Hotărârea nr. 489/2009

Modificarea si completarea HCL nr.3/2007 stabilirea obligatiei de plata cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care detin terenuri proprietatea municipiului Galati si le utilizeaza in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.489 din 29 10 2009

privind: modificarea și completarea HCL nr.3/2007 stabilirea obligației de plată cu titlu de chirie pentru persoanele fizice sau juridice care dețin terenuri proprietatea municipiului Galați și le utilizează în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură ,pentru anul 2007, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 579/9 10 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.105 642/16 10 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.105 644/16 10 2009, al Direcției Economice, Direcției Juridice, Direcției Urbanism, Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, Direcției Gestiunea Patrimoniului și Biroul Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 913/2009-referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.3/2007, care va avea următorul cuprins:

Art.1 - (1) Se aprobă menținerea în anul fiscal 2010 a obligației lunare de plată cu titlu de chirie, în cuantum de 5,20 lei/mp, pentru contribuabilii care dețin in folosinta terenuri, utilizate in alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, făra a deține contracte de închiriere, concesiune sau altă formă de contract.

(2) Pentru contribuabilii care au depus până la data de 31.12.2009 cereri de cumpărare sau concesionare a terenurilor respective și solicitările acestora sunt în conformitate cu prevederile legale în materie, chiria lunară este de 1,10 lei/mp. În aceleași condiții, chiria se aplică și în cazul persoanelor care depun cereri de cumpărare sau concesionare a terenurilor în cursul anului, începând cu luna următoare înregistrării cererii.

(3 )Contribuabilii prevăzuți la alin (2) sunt obligați să completeze documentele depuse cu actele solicitate pentru finalizarea procedurii până la data 30.06.2010. În caz contrar contribuabilii în cauză vor datora chiria la nivelul de 5,20 lei/mp/lună, inclusiv majorările de întârziere aferente.

(4) Chiriile aprobate la alin (1) și (2) se achită până la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv a contractelor de concesiune, confirmate de serviciul de specialitate”.

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.3/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 - Se aprobă amânarea la plată a chiriei datorate de persoanele juridice aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați, până la data de 15.09.2010, cu obligația depunerii până la această dată, la Direcția Gestiunea Patrimoniului a documentației topografice cadastrale avizate de Oficiul Județean de Cadastru. În caz contrar contribuabilii în cauză vor datora chiria la nivelul de 5,20 lei/mp/lună, inclusiv majorările de întârziere aferente.”

Art.III - Se aprobă modificarea și completarea art.7 al HCL nr.3/2007, care va avea următorul cuprins:

Art.7 (1)- Nu intră sub incidența prezentei hotărâri terenurile aferente locuințelor deținute de persoanele fizice, care fac obiectul reglementării potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare.

(2) -Pentru contribuabilii care fac obiectul prezentei hotărâri care nu obțin până la 31.12.2010 certificatul de atestare a dreptului de proprietate a terenurilor în folosință sau care nu au concesionat ori cumpărat terenurile respective, se vor lua măsuri pentru valorificarea terenurilor conform prevederilor legale în vigoare.”

Art.IV- Se aprobă modificarea art. 8 al HCL nr.3/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.8. Se aprobă procedura de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.3/2007, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei.”

Art.V- Art. 8 al HCL nr.3/2007 devine art. 9.

Art.VI -Art 4 al HCL nr.3/2007 se abrogă.

Art.VII - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.VHI- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL 489/29 10 2009

Procedura de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor HCL nr.3/2007, cu modificările și completările ulterioare și încasarea veniturilor din această sursă

DIRECȚIA DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI LOCALE:

 • - transmite Biroului concesionări, vânzări terenuri listele cu amplasamentele ocupate de construcții, ale contribuabililior care nu au reglementat situația juridică a terenurilor însoțite de actele de proprietate, în copie, pentru construcțiile deținute de persoanele persoanele fizice și juridice, unde este cazul.

BIROUL CONCESIONĂRI, VÂNZĂRI TERENURI:

 • - verifică listele și documentele primite de la Direcția de Impozite, Taxe și alte Venituri locale și de la Direcția de Urbanism, identifică, procură și centralizează și alte acte necesare, deținute de persoane fizice și juridice;

 • - întocmește și prezintă lista de priorități cu terenurile propuse a fi vândute;

 • - verifică și solicită de la OCPI Galați dacă există carte funciară, intabulare construcții, documente, etc;

 • - transmite lista cu documentele Direcției Gestiuinea Patrimoniului pentru obținerea titlului de proprietate;

 • - întocmește rapoarte lunare cu stadiul de soluționare a documentațiilor și propune în CTE măsuri de rezolvare a situațiilor ce vor apărea pe parcusul soluționării acestora.

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI:

 • - verifică actele primite;

 • - pe baza documentelor primite, împreună cu reprezentantul Direcției de Urbanism, se vor identifica amplasamentele în cauză;

 • - comandă documentația cadastrală pentru intabulare teren proprietatea municipiului deținut în folosință de persoanele fizice și juridice;

 • - înaintează către Instituția Prefectului Județului Galați documentația necesară în vederea obținerii titlului de proprietate prin Ordin al Prefectului;

 • - transmite către toate direcțiile și serviciile interesate titlurile de proprietate;

 • - ține evidența intabulării terenurilor deținute de persoanele fizice și juridice în folosință;

- transmite la Direcția de Urbanism datele pentru încheierea contractelor de închiriere.

DIRECȚIA DE URBANISM:

 • - transmite Biroului concesionări, vânzări terenuri listele cu amplasamentele ocupate de construcții ale contribuabililior care nu au reglementat situația juridică a terenurilor însoțite de actele de proprietate, în copie, pentru construcțiile deținute de persoanele persoanele fizice și juridice, unde este cazul;

 • - participă împreună cu reprezentantul Direcției Gestiunea Patrimoniului la identificarea în teren a amplasamentelor respective;

 • - întocmește și debitează contractul de închiriere în baza documentației și a titlului de proprietate primit de la Direcția Gestiunea Patrimoniului;

 • - în cazul refuzului semnării contractelor de închiriere, transmite la Direcția Juridică documentele necesare acționării în instanță.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • - avizează de control financiar preventiv exactitatea tarifului de închiriere aprobat prin HCL, încadrarea ca sursă de venit la bugetul local și respectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea termenelor de plată a venitului generat de respectivul contract.

DIRECȚIA JURIDICĂ:

 • - acordă consultanță de specialitate direcțiilor/birourilor menționate mai sus;

 • - promovează acțiuni în instanță în cazul refezului semnării contractelor de închiriere a terenurilor de către persoanele fizice și juridice ce dețin terenuri în folosință.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu