Hotărârea nr. 523/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 118/06.04.2006 referitor la atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani Universitatii “Dunarea de Jos” Galati – Facultatea de Medicina a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, modificata si completata de HCL nr. 218/04.07.2006 si HCL nr. 376/14.09.2006.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.523

din 29 10 2009

privind: modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 118/06.04.2006 referitor la atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani Universitatii “Dunarea de Jos” Galati - Facultatea de Medicina a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, modificata si completata de HCL nr. 218/04.07.2006 si HCL nr. 376/14.09.2006.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:611/2710 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.109 464/27 10 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.109 466/27 10 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.37 430/9 10 2009 a Direcției pentru Infrastructură Sanitară, Logistică și Dispozitive Medicale;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I— Se aprobă modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 118/06.04.2006, care va avea următorul conținut:

„Art.1 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 20 ani, Universitarii “Dunarea de Jos” Galati - Facultatea de Medicina, a unor parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, respectiv suprafata exclusiva totala de 1690,94 mp, conform planurilor de situatie anexate”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei


RELEVEUA-NtM 1


Scara 1:200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34, parter, tronson I, GalațiNr cri

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol acces + Casa scării

83.32

2

Sala gips ortopedie

16.70

3

Cabinet consultații dr. Comea I.

16.85

4

Camera de comanda

4.20

5

Camera obscura

5.94

6

Radiologie - RX

25.26

7

Hol

5.04

8

Hol ortopedie

29.80

9

Audiograma

4.28

10

Camera fonica

7.56

11

Sala așteptare

11.29

12

Fișier

21.38

13

Garda urgenta

16.26

14

Agenție comunitara de servicii sociale

13.66

15

Medicina muncii dr. Melinte E.

13.63   ’

16

Grup sanitar

4.41

17

Hol + Casa scării

60.16

18

Sala ședințe

33.18

19

Sterilizare

8.03

20

Sterilizare

16.98

21

Cultura fizica medicala prof. Enache G. + prof. Cristea M.

25.44

22

Sala așteptare C.F.M.

3.72

23

Vestiar

4.18

24

Hol

17.27

25

Magazie

16.54

r^tai «îtînrafata Utila

465.08


Suprafețele care se transmit din administrarea Consiliului Local Galați in folosința gratuita a Universității

“Dunarea de Jos” Galați - Facultatea de Medicina


xxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos” Galați - Facultatea de Medicina


lllll - Suprafața comuna Spitalul Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”, Consiliul Local Galați si Facultatea de Medicina


XXX- S'exctoTa                .

oloio i :200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34,etaj I, tronson I, Galați


s

H


  • V

  • V

  • V p /■ k' v

■ x/‘ / <

  • V u

  • V ’z


Nr cri

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol acces + Casa scării

57.16

1'

Hol

29.25

2

Sindicat ’Sanitas"

5.69

3

Sindicat “Sanitas”

10.87

4

Grup sanitar

5.20

5

Vestiar >

5.04

6

Hol

21.97

7

Magnetodiaflux + ultrasunete B.F.T.

10.73

8

Fișier B.F.T.

10.71

9

Hol

58.96

10

Cabinet B.F.T. dr. Batyaniy A. + dr. Anghel T.

16.48

11

Interdin

16.33

12

Electroterapie 1

16.70

13

Electroterapie 11

24.97

14

Neurologie dr. Binzar L

25.34

15

Ho) cabinet explorări funcționale

8.48

16

Cabinet explorări funcționale dr. Drasovean G.

15.35

17

Cabinet alergologie dr. Sandica L.

16.96

18

Depozit

7.95

19

Radiologie

15.44

20

Hol RX

3.80

21

Ctrttuiy nSfiC-â iiTediiidla piuf-Eneche-XJ^t-proLCristeaM-

5.56

22

Centrala telefonica

8.68

23

Centrala telefonica

7.25

24

Cardiologie dr. loan. E.

15.90

25

Interne dr. Popa C-tin + dr. Pandelea S.

16.66

26

Vestiar masaj B.F.T.

5.27

27

Masaj 8.F.T.

10.61

28

Vestiar

10 03

Total Suprafața Utila

■163 34

X

X

V

V

X


Suprafețele care se transmit din administrarea Consiliului Local Galați in folosința gratuita a Universității

“Dunarea de Jos" Galați - Facultatea de Medicina


xxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos" Galați - Facultatea de Medicina


/////- Suprafața comuna Spitalul Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”, Consiliul Local Galați si Facultatea de Medicina


©©© — Sc^dlu'ă^ Uecttt) =


S excludVmk,
întocmit,

Serviciul Cadastru

Mariana Selaru

Nr crt

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

29,80

2

Cabinet medicina sportiva

16,17

3

Cabinet medicina sportiva

16,96

4

Hol

10,37

4'

Fișier

5,49

5

Cabinet medicina sportiva

16,59

6

Cabinet medicina sportiva

3,88

7

Cabinet medicina sportiva

4,16

8

Sala așteptare pediatrie

5,27

9

Cabinet pediatrie T .J v i QMi

10,45

10

Hol

10,35

11

Vestiar

5,09

12

Tablou Electric

5,36

13

Grup Sanitar

4,62

14

Grup Sanitar

4,62

Total Suprafața Utila

149,18

Suprafețele care se transmit din administrarea Consiliului Local Galați in folosința gratuita a Universității “Dunarea de Jos” Gal^ - Facultatea de Medicina

HUI - Suprafața comuna

Spitalul Clinic Județean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei", Consiliul Loca Galați si Facultatea de Medicina


xxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos” Galali - Facultatea de MedicinaNr

Denumire încăpere

Suprafața utila

crt

.(mp)

1

Hol

40,90

2

ORL-Dr. Tuta Daniela si Dr. Pandelea Carmen

15,64

3

Hol

6,18

4 ,

ORL-Dr. Mitrea Viorel - Tratamente

10,56

5

ORL-Dr. Mitrea Viorel - Consultații

19,95

6

Urologie

24,70

-

7

Vestiar

4,95

8

Planificare familiala-Dr. Nicolae Carmen

11,55

9

Planificare Familiala - Tratamente

10,78

10

Vestiar

4,27

11

Grup Sanitar

4,27

Total Suprafața Utila

153,75


Suprafețele care se transmit din administrarea Consiliului Local Galați in folosința gratuita a Universității “Dunarea de Jos” Galați - Facultatea de Medicina

xxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos” Galați - Facultatea de Medicina


lllll - Suprafața comuna Consiliul Local Galați si

Facultatea de Medicina


întocmit, Serviciul Cadastru Mariana Selaru
  • Y

  • Y

  • Y Y;

'U

4/t


Ulii - Suprafața comuna Consiliul Local Galați si Facultatea de Medicina


XXX -


S(NOU-) 26^) 5xxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos” Galați

- Facultatea de Medicina ///// - Suprafața comuna Consiliul Local Galați si Facultatea de Medicina


Anexa 7Suprafețele care se transmit din administrarea Consiliului Local Galați in folosința gratuita a Universității “Dunarea de Jos” Galați- Facultatea de Medicina

X>X -                     )5<3 “'f


xxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos” Galați - Facultatea de Medicina

HIH - Suprafața comuna Facultatea de Medicina


ANEXA- 8Nr crt

Denumire încăpere

Suprafața utila I (mp)

1

Hol acces + Casa scării

66.60

2

Cabinet stomatologic dr. lonescu A.

16.66

3

Grup sanitar

4.59

4

Cabinet tratamente ginecologie

16.49

5

Hol

11.10

6

Caserie

5.10

7

Grup sanitar

5.28

8

Cabinet asistent sef

8.84

9

iHoi

48.62

10

Cabinet chirurgie dr. Miron D.

16.38

11

Cabinet tratamente chirurgie

16.54

12

Cabinet chirurgie Leahu L.

16.54

13

Hol așteptare ginecologie

8.22

14

Cabinet ginecologie dr. Manole M.

17.60

15

Cabinet ginecologie dr. Secas A. + dr. Docan L.

21.00

16

Secretariat

15.90

17

Director

16.96

18

Cabinet stomatologie dr. lonita D.

16.70

19

Cabinet stomatologie dr. Chitic V.

25.44

20

Cabinet stomatologie dr. Dvorak S.

25.44

21

Laborator tehnica dentara

25.20

22

Vestiar

10.45

23

Camera turnare

16.80

24

Vestiar comun

10.50

25

Hol

18.62

Total Suprafața Utila

461.57


Suprafețele care se transmit din administrarea Consiliului Local Galați in olosinta gratuita a Universității “Dunarea de Jos” Galați- Facultatea de Medicinaxx- Suprafața exclusiva Universitatea “Dunarea de Jos” Galați

- Facultatea de Medicina


HH - Suprafața comuna Spitalul Clinic de Urgenta

Sf. Apostol Andrei”, Consiliul Local si Facultatea de Medicina