Hotărârea nr. 488/2009

Aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.488

din 29 10 2009

privind: aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 578/9 10 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 10 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.105 542/16 10 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.105 544/16 10 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative teritoriale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă taxele pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau

privat al municipiului Galați , după cum urmează: -inventariere și expertizare

-ridicare și transport

-depozitare și pază

30 lei/ vehicul

185 lei/vehicul;

10 lei/vehicul/zi.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei