Hotărârea nr. 453/2009

Aprobarea proiectului "Monitorizarea factorilor de mediu in Regiunea Dunarii de Jos conectata cu Bazinul Marii Negre"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.453

din 24 09 2009

privind: aprobarea proiectului „Monitorizarea factorilor de mediu în Regiunea Dunării de Jos conectată cu Bazinul Mării Negre”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:542/14 09 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24 09 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.91 664/9 09 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.91 674/9 09 2009, al Direcției Informatizare, Dezvoltare și Integrare Europeană;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „Monitorizarea factorilor de mediu în Regiunea Dunării de Jos conectată cu Bazinul Mării Negre” .

Art.2 - Se aprobă contribuția de 7000 Euro (fără TVA) de la bugetul local al municipiului Galați, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligbile ale proiectului și 1000 Euro reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile, alocați din bugetele anilor 2010 și 2011.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Roman Apostol Picu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei