Hotărârea nr. 495/2009

Desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 495 din 29 10 2009

privind: desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a

Serbărilor Galațiului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/1610 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.105 098/16 10 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.105 100/16 10 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;;

Având în vedere prevederile HCL nr. 100/1992 privind aprobarea serbărilor prilejuite de ziua Sf. Apostol Andrei;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 și alin.9 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului, în următoarea componență:

  • - Găvan Eugen - consilier local - comisia de buget finanțe, administrarea domeniului

public și privat al municipiului;

  • - Olaru Constantin - consilier local - comisia de urbanism și amenajarea teritoriului,

lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

  • - Oancea Maricel - consilier local - comisia pentru servicii publice, gospodărie

comunală, comerț și privatizare;

  • - Artimof Daniela - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ,

sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

  • - Tercu Tincuța - consilier local - comisia juridică, de administrație publică locală,

drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice.

Art.2 - Cheltuielile ocazionate de pregătirea și desfășurarea “Serbărilor Galațiului” se suportă de la bugetul local în limita sumei aprobate la cap. 67 02 20 din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009, aprobat prin HCL nr. 185/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei