Hotărârea nr. 464/2009

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de montare puncte de aprindere

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.464

din 24 09 2009

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de montare puncte de aprindere

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 538/6 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.90 042/4 09 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 044/4 09 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de montare puncte de aprindere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.464/24 09 2009

  • 1. Montare puncte de aprindere

Pentru a ne incadra in normele nationale si internationale privitoare la nivelul de iluminare impus, in multe zone este necesara montarea de puncte de aprindere iluminat public care fac separatia retelei de iluminat public de celelalte retele electrice

Alimentarea iluminatului public se realizeaza din punctele de aprindere in care este montat si contorul electric trifazic care masoara atat energia electrica active , cat si energia electrica reactiva.

Amplasarea punctelor de aprindere iluminat public se va face pe domeniul public in imediata apropiere a punctelor de tranformare (P.T.) - proprietate a S.C. Electrica S.A.

Lucrarea este determinata de preluarea intretinerii si mentenantei iluminatului public de catre Primarie de la S.C. Electrica S.A.

Prin proiect se prevede montarea a unui numar de 24 buc de puncte de aprindere iluminat si cablului electric de conectare a acestora in punctele de transformare aferente .

  • 2.Principalii indicatori tehnico- economici

Valorea totala a investitiei - 777,14 mii lei

din care C+M               - 458,47 miilei

Capacitati :

  • 1. Punct Aprindere iluminat public

  • 2. Cablu tip AC2XY 3x70+35mmp

  • 3. Cablu tip AC2XY 3x50+25mmp

  • 4. Cablu tip AC2XABY 3x35+16mmp

  • 5. Cablu tip AC2XABY 4x16mmp

-24 buc

  • - 150 m

  • - 635 m -235 m -280m

6. L.E.A. 0,4kv

-350m


Durata de realizare a investitiei : 6 luni

Sursele de finantare : bugetul local

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu