Hotărârea nr. 527/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune , catre S.C. APATERM S.A. pana la data de 31.12.2010, a obiectivului de investitii: Contorizare consumuri energie termica in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.527

din 29 10 2009

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂTERM S.A. până la data de 31 12 2010, a obiectivului de investiții: Contorizare consumuri energie termică în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:601/2610 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.108 482/26 10 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.108 484/26 10 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a”și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune , către S.C. APĂTERM SA. până la data de 31 12 2010, a obiectivului de investiții: Contorizare consumuri energie termică în municipiul Galați.

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții: Contorizare consumuri energie termică în municipiul Galați, sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.527/29 10 2009

Obiectivul de investiții “Contorizare consumuri energie termică în municipiul Galați”

Nr crt

Denumirea mijloacelor fixe Caracteristici tehnice

U.M.

Cantitate achizitionata

Cantitate montata

Cod de clasificare

DN ani

Valoare de inventar (cu IC)

Nr.

Inventar

1

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 25mm, Q=3.5m3/h, L260mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

buc

47

2.2.1.1.3

4-8

14.863,99

27016

2

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 32mm, Q=6m3/h,

L260mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

buc

27

2.2.1.1.3

4-8

9.907,29

27017

3

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 40mm,

Qn=10m3/h, L300mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

buc

1

2.2.1.1.3

4-8

396,51

27018

4

Contor pentru apa fierbinte Woltman tip

Zenner WPHL Dn 50mm, Qn=15m3/h,

L200mm, T=130 C, Pn=16 bar, clasa B

buc

2

2.2.1.1.3

4-8

918,76

27019

5

Contor pentru apa fierbinte Woltman tip

Zenner WPHL Dn 65mm, Qn=25m3/h, L200mm, T=130 C, Pn=16 bar, clasa B

buc

3

2.2.1.1.3

4-8

1.546,98

27020

6

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 25 mm, Q=3,5 mc/h

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 25 mm, Q=6 mc/h

buc

132

2.2.1.1.3

4-8

49.518,62

27021

7

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 40 mm, Q=10 mc/h

buc

30

2.2.1.1.3

4-8

17.277,71

27027

8

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 50 mm, Q=15 mc/h

buc

16

2.2.1.1.3

4-8

10.745,73

27022

9

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 65 mm, Q=25 mc/h

buc

5

2.2.1.1.3

4-8

3.679,32

27023

10

Contor energie termica tip Landis +GYR

ULTRAHEAT 2WR5 Mbus, Dn 80 mm,

Q=40 mc/h

buc

1

2.2.1.1.3

4-8

612,36

27024

11

Contor energie termica tip Landis +GYR

ULTRAHEAT 2WR5 Mbus, Dn 100

mm, Q=60 mc/h

buc

3

2.2.1.1.3

4-8

2.457,70

27025

12

Camine

buc

35

1814

8

52.834,15

27026

13

Termorezistenta cu cap PT 500M, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls pentru 73 buc. Contori A.C.C. Dn 25 mm

Set/buc

73

2.2.1.1.3

4-8

93.416,64

27015

14

Termorezistenta cu cap PT 500M, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls pentru 1907 buc. Contori A.C.C. Dn 32 mm

Set/buc

1907

2.2.1.1.3

4-8

2.440.390,62

15

Termorezistenta cu cap PT 500M, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls pentru 597 buc. Contori A.C.C. Dn 40 mm

Set/buc

597

2.2.1.1.3

4-8

765.172,27

16

Termorezistenta cu cap PT 500M, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls pentru 23 buc. Contori A.C.C. Dn 50 mm

Set/buc

23

2.2.1.1.3

4-8

31.862,39

17

Termorezistenta cu cap PT 500M, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls pentru 1 buc. Contori A.C.C. Dn 65 mm

Set/buc

1

2.2.1.1.3

4-8

1.281,6

18

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 25mm, Q=3.5m3/h, L260mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

156

19

2.2.1.1.3

4-8

199.074,38

29361

19

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 32mm, Q=6m3/h, L260mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

181

15

2.2.1.1.3

4-8

251.966,92

20

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 40mm, Qn=10m3/h, L300mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

82

1

2.2.1.1.3

4-8

156.164,65

21

Contor pentru apa fierbinte Woltman tip Zenner WPHL Dn 50mm, Qn=15m3/h, L200mm, T=130 C, Pn=16 bar, clasa B

buc

5

0

2.2.1.1.3

4-8

14.585,91

22

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5 Mbus, Dn 25 mm, Q=3,5 mc/h

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5 Mbus, Dn 25 mm, Q=6 mc/h

buc

243

34

2.2.1.1.3

4-8

438.069,78

23

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 40 mm, Q=10 mc/h

buc

58

23

2.2.1.1.3

4-8

128.217,81

24

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 50 mm, Q=15 mc/h

buc

27

10

2.2.1.1.3

4-8

62.268,35

25

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 65 mm, Q=25 mc/h

buc

0

3

2.2.1.1.3

4-8

8.600,50

26

Contor energie termica tip Landis +GYR

ULTRAHEAT 2WR5 Mbus, Dn 100 mm, Q=60 mc/h

buc

0

0

2.2.1.1.3

4-8

4.061,11

27

Camine

buc

10

1.1.8.6.

25.133,16

28

Cablu transmisie date

ml

60,182

2.2.11.3

62.597,27

29

Termorezistenta cu cap PT 500, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls Dn 25 mm, Dn 40 mm, Dn 50 mm, Dn 65 mm;

buc

96

22

2.2.1.1.3

4-8

32.960,62

29361

30

Termorezistenta cu cap PT 500, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls Dn 32 mm

buc

2168

236

2.2.1.1.3

4-8

352.561,12

31

Termorezistenta cu cap PT 500, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls Dn 40 mm

buc

730

131

2.2.1.1.3

4-8

196.265,51

32

Termorezistenta cu cap PT 500, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls Dn 50 mm

buc

57

28

2.2.1.1.3

4-8

41.949,88

33

Termorezistenta cu cap PT 500, L=85 inclusiv 2 teci 2x15m cablu integrator Multidata Standard S1 10L impuls Dn 65 mm

buc

11

2

2.2.1.1.3

4-8

3.005,77

29361

34

Cablu transmisie impuls

ml

39,806

149.898,70

29361

35

Cutii de protecție

buc

300

25.136,25

29361

36

Rulaj integratoare

buc

42

44.114,70

29361

37

Calculator-integrator-rulaj

buc

42

23.526,30

29361

38

Contor de apa calda multijet cu impuls tip Zenner MTWI Dn 25mm, Q=3.5m3/h, L260mm, T=90 C, Pn=16 bar, clasa B

1

2.2.1.1.3

4-8

306,47

29419

39

Contor ultrasonic de energie termica tip

Landis +GYR ULTRAHEAT 2WR5

Mbus, Dn 25 mm, Q=3,5 mc/h

2

2.2.1.1.3

4-8

1.184,17

29419

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

HCL 527.doc