembrie

 • > Concurs de tenis de masă

 • -  loc de desfășurare: Sala ICMRS Galați

 • -  organizator: Direcția pentru Sport a Județului Galați, Primăria Municipiului Galați

 • 28 noiembrie

 • >  ora 900 - "Tinerii seminariști între criza lumii contemporane și modelele veșnice: Sfinții Capadocieni", simpozion științific cu participarea delegațiilor de la mai multe seminarii teologice din țară și de la mai multe licee din Eparhia Dunării de Jos; lansarea volumului "Apostolat și educație creștină în lumea de astăzi", realizat de elevi ai seminarului gălățean și ai altor seminarii teologice din țară;

 • -  loc de desfășurare: Seminarul teologic „Sf. Apostol Andrei”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 1000 - "Călători pe cărările sfinților", moment liturgic prilejuit de scoaterea spre închinare a moaștelor Sf. Ap. Andrei și Sf. Vasile cel Mare; Te-Deum la Catedrala arhiepiscopală prilejuit de deschiderea Sărbătorilor Sf. Apostol Andrei

 • -  loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • > ora 1000 - Spectacol al grupului coral al Liceului de Artă

 • -  loc de desfășurare: Azilul de bătrâni, Parcul Copiilor

 • -  organizator: Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”

 • > ora 1000 — Expoziție de pictură

 • -  loc de desfășurare: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

 • -  organizator: Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”

 • >  ora 1100 — Spectacol dedicat zilelor Galațiului

 • -  loc de desfășurare: Sala de concerte a Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin”

 • -  organizator: Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”

 • >  ora 1100 — „Capra cu trei iezi”

 • -  loc de desfășurare: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • -  organizator: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • >  ora 1200 — „Studenția — impact în viața gălățenilor”, concurs de eseuri

 • -  loc de desfășurare: Casa de Cultură a Studenților

 • -  organizator: Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos”

 • >  ora 1400 — „Portrete și oglinzi”, expoziție de grafică

 • -  loc de desfășurare: Universitatea „Danubius”

 • -  organizator: Universitatea „Danubius”

 • > ora 1700 — Expoziție de pictură

 • -  loc de desfășurare: Teatrul Dramatic „Fani Tardini”

 • -  organizator: Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”

 • >  ora 1700 — Mesaje prilejuite de deschiderea Serbărilor Galațiului

Înmânarea titlului “Cetățean de Onoare al municipiului Galați” Înmânarea titlului “Premiul municipiului Galați”

 • -  loc de desfășurare: Teatrul Muzical “Nae Leonard”

 • -     organizator: Primăria Municipiului Galați, Teatrul Muzical “Nae Leonard”

- "Toată suflarea să laude pe Domnul!", concert de muzică bisericească cu participarea corurilor Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galați și altor seminarii teologice din țară

- Microrecital Vasile Șeicaru

 • > Concert de muzică cultă

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Artă Vizuală

 • -  organizator: Școala de Arte - Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

 • >  Invitație la creație, atelier

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Istorie

 • -  organizator: Muzeul de Istorie

 • > „Cupa Beija Flor”, concurs național de dans sportiv

 • -  loc de desfășurare: Sala „Siderurgistul”

 • -  organizator: Clubul de dans sportiv „Beija Flor”, Primăria municipiului Galați

 • 29 noiembrie -15 decembrie

 • >  Expoziție de pictură, grafică și fotografie

 • -  loc de desfășurare: Palatul Copiilor

 • -  organizator: Palatul Copiilor

 • 29 noiembrie

 • >  ora 900 - "Sfântul Andrei - ocrotitorul siderurgiștilor", program liturgic și catehetic organizat pentru lucrătorii platformei siderurgice ArcelorMittal cu prilejul aducerii spre închinare a moaștelor Sf. Andrei

 • -  loc de desfășurare: Capela „Sf. Andrei” - platforma siderurgică ArcelorMittal

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • > ora 1000 — Crosul Tuturor Vârstelor

 • -  loc de desfășurare: Faleza Superioară a Dunării

 • -  organizator: Direcția pentru Sport a Județului Galați, Primăria Municipiului Galați

 • > ora io00 - Cărți și imagini „Pe urmele Sfântului Andrei”

 • -  loc de desfășurare: Biblioteca Universității „Danubius”

 • -  organizator: Biblioteca Universității „Danubius”

 • >  ora 1000 - „Capra cu trei iezi”

 • -  loc de desfășurare: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • -  organizator: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • >  ora 1000 - „Galațiul sărbătorește copilăria”, spectacol pentru copii

 • -  loc de desfășurare: Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor

 • -  organizator: Compania Hai-Hui, Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • > orele ii00 - "Studenții creștini - apostoli ai virtuților", program cultural și filantropic organizat cu prilejul sărbătoririi patronului spiritual al A.S.C.O.R. Galați, cu participarea delegațiilor filialelor A.S.C.O.R. din țară.

 • -  loc de desfășurare: Sala „Episcop Chesarie Păunescu” , Centrul Eparhial;

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 1100 - „Pionieri și corifei ai învățământului universitar economic din România”, serie de conferințe

 • -  loc de desfășurare: Universitatea „Danubius”

 • -  organizator: Universitatea „Danubius”

 • >  ora 1130 - „Capra cu trei iezi”

 • -  loc de desfășurare: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • -  organizator: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • >  ora 1600 - „Galațiul sărbătorește copilăria”, invitați: Anca Țurcașiu și Radu Gheorghe

 • -  loc de desfășurare: Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor

 • -  organizator: Compania Hai-Hui, Teatrul de Păpuși „Gulliver”

 • > ora 1700 — „La Rondine” de G. Puccini

 • -  loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard”

 • -  organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard”

 • > ora 1800 - Slujbă de priveghere închinată Sf. Apostol Andrei

 • - loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală și toate bisericile din municipiul Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 1900 - " Pelerinajul luminii", pelerinaj închinat Sfântului Apostol Andrei, pe traseul Catedrala episcopală - biserica „Sf. Andrei” a Seminarului teologic din Galați

 • -  loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală, Seminarul teologic „Sf. Apostol Andrei”

 • -   organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 1900 — „Galațiul în sărbătoare”, concert de muzică populară, invitată Mioara Velicu

 • -  loc de desfășurare: Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor

 • -  organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

 • > „Orașul Galați la cumpăna secolelor XIX-XX. Imagine de epocă”, expunere

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Istorie

 • -  organizator: Muzeul de Istorie

 • > „Monumente de arhitectură religioasă din orașul Galați”, expunere

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Istorie

 • -  organizator: Muzeul de Istorie

 • 30 noiembrie

 • >  ora 900 - Sfânta Liturghie închinată Sf. Apostol Andrei

 • -  loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală și toate bisericile din municipiul Galați

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

 • >  ora 1000 — „17 ani de activitate revuistică la Universitatea Danubius din Galați”

 • -  loc de desfășurare: Universitatea „Danubius”

 • -  organizator: Universitatea „Danubius”

 • >  ora io00 — „Povești din orașul de demult”, concurs

 • -  loc de desfășurare: Școala nr. 7

 • -  organizator: Inspectoratul Școlar Județean

 • > ora 1000 -1100 — Spectacol de muzică folk

 • -  loc de desfășurare: Palatul Copiilor

 • -  organizator: Palatul Copiilor

 • >  ora 1000 — „Orașul Galați trecut, prezent, viitor”, seminar de informare

 • -  loc de desfășurare: Palatul Copiilor

 • -  organizator: Palatul Copiilor

  ora 1100 - „Croitorașul cel viteaz”

  • -  loc de desfășurare: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

  • -  organizator: Teatrul de Păpuși „Gulliver”

  ora 1200 - lansarea revistei studenților de la Facultatea de Științe ale Comunicării

  • -  loc de desfășurare: Universitatea „Danubius”

  • -  organizator: Universitatea „Danubius”

  ora 1300 - „Galați 2009”, expoziție de fotografii

  • -  loc de desfășurare: Colegiul Național Vasile Alecsandri

  • -  organizator: Inspectoratul Școlar Județean

  ora 1300 - "În căutarea celor triști și singuri", acțiuni filantropice pentru


persoanele aflate în dificultate din municipiul Galați

 • -  loc de desfășurare: bisericile și centrele sociale din municipiul Galați

 • -  organizatori: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria municipiului Galați ora 1500 „Un zâmbet pentru gălățeni”, caravana zâmbetelor

 • -  loc de desfășurare: Palatul Copiilor

 • -  organizator: Palatul Copiilor

ora 1600 - „Logos și Melos”, recital de poezie

 • -  loc de desfășurare: Universitatea „Danubius

  .99


 • -  organizator: Universitatea „Danubius”

ora 1700 - Binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos

 • -  loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală „Sf. Apostol Andrei”

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

ora 1715 - Alegoria „Cu Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Vasile cel Mare pe calea sfinților”

 • -  loc de desfășurare: Catedrala arhiepiscopală „Sf. Apostol Andrei” - strada Domnească - strada Brăilei

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

ora 1800 - Alocuțiunile Înalt Preasfinției Sale Arhiepiscopul Dunării de Jos, dr. Casian Crăciun și a Primarului Municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

 • -  loc de desfășurare: microscena din fața Palatului de Justiție

 • -  organizator: Arhiepiscopia Dunării de Jos

ora 1815 - Concert în aer liber, invitați: Voltaj, Ana Maria Ferencz, Delia, Provincialii, Hi Q

 • -  loc de desfășurare: Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor

 • -  organizator: Teatrul Muzical „Nae Leonard”

ora 2200 - Focuri de artificii Concurs de lupte

 • -  loc de desfășurare: Sala Complex Sportiv Dunărea

 • -  organizator: Direcția pentru Sport a Județului Galați, Primăria Municipiului Galați

Concurs de atletism

 • -  loc de desfășurare: Sala Complex Sportiv Dunărea

 • -  organizator: Direcția pentru Sport a Județului Galați, Primăria Municipiului Galați

„Instantanee tehnice. Achiziții 2006 - 2008”, expoziție

 • -  loc de desfășurare: Muzeul de Istorie

 • -  organizator: Muzeul de Istorie

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu