Hotărârea nr. 459/2009

Modificarea si completarea organigramei si statului de functii al Agentiei de Servicii Sociale Alternativa, aprobate HCL nr. 427/23.07.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.459

din 24 09 2009

privind: modificarea și completarea organigramei și statului de funcții al Agenției de Servicii Sociale Alternativa, aprobate HCL nr.427/23 07 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:548/15 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93 338/15 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 340/15 09 2009, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă modificarea și completarea organigramei și statului de funcții al Agenției de Servicii Sociale Alternativa, aprobate HCL nr.427/23 07 2009 , în sensul suplimentării cu 3 posturi (sofer, bucătar, instructor educație) și transformarea unui post de asistent social în referent.

Organigrama si statul de functii sunt prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Presedinte de sedinta

Roman Apostol Picu

ORGANIGRAMA CENTRULUI MEDICO - SOCIAL GALAȚI

Anexa nr. 1

la H.C.L. nr.459/24 09 2009TOTAL 32