Hotărârea nr. 496/2009

Modificarea si completarea art.17 , cap. VIII din Masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici, cu sau fara personalitate juridica, la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul localitatilor, aprobate prin HCL nr.79/2002

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.496 din 29 10 2009

privind modificarea și completarea art.17 , cap. VIII din Măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților, aprobate prin HCL nr.79/2002

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:545/14 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.92 204/10 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.92 206/10 09 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevedere OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;

Având în vedere prevederile OUG nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art.17 , cap. VIII din Măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților, aprobate prin HCL nr.79/2002, care va avea următorul text:

„Art. 17- În timpul plimbării câinilor pe domeniul public, vor fi ținuți în lesă, iar, cei de talie mare/mijlocie vor avea în mod obligatoriu botniță cu exceptia cainilor din rasele Pumi, Brac german, Vijla maghiara, Setter irlandez, Setter gordon, Setter englez, Ogar afgan, Ogar persan, Ogar rusesc, Ogar irlandez și metișii lor.

însoțitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului.

însoțitorii vor avea asupra lor, în timpul plimbării, echipamentul necesar în vederea colectării dejecțiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanș și depusă într-unpunct de colectare a gunoiului.”

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei