Hotărârea nr. 466/2009

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 594/23.11.2006 referitor la atribuirea de locuinte din fondul ANL persoanelor evacuate din locuinte ca urmare a retrocedarilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.466

din 24 09 2009

privind: modificarea și completarea anexei la HCL nr.594/23 11 2006 referitor la atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:539/8 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 90 966/8 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 968/8 09 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”a” din OUG nr.68/2006 referitoare la masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr.594/23 11 2006 referitor la atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXĂ

La HCL nr.466/24 09 2009

SITUAȚIA APARTAMENTELOR ANL LIBERE LA DATA DE 10.08.2009

Nr. CRT.

CARTIER

BLOC

NR.AP.

NR. CAM.

ETAJ

TRONSON

1.

MICRO 13B

L3

*

28

1

P

2

2.

L2

*

28

1

P

2

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu