Hotărârea nr. 474/2009

Preluarea a 5 apartamente din fondul de locuinte destinat inchirierii familiilor evacuate din locuinte ca urmare a retrocedarii acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.474

din 24 09 2009

privind: preluarea a 5 apartamente din fondul de locuințe destinat închirierii familiilor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedării acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 561/22 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 90 792/07 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90 794/07 09 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 1, lit. “a” din OG nr. 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă preluarea a 5 apartamente din fondul de locuințe destinat închirierii familiilor evacute din locuințe ca urmare a retrocedării acestora, din anexele la HCL nr. 71/2009 și HCL nr. 594/2006, pentru a fi repartizate tinerilor care nu au depășit vârsta de 35 ani.

Apartamentele ce urmează a fi repartizate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Nr. crt.

Adresa

1

Bl. CF2, ap. 10, cartier Gara CFR

2

Bl. L1, ap. 16, cartier Micro 13b

3

Bl. CF2, ap. 42, cartier Gara CFR

4

Bl. L1, ap. 20, cartier Micro13b

5

Bl. S1, ap. 3, cartier Dimitrie Cantemir

Anexa

la HCL nr. 474/24 09 2009


Președinte de ședință

Roman Apostol Picu