Hotărârea nr. 448/2009

Modificarea si completarea HCL nr. 407/23.07.2009 privind aprobarea Regulamentului privind modul de inchiriere a terenurilor proprietatea municipiului aferente unor constructii si masuri de intrare in legalitate a unor constructii edificate pe terenul proprietatea municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.448

din 25 08 2009

privind: modificarea și completarea HCL nr.407/23.07.2009 privind aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a terenurilor proprietatea municipiului aferente unor construcții și măsuri de intrare în legalitate a unor construcții edificate pe terenul proprietatea municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 517/25 08 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 25 08 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.86 706/25 08 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 708/25 08 2009, al Direcției Urbanism, Șefului Biroului Concesionări, Vânzări Terenuri și Serviciului Contencios Juridic;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.407/23.07.200, după cum urmează :

 • 1.,,Cap I.2. Prin atribuire directă,, se modifică și se completează astfel:

,,I.2. Prin atribuire directă (în sensul că pot fi reînoite anual, sau după caz, conform prevederilor și clauzelor care se regăsesc în cuprinsul acestora contractele în derulare, respectiv cele aflate în circuitul civil ku

 • 2. Pct. d- alte situații prevăzute de legislația în vigoare de la Cap I.2. Prin atribuire directă se modifică și se completează astfel:

d-alte situații prevăzute de legislația în vigoare (rampe, căi de acces,trepte etc.).

 • 3. Pct. 4 de la Cap.II B.- Procedura de intrare în legalitate a unor construcții edificate pe terenul proprietatea municipiului;-Intrarea în legalitate se reformulează având următorul conținut:

 • 4. Conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare- privind autorizarea executării lucrărilor de construire- precum și din practică s-a constatat că intrarea în legalitate vizează în principal următoarele aspecte:

  • 4.1. CONSTRUCȚII REALIZATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE (balcoane,garaje. chioșcuri, hale, locuințe etc ) care nu au documente respectiv cereri de intrare în legalitate pe circuitul intern până la data apariției prezentului regulament

  • 4.2. CONSTRUCȚII REALIZATE FĂRĂ A SE RESPECTA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE INIȚIALĂ- care nu au documente respectiv cereri de intrare în legalitate pe circuitul intern până la data apariției prezentului regulament

 • 4. Pct.6 de la Cap.II B.- Procedura de intrare în legalitate a unor construcții edificate pe terenul proprietatea municipiului;-Intrarea în legalitate se elimină;

 • 5. Pct.7 de la Cap.II B.- Procedura de intrare în legalitate a unor construcții edificate pe terenul proprietatea municipiului;-Intrarea în legalitate, devine pct.6 și va avea următorul conținut:

 • 6. Termenul limită de depunere a documentatiilor necesare intrării în legalitate și implicit de inventariere a construcțiilor edificate pe terenurile proprietatea municipiului este 31 decembrie 2009.

  • 6.1. În caz contrar situațiile prezentate mai sus vor fi soluționate după cum urmează:

 • 1. Construcții realizate fără autorizație de construire cu mai mult de doi ani în urmă (balcoane, garaje. chioșcuri, hale, locuințe etc)

-situate pe domeniul public/privat al municipiului:

hotărâre a consiliului local de demolare

 • 2. Construcții realizate fără a se respecta autorizația de construire inițială:

-situate pe domeniul public/privat al municipiului

hotărâre a consiliului local de demolare

 • 6. Pct.3 de la Capitolul III C. Reglementări speciale se reformulează având următorul conținut:

 • 3. Toate solicitările care preced intrarea în vigoare a prezentului regulament respectiv solicitări de intrare în legalitate a unor construcții edificate pe terenul proprietatea municipiului vor fi supuse aprobării consiliului local în scopul emiterii unor hotărâri.

 • 7. Pct.4 de la Capitolul III C. Reglementări speciale se reformulează având următorul conținut:

 • 4. Pentru toate documentațiile tehnice aflate la faza de certificat de urbanism cu cereri formulate și înregistrate până la apariția și intrarea în vigoare a HCL nr.407/23.07.2009 și respectiv a prezentei modificări și completări a acestuia vor fi soluționate conform reglementărilor legale în vigoare, conform art.15 alin e din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare- privind autorizarea executării lucrărilor de construire, în sensul emiterii procesului verbal de punere în posesie și a contractului de dare în folosință.

8. Pct.5 de la Capitolul III C. Reglementări speciale se reformulează având următorul conținut:

 • 5.Pentru toate cererilecare au ca obiect obținerea certificatului de urbanism cu scopul edificării unor construcții pe domeniul privat al municipiului dar care nu vizează intrarea în legalitate, acestea vor fi soluționate după cum urmează:

  • 5.1. reglementarea juridică a terenului (în sensul prezentării titlului de proprietate al terenului prin Ordin Prefect, etc).

  • 5.2. emiterii procesului verbal de punere în posesie și a contractului de dare în folosință conform art.15 alin e din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare- privind autorizarea executării lucrărilor de construire.

5.3 emiterea autorizației de construire.

 • 9. Pct.6 și 7 nu se modifică iar punctul 8 devine punctul 10.

 • 10. După punctul 7 se introduc pct. 8 și pct. 9 cu următorul conținut:

 • 8. Toate contractele de închiriere și de dare în folosință emise până la data apariției HCL nr.407/23.07.2009 sunt și rămân valabile conform prevederilor și clauzelor care se regăsesc în cuprinsul acestora.

 • 9. Categoriile de terenuri prevăzute la Cap.1.2 Prin atribuire directă pot fi reînoite anual sau după caz, conform prevederilor și clauzelor care se regăsesc în cuprinsul acestora.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei