Hotărârea nr. 471/2009

Modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 123/06.04.2006 privind asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente executiei lucrarilor de consolidare la imobilul Balcescu nr. 118 si aprobarea modalitatii de recuperare a cotei parte de la coproprietar

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.471

din 24 09 2009

privind: modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 123/06.04.2006 privind asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente executiei lucrarilor de consolidare la imobilul Balcescu nr. 118 si aprobarea modalitatii de recuperare a cotei parte de la coproprietar

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:555/21 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 202/18 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95 204/18 09 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1002 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 9 din OG nr.20/1994 privind măsuri de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.40, alin.3 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile art. 118 din H.G. nr. 1.364 din 27 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 123/06.04.2006, care va avea următorul cuprins:

Art. 2^1 Proprietarul locuintei, care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele in care realizeaza aceste venituri este scutit de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 2 din prezenta HCL, obligatia de a restitui sumele alocate din bugetul local pentru executarea lucrarilor de consolidare diminuandu-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.

(2) In acest scop:

  • a) proprietarul locuintei, pentru fiecare rata lunara scadenta, completeaza o declaratie privind veniturile nete, pe propria raspundere, pe care o inregistreaza la consiliul local, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare;

  • b) persoanele desemnate, prin dispozitie, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului, verifica declaratiile si documentele de venituri anexate in copie, acorda viza de control financiar preventiv si intocmesc un referat care se aproba de primarul municipiului Galati, prin care se stabileste daca beneficiaza sau nu beneficiaza de scutirea de la plata ratei lunare.”

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei