Hotărârea nr. 447/2009

Aprobarea proiectului "Modernizare Bd. Otelarilor, Strazilor Stadionului, Frunzei si Gh. Asachi din municipiul Galati" si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 447 din 25 08 2009

privind: aprobarea proiectului „Modernizare Bd. Oțelarilor, Străzilor Stadionului, Frunzei și Gh. Asachi din municipiul Galați” și asigurarea resurselor financiare necesare implementării”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:513/25 08 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 25 08 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.86 612/25 08 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.86 614/25 08 2009, al Direcției Programe și Proiecte Europene;x

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „Modernizare Bd. Oțelarilor, Străzilor Stadionului, Frunzei și Gh. Asachi din municipiul Galați”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de 8.875.499,23 lei de la bugetul local al municipiului Galați, alcătuită din:

  • - contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în sumă de 853.713,10 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

  • - taxa pe valoarea adăugată, în sumă de 8.021.786,13 lei pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3 - Se aprobă cheltuielile suplimentare ale proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei