Hotărârea nr. 493/2009

Aprobarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de extindere iluminat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.493

din 29 10 2009

privind: aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de extindere iluminat

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 537/6 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.90 032/4 09 2009 și nr. 98 094/28 09 2009 ale inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 034/4 09 2009 și raportul de specialitate nr. 98 096/28 09 2009 , ale Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile de avizare a a lucrărilor de extindere iluminat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.493/29 10 2009

  • 1.Extindere iluminat public- zona Drum de Centura- Lac

Catusa - Galati

In prezent , pe actualele strazi din zona Lacului Catusa nu exista iluminat public. Pe anumite strazi exista retea de joasa tensiune de distributie a energiei electrice . Iluminatul public este inexistent pe noile cai de acces la locuinte.

Pe majoritatea strazilor exista L.E.A 0,4 KV de distributie publica , stalpii fiind echipati cu conductor TYIR. Nu toate strazile au retele de distributie a energiei electrice . Noile strazi aparute sunt alimentate cu energie electrica , dar linia electrica de distributie nu este echipata cu conductoare de iluminat.

Prin proiectare se prevede realizarea unei instalatii de iluminat public pe strazile zonei lac catusa - Drum Centura 1, Drum centura 2 , Drum Centura 3si racordarea acestei instalatii la instalatia de iluminat public a municipiului Galati la punctele de aprindere din posturile de transformare existente (P.T. Magistrala 2 si P.T.M. Drum Centura 1)

Lucrarea ,, Extindere iluminat public - Zona Drum de Centura - Lac Catusa -Galati “ are ca scop urmatoarele aspecte: marirea sigurantei si securitatii cetatenilor, reducerea furturilor din zona .

Prin proiectare se prevede urmatoarele lucrari : extinderea retelei de iluminat public, executarea lucrarilor de montare a cablurilor de record si a bratelor de fixare a corpurilor , racordarea iluminatului la actualele puncte de aprindere din P.T. existente , montarea aparatelor de iluminat.

.Principalii indicatori tehnico- economici

Valorea totala a investitiei - 682.130,0 RON

din care C+M              - 466.970,0 RON

Capacitati : 1.L.E.S. 1KV - 50m

  • 2.L.E.A. iluminat public -1.310m

  • 3.Circuit nou iluminat public pe L.E.A. existent -1.920m

  • 4.Punct de aprindere iluminat public - 1 buc

  • 5.Aparate de iluminat -98 buc

Durata de realizare a investitiei : 4 luni

Sursele de finantare : bugetul local

2.Extindere iluminat public- cartier Traian Nord intre aleea Meteo si Metro Galati

In prezent , in zona strazii Traian (intre str. Aleea Meteo si iesire municipiu Galati) au aparut noi constructii ( locuinte) si implicit noi cai de acces , dupa cum urmeaza :

  • •  Strazi noi adiacente străzii Arcașilor.

  • •  Stradele noi adiacente strazii Cetateanul Ioan.

Pe anumite strazi exista retea de joasa tensiune de distributie a energiei electrice .

Iluminatul public este inexistent pe noile cai de acces la locuinte .

Pe majoritatea strazilor exista L.E.A. 0,4 kv de distributie publica , stalpii fiind echipati cu conductor TYIR. Nu toate strazile au retele de distributie a energiei electrice . Noile strazi aparute sunt alimentate cu energie electrica , dar linia electrica de distributie nu este echipata cu conductoare de iluminat. Pe anumite portiuni , conductorul de iluminat este inclus in reteua de distributie , ce apartine S.C.Electrica S.A.

Prezenta lucrare trateaza lucrarile amplasate in municipiul Galati, pe noile strazi adiacente str. Arcasilor str. Zimbrului , str. Cetateanul Ioan.

In vederea asigurarii securitatii cetatenilor , a reducerii evenimentelor ce pot apare pe timp de noapte , este necesara realizarea unui iluminat conform Normativelor in vigoare, respective NP- 062-02 -,, Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal “.

Prin proiectare se prevede urmatoarele lucrari : extinderea retelei de iluminat public, executarea lucrarilor de montare a cablurilor de record si a bratelor de fixare a corpurilor , racordarea iluminatului la actualele puncte de aprindere din P.T. existente , montarea aparatelor de iluminat.

Principalii indicatori tehnico- economici

Valorea totala a investitiei - 793.680,0 RON din care C+M              - 522.100,0 RON

Capacitati :  1.L.E.S. 1KV

2.L.E.A. iluminat public

- 160m

-1.230m

3.Circuit nou iluminat public pe L.E.A. existent -2.440m

  • 4. Punct de aprindere iluminat public

  • 5. Aparate de iluminat

- 1 buc

-120 buc

Durata de realizare a investitiei : 4 luni

Sursele de finantare : bugetul local

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu