Hotărârea nr. 475/2009

Modificarea regimului juridic a spatiului de locuit situat in str. Furnalistilor nr. 8, bloc J5, ap. 100 din "locuinta sociala" in "locuinta" in vederea cumpararii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.475 din 24 09 2009

privind: modificarea regimului juridic a spațiul de locuit situat în str. Furnaliștilor

nr.8, bloc J5, ap.100 din “locuință socială” în “locuință” în vederea cumpărării

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 562/22 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 958/22 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 960/22 09 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2, Cap. I din Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea regimului juridic a spațiul de locuit situat în str. Furnaliștilor nr.8, bloc J5, ap.100 din “locuință socială” în “locuință” în vederea cumpărării, cu recuperarea cheltuielilor lucrărilor de reparații prevăzute în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei