Hotărârea nr. 454/2009

Aprobarea realizarii proiectului "Modernizarea Centrului Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 454 din 24 09 2009

privind: aprobarea realizării proiectului „Modernizarea Centrului Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:551/21 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95 298/21 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 95300/21 09 2009, al Direcției Programe și Proiecte Europene, Direcției Administrație Publică Locală și Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „Modernizarea Centrului Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice Galați”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de 863 136,81 lei de la bugetul local al municipiului Galați, alcătuită din:

  • - contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în sumă de 75 239,02 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

  • - contribuția proprie la cheltuielile neeligibile, în sumă de 65 681,00 lei;

  • - taxa pe valoarea adăugată, în sumă de 722 216,79 lei pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3 - Se aprobă cheltuielile suplimentare ale proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei