Hotărârea nr. 434/2009

Aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management la Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galati, precum si continutul contractului de management, negociat de Primarul municipiului Galati si castigatorul concursului de proiecte de management

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 434 din 18 08 2009

privind: aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați, precum și conținutul contractului de management, negociat de Primarul municipiului Galați și câștigătorul concursului de proiecte de management

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 499/4 08 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 08 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.79 690/4 08 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.79 688/4 08 2009, al Serviciului Management Resurse Umane ;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.20 alin 5, art.22, art.23, art.24 și art.34, alin.2 din OUG nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Domnul Melinte Florin este câștigătorul concursului de proiecte de management , la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați.

Art.2 - Se aprobă proiectul de management câștigător, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Durata pentru care se va încheia contractul de management este de 5 ani, începând cu 18 08 2009.

Art. 4 - Se aprobă conținutul contractului de management, negociat de Primarul municipiului Galați și câștigătorul concursului de proiecte de management - domnul Melinte Florin, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Trif Viorel

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa 1


La HCL nr.434/18 08 2009


PROIECT DE MANAGEMENT TEATRUL MUZICAL NAE LEONARD


Presedinte de sedinta

Trif Viorel


 • A. Istoric și profilul instituției

În peisajul cultural al țării, Teatrul Muzical Nae Leonard Galați ocupă un loc aparte, prin faptul că este singura instituție profesionistă din țară care abordează toate genurile spectacolului muzical, de la operă, operetă, concert simfonic până la revistă, comedie muzicală, spectacole pentru copii. Înființată la 15 mai 1956, instituția poarta astăzi numele marelui tenor român Nae Leonard, originar din Galați, care, la începutul secolului XX a dus faima artei vocale românești peste hotare.

Galațiul este un puternic centru industrial din sud-estul țării, oraș-port așezat la malul Dunării, care dispune de un trecut muzical, de peste două sute de ani, de o veritabilă tradiție în domeniul teatrului lirico-dramatic. A fost o vreme când deținea titlul de cel mai important centru cultural al României, când Opera italiana și orchestra de aici erau conduse de Iosif Ivanovici, creatorul de faimă europeană, care a compus celebrul vals Valurile Dunării.

Dintre soliștii de marcă, reprezentativi pentru arta vocală românească, ce și-au început cariera pe scena gălățeană, amintim pe interpreții de operă Vasile Martinoiu, Nicolae Urdăreanu, Dan Zancu, Lucia Țibuleac, Lucia Cicoară Drăgan, Liliana Nichiteanu, soliștii instrumentiști Eugen Sarbu, Carmina Sârbu, Liviu Câșleanu, Dan Atanasiu, Alexandru Jula, Ionel Miron, Teodor Munteanu, s.a.

Teatrul Muzical a obținut numeroase premii și distincții, la competițiile naționale de gen, în decursul existenței sale impunându-se la nivel național, ca o instituție profesionistă de un înalt nivel artistic.

De la înființare și până în prezent, teatrul a efectuat turnee în străinătate, în Italia și San Marino cu Tosca, Madama Butterfly, Rigoletto, Aida și musicalul Hello Dolly, în Germania, Belgia, Elvetia cu Traviata, Nabucco, Bal mascat, La Rondine concerte simfonice, împreună cu instrumentiști și formații de renume mondial: Gianluca Zampieri, soprana Simona Baldieri, Giuliano Di Filippo, Orffea Zanetti, Carlo Tarriani, Vita Martina, Rubens Pelizzari, Giovanni Ribiches, Walter Barbaria, tenorii Aldo Bertolo, Piero Marin, Augusto Celsi, Vincenza Sanso, Claudio Barbieri, instrumentistii Jan Anderson, Andreea Griminelli, formatia Jethro Tull, la Linz in Austria cu spectacole muzicale de divertisment, s.a.

În luna mai 2002 a avut loc un eveniment deosebit, o superproducție în aer liber a operei Nabucco de Giuseppe Verdi, eveniment intens mediatizat și transmis pe internet, ce s-a bucurat de un real succes atât pe plan local cât și național . Acest demers a fost o premieră națională, colectivul teatrului dovedind astfel profesionalismul său. Succesul acestui proiect a determinat conducerea teatrului să organizeze în cadrul celei de a doua ediții a Festivalului International Muzical Leonard în anul 2005, o noua reprezentație în aer liber cu opera Aida de Giuseppe Verdi, primită cu multă bucurie de gălățeni.

Începând cu anul 2004, instituția organizează Festivalul Internațional Muzical Leonard cu o largă participare a unor muzicieni și colective muzicale din Europa și alte state ale lumii cum ar fi soprana Laura Niculescu, (Italia), tenorul Massimiliano Drapello (Italia), soprana Kathalin Pitti, solistele Didem și Sinem Balik (Turcia), soprana Yuka Nakao (Japonia), tenorul Mario Leonard (Italia), soprana Vera Revenko (Ucraina), baritonul Pavel Ermolenko (Ucraina), soprana Fuji Yasko (Japonia), dirijorii David Sipitiner (Ucraina) și Ianos Acs (Italia), Teatrul Academic de Opera si Balet din Odessa, Cvartetul Voces, Corul Accustic din Bucuresti.

În cadrul programului de afirmare a tinerelor talente, au fost organizate anual, având în vedere strânsele relații cu Studioul International de Bel canto de la Viena, condus de distinsul profesor Toma Popescu, cursuri de master internațional pentru tinerii cântăreți. Susținerea activității de perfecționare profesională a colectivelor artistice, nu este nouă, în perioada 2001-2003 fiind organizate cursuri permanente de canto sub îndrumarea sopranei Margareta Nica Popescu. Perfecționarea profesională a fost urmărită în toate sectoarele, salariații fiind susținuți să participe la cursuri atat în teatru cât și la cele organizate de diferite organisme specializate: ex. Centrul de formare profesionala București,s.a.

 • B.Infrastructura teatrului

Teatrul Muzical Nae Leonard Galați dispune de sediu propriu ce cuprinde: o sală de spectacole de 410 locuri, foyer, sala de protocol, un spațiu în grădină folosit pentru spectacole în aer liber, săli mari de repetiții pentru cor, orchestră, balet și revistă, săli de dimensiuni mai mici pentru repetiții de ansamblu-soliști și individuale, anexe, magazii de costume, magazii pentru decoruri, cabine de sonorizare și lumini, spații pentru birouri, ateliere de croitorie, cismărie, tapițerie, tâmplărie și mode flori.

În ceea ce privește infrastructura resurselor umane, Teatrul Muzical Nae Leonard Galați prin Organigrama aprobată, are un număr de 248 de posturi, organizate astfel: -secția maeștri-soliști-31 posturi

-secția orchestră - 50 posturi

-secția cor - 41 posturi

-secția balet - 30 posturi

-secția revistă-21 posturi

-secția tehnic- 25 posturi

Toate aceste secții sunt subordonate serviciului studii muzicale.

-serviciul administrativ-6 posturi

-secția producție-19 posturi

-secția aprovizionare

Subordonate serviciului tehnic-administrativ

Managerul instituției are în subordine directă serviciile: juridic, directorul economic (care are în subordine directă serviciile achiziții publice și financiar- contabil), serviciul resurse umane, serviciul tehnic administrativ și serviciul studii muzicale.

 • C. Prezentarea teatrului

Teatrul Muzical Nae Leonard din Galați este o instituție profesionistă de spectacole muzicale, unicat în peisajul cultural românesc, susținând un repertoriu divers, aparținând tuturor genurilor muzicale: operă, operetă, concerte simfonice și vocal-simfonice, recitaluri, spectacole de balet, spectacole de revistă și divertisment, spectacole pentru copii, instituție aflată în subordinea administrativă a Consiliului Local Galați având Ordonator Principal de credite, Primarul Municipiului Galați..

Spectacolele sunt susținute atât la sediu cât și în localitățile din județ precum și în orașele importante din vecinătate. De o importanță deosebite în planul afirmării europene a valorilor interpretative gălățene sunt turneele și deplasările realizate în străinătate în ultimii ani, de colectivele teatrului în țări precum: Germania, Italia, Spania, Grecia.

Instituția se implică în mod direct în educarea și formarea publicului larg prin toate activitățile sale. Totodată prin diversitatea formelor de prezentare a spectacolelor, Teatrul Muzical Nae Leonard asigură accesul la artă și cultură tuturor categoriilor de public, indiferent de etnie sau categorie socială.

 • D. Realizări

 • 1. Premiere

În fiecare stagiune Teatrul Muzical Nae Leonard a realizat o medie de 4 premiere, urmărindu-se diversificarea genurilor muzicale din repertoriu și îmbogățirea acestuia. Structura acestor premiere a fost:

-operă

-operetă -revistă sau comedie muzicală -spectacol pentru copii

În prezent repertoriul curent al teatrului cuprinde următoarele producții artistice: -operă (aprox. 14 titluri, având în vedere faptul că programarea acestora nu se face cu regularitate, în funcție de cerințele publicului și de programul general al teatrului) - operetă (aprox. 5 titluri) -revistă (1 titlu) dar și concerte-spectacol ocazionale -spectacole pentru copii (5 titluri) -comedii muzicale (2 titluri)

 • 2. Festival international

Începând din anul 2003, în fiecare an s-a organizat câte o ediție a Festivalului Internațional Muzical Leonard, la care au participat colective artistice din țară, soliști de renume internațional din țară și străinătate, oferindu-se publicului gălățean șansa de a asista la evenimente artistice unice. Festivalul este structurat pe aceeași idee de diversitate a genurilor muzicale în așa fel încât să fie satisfăcute toate cerințele publicului.

Important este faptul că artiștii și personalitățile artistice invitate duc mai departe ecoul realizărilor culturale de aici, de la Galați vorbindu-se astfel despre acest oraș ca despre un important centru cultural, crescând astfel prestigiul orașului nostru.

 • 3.Activitate economico-financiară

Activitatea economico-financiară a Teatrului Muzical se derulează prin Veniturile proprii (totalitatea surselor atrase) și Subvenții acordate de Primăria Municipiului Galați. Comparând datele se remarcă faptul că la capitolul Venituri proprii, se înregistrează o creștere de 100% între anii 2006-2008, pe când subvenția de la Primărie a crescut cu 45%. Totuși remarcăm că Veniturile proprii reprezintă 3,6 % din total Venituri.

 • 4. Activități artistice în derulare

9

Din programul artistic stabilit pentru anul 2009 până la această dată au fost realizate doua premiere din 4, urmând ca până la sfârșitul anului să se realizeze alte doua premiere și o montare nouă. De asemenea a fost realizată editia a VI-a a Festivalului Internațional Muzical Leonard și planul de activitate la capitolele număr de spectacole, număr de spectatori, încasări, realizat conform programării.

 • E.Modalități de asigurare a cunoașterii și de satisfacere a nevoilor culturale ale comunității în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură

Pentru planificarea strategica a dezvoltării instituției este necesară o analiză asupra nevoilor culturale ale comunității gălățene, precum și o analiză a celorlalte instituții de cultură existente în zonă (Teatrul Dramatic Fani Tardini, Teatrul de Papuși Gulliver sau Muzeele de Artă contemporană și istorie). Diferitele forme de artă se află în competiție unele cu altele și toate acestea cu diverse modalități de distracție și petrecere a timpului liber. Deosebit de important este să identificăm acele substitute care reprezintă provocări pentru posibilii spectatori, și, de a crea o strategie pentru a le depăși. În ultimul timp, programele de televiziune prin cablu, DVD-urile, programele prin satelit, reprezintă concurenți serioși pentru spectacolul muzical. Totuși, diferența între a urmări spectacolele pe viu și a urmări înregistrări, este considerabilă, spectatorii care au pășit odată în sala de spectacol, devenind apoi fideli acestei forme de manifestare artistică. Substitutele electronice nu vor elimina cererea de spectacole live, dar vor influența nevoia de a îmbunătăți calitatea spectacolelor, datorită generalizării standardelor înalte de performanță prezentate.

Pentru o bună cunoaștere a comunității în care își desfășoară activitatea Teatrul Muzical Nae Leonard este necesară elaborarea unor chestionare de sală care să furnizeze date despre:

-date despre spectatori (sex, vârstă, studii, educație muzicală, ocupație, venitul lunar) -frecvența spectatorilor la spectacole (factori care influențează frecvența, factori care stimulează frecvența);

- așteptările și trebuințele spectatorilor; -date financiare privind consumul cultural.

Odată analizat și cunoscut publicul țintă, se poate determina o strategie de marketing pe termen lung și scurt astfel încât efectele să fie maxime.

Aceste chestionare vor fi elaborate și centralizate de două ori pe an, pentru a eficientiza serviciul de relații cu publicul.

 • 1. Cunoașterea mediului cultural/profesional concurențial

Municipiul Galați este un puternic centru economico- cultural din sud-estul țării, oraș-port așezat la malul Dunării, care dispune de un trecut muzical, de peste doua sute de ani, de o veritabilă tradiție în domeniul teatrului lirico-dramatic și de o populație eterogenă din punct de vedere educațional și ocupațional. În prezent, în municipiul Galați, funcționează o serie de instituții culturale, care asigură o diversitate de produse culturale menite să satisfacă cerințele tuturor categoriilor de cetățeni ai orașului. În același timp, trebuie subliniat faptul că pe o raza de 250 de km, Teatrul Muzical Nae Leonard din Galați este singura instituție de spectacole muzicale, având în acest sens o importanță regională, iar la nivel național este singura instituție profesionistă de spectacole care abordează toate genurile spectacolului muzical, de la operă, operetă, concert simfonic, recital, până la revistă, comedie muzicală, spectacole muzicale pentru copii.

În același timp, instituțiile similare din Galați care promovează prin structura repertorială unele genuri comune cu cele ale Teatrului Muzical (comedie muzicala, spectacole muzicale pentru copii) nu intră în competiție, deoarece montările Muzicalului sunt mult mai complexe din punct de vedere scenic, scenografic, cât și al exprimării artistice: muzica se combină cu textul și dansul. Datorită diversității repertoriale abordate de către Teatrul Muzical, publicul potențial al spectacolelor produse de această instituție este extrem de eterogen și numeros în același timp. Din analiza indicatorilor de plan, se constată o creștere constantă, an de an, a numărului de spectatori, rezultat al interesului crescut al cetățenilor pentru spectacolele muzicale.

 • 2. Definirea și cunoașterea profilului publicului actual al instituției

În planificarea strategică a dezvoltarii instituției, un rol deosebit îl are identificarea categoriilor de public. Cunoscând alternativele pe care aceștia le au la dispoziție, fidelitatea lor față de unul sau altul din genurile muzicale și sensibilitatea la creșterile de preț ale biletelor, putem determina cele mai bune modalități de ai atrage în sala de spectacol.

Pentru spectacolele pentru copii, repertoriul este structurat pe categorii de vârstă, așa cum reiese din analiza repertoriului curent al Teatrului Muzical Nae Leonard: -preșcolari

- elevi clasele I-IV

Unele producții artistice precum, Frumoasa dinpadurea adormita și Micuța Dorothy, se adresează tuturor acestor categorii de vârstă. Stimulând cadrele didactice precum și mediul familial al copiilor în sensul acceptării educației prin artă, în speță, prin spectacolul muzical, vom asigura o audiență constantă, având în vedere și schimbul permanent de generații la aceste spectacole, care pot fi pastrate în repertoriu, pe termen lung. Atragerea elevilor de vârste mai mari se poate face prin promovarea unor variante de spectacol cu prezentare sau concerte lecții, formule utile și în educarea altor categorii de vârstă. Pentru aceste categorii (elevi de gimnaziu și de liceu), repertoriul poate fi amplificat cu spectacole de opera bufă, spectacole de operetă, comedii muzicale și concerte simfonice.

Utilizarea în continuare a supratitrării, la spectacolele de operă, facilitează înțelegerea acestui gen, considerat de unii dificil, asigurând astfel și la acest gen un public constant.

Portretul spectatorului fidel poate fi creionat astfel:

-vârsta 30-40 ani;

-cu o educație muzicală în familie;

- cu preferințe spre operă- operetă și spectacole de divertisment;

-cu venituri mici și medii;

-cu o frecvență de câteva ori pe lună la spectacolele teatrului.

Această descriere se bazează pe observațiile personale realizate în timp dar și pe concluziile studiilor efectuate.

O altă categorie de public care s-a dovedit o prezență constantă în sala de spectacol este cea a spectatorilor pensionari. Având timp liber suficient, dorința de a retrăi momente din viață, prin revederea unor spectacole vizionate în tinerețe, dorința de socializare, prețul de favoare al biletului, reprezintă motivații suficiente pentru a frecventa în mod constant spectacolele Teatrului Muzical Nae Leonard.

 • 3. Descrierea publicului țintă al programelor-cadru propuse

Pentru a dezvolta programe culturale este necesara clarificarea obiectivelor și definirea scopului, a publicului țintă și a metodelor de promovare a acestora. Pentru că Teatrul Muzical Nae Leonard să existe și să-și justifice în viitor existența, este neceasară realizarea unor programe de formare a urmatoarelor generații de iubitori ai spectacolului muzical. În acest sens, un prim pas este favorizarea generației tinere și a celor neinițiați, de a participa la spectacole prin promovarea unor pachete bine selectate de programe. Astfel, propun urmatoarele programe- cadru cu scop educațional:

Primii pași în muzica - program ce va fi dezvoltat în parteneriat cu Inspectoratul scolar, gradinițele și școlile din Galați și din județ. Vor fi prezentate spectacolele pentru copii din repertoriul curent al teatrului la care se vor adăuga premierele de gen planificate. Publicul țintă îl reprezintă populația preșcolară și elevii claselor I-IV.

Școala de balet - program educativ de inițiere și de formare a micilor artiști talentați.Vor fi organizate cursuri de balet și dans și participări la spectacolele de balet din repertoriul curent al teatrului folosindu-se formarea în domeniul artei pentru a încuraja autodisciplina și prețuirea de sine. Publicul țintă este reprezentat de populația preșcolară și elevii până la vârsta de 14 ani.

Tineri pentru tineri -program educativ de formare a tinerilor profesioniști și educația prin artă ca metodă de dezvoltare individuală. Vor fi organizate concerte simfonice în care dirijorii și soliștii vor fi studenți ai Universitatilor de Arta din țară. Publicul țintă este reprezentat de elevii cursurilor gimnaziale, liceeale și studenți.

Opera pentru toți-program de expunere a celor neinițiați la frumusețile muzicii de operă. Vor fi organizate spectacole de operă cu prezentare și supratitrare. Publicul țintă este reprezentat de diverse categorii socio-profesionale, tineri și adulți.

 • F. Modalități de diversificare a ofertei culturale a instituției publice de cultură

 • 1. Analiza de imagine

În prezent, Teatrul Muzical Nae Leonard este o instituție de spectacole muzicale care s-a impus atât în plan național, prin participările la Festivalul International George Enescu, prin concertele susținute de orchestra simfonică la Ateneul Roman, prin spectacolele de operă în aer liber, prin spectacolele de calitate susținute, cât și în plan internațional, prin turneele de spectacole în străinătate, prin organizarea an de an a Festivalului Muzical International Leonard, prin organizarea unor cursuri de master de nivel internațional. Cea mai buna metodă de creare a vizibilitătii este aceea de a produce în mod constant programe artistice de o calitate superioară, fapt realizat de rezultatele instituției.

Pentru a eficientiza procesul de creare a imaginii instituției este necesară implementarea unui mecanism de marketing care să funcționeze pe baza unor tehnici moderne. Folosirea unor afișe realizate în condiții grafice și de calitate deosebite, utilizarea comunicării prin internet (pentru spectatorii fideli care doresc să primească acasă informații despre spectacole), folosirea panourilor publicitare sau a monitoarelor video amplasate pe mijloacele de transport în comun, comunicarea prin mass-media a programului de spectacole, sunt mijloace diverse de informare a publicului asupra evenimentelor planificate de Teatrul Muzical. Pe de altă parte, necesitatea creșterii veniturilor din încasări și diversificarea în acelasi timp a audienței, cere dezvoltarea unui efort de marketing diferit, care impune realizarea unui set de opțiuni cu privire la vânzarea biletelor dupa cum urmează :

 • -  abonamente

 • -   vânzările către grupuri de spectatori

 • -   bilete individuale

 • -  corespondența directa

 • -   publicitatea în spații proprii

 • -   afișe

 • -  reclame audio-video

 • -  calendarul anual de marketing

 • 2.Misiunea actuală a instituției

9

Misiunea actuala a instituției este aceea de a atrage un public cât mai divers în sala de spectacole, prin susținerea unor spectacole de un înalt nivel calitativ, de a dezvolta o activitatea educațională, de a susține, forma și promova tinere talente artistice din domeniul muzicii instrumentale, vocale dar și al dansului, de a iniția programe de interes internațional prin asocierea la diverse organizații internaționale de profil.

Obiectivele Teatrului Muzical Nae Leonard în perioada următoare sunt: -creșterea constantă a numărului de producții artistice;

-pastrarea tradiției în ceea ce privește diversitatea genurilor oferite; -atragerea unui public divers;

-exploatarea tuturor formatelor de spectacol;

-dezvoltarea unui program de deplasări și turnee foarte puternic în țară și străinătate; -îmbunătățirea și amplificarea de stagii de formare și perfecționare profesională pentru personalul angajat;

-atragerea celor mai buni regizori, dirijori, soliști, coregrafi și scenografi români și străini; -promovarea de spectacole pentru întreaga comunitate gălățeană, grupuri de vârstă, etnii și categorii socio-profesionale diferite.

 • 3.Reformularea mesajului

Din aceasta perspectivă, declarația de misiune a Teatrului Muzical Nae Leonard ar putea fi formulată astfel:

“Teatrul Muzical Nae Leonard va dezvolta în perioada următoare programe artistico-muzicale pentru o reputație de nivel național și internațional, ca o instituție de spectacole muzicale de prim rang, oferind publicului larg producții artistice și programe educaționale de cea mai bună calitate”.

 • G.Promovarea concurenței în domeniul ofertei culturale

Alegerea noilor titluri va fi făcută dupa criterii bine stabilite, prin consultarea consiliului artistic și în baza unor serioase sondaje de opinie realizate la fiecare spectacol (chestionare). Se dorește completarea listei repertoriale cu capodoperele genului care încă nu au fost prezentate la Galați. Urmărim în mod special creația românească de gen - opera, opereta, muzicalul, revista... instituția propunându-și să urmărească și să promoveze chiar prin prime audiții/premiere creația tinerilor muzicieni români care au început să se afirme în ultimii ani pe piața culturală românească. Nu vor lipsi compozitorii români și străini comemorați/aniversați la nivel național și internațional (UNESCO). Fiecare noua producție va valorifica la maximum forțele artistice interne ale teatrului vizând permanenta perfecționare si performanta artistica. Vom promova excelenta, experimentul și inovatiile în toate structurile artistice. Fiecarui titlu nou îi va fi dezvoltată implicația educativă astfel încât Teatrul Muzical Nae Leonard să devină din ce în ce mai mult, practic o școala în domeniul teatrului muzical, în toate genurile și pentru toate categoriile de spectatori/melomani. Pentru următoarea perioada de cinci ani ( 2009- 2014) preconizăm, în mare, un număr de trei premiere/an, doua reluări (montare noua) și între 220-260- depinde de context- de spectacole anuale -evenimente de mare răsunet și amploare. Sunt cuprinse aici și spectacolele „comandate” de către parteneri externi și finanțate de către aceștia (de ex. ONG/uri). Se va căuta un echilibru între spectacolele de gen (operă, operetă, revistă, muzical, concert simfonic, spectacol pentru copii) astfel încât să satisfacem toate gusturile, de la cele mai rafinate la cele mai simple.

Teatrul Muzical Nae Leonard își propune ca, să continue pe viitor, înafara stagiunii permanente de la sediu (perioada septembrie - iunie) să organizeze o stagiune estivală (august) cu spectacole în aer liber, în diferite locații cum ar fi Grădina Publică, Gradina Leonard, Faleza Dunării etc. Acest tip de spectacole în aer liber, se practică frecvent în întreaga Europă de vest reușind să atragă și categorii de public mai puțin receptive la producțiile de la sediu.

Obiectivul Educție prin muzica va fi urmărit prin realizarea, în matineu, (duminica dimineața) a unor spectacole educative cu comentarii de specialitate, prezentate într-un mod cit mai atractiv si, uneori, dublate de expozitii in foyerul teatrului, pe aceeași tema, la care vor fi invitați să expună elevi și studenți din institutele de învățământ gălățene.

Urmărind direcțiile de dezvoltare ale culturii europene - cunoașterea reciprocă a culturilor tuturor membrilor UE ca și conlucrarea în cadrul fenomenului artistic, cu personalizarea fiecarui participant, dar pentru un produs finit comun european, Teatrul Muzical Nae Leonard va face spectacole și concerte în care va promova creații muzicale contemporane și clasice din tezaurul comun european al țărilor partenere în UE. Publicul țintă al acestor manifestari vor fi comunitățile etnice din Galați și Brăila.

Tot conform direcțiilor de dezvoltare culturală ale vieții muzicale mondiale, în intenția colaborării și a cunoașterii culturale reciproce, ne vom îndrepta atenția și spre culturi/țări extraeuropene. Teatrul Muzical Nae Leonard are o trupa de soliști omogenă, bine reprezentată pe genuri (operă, operetă, revistă) și pe care, vom căuta, în măsura posibilităților, să o împrospătăm continuu. Avem în vedere angajarea unor soliști bărbați, tenori, baritoni, bași, deoarece la aceste voci, distribuțiile sunt descoperite. Din aceasta perspectivă vom pune în valoare valențele, talentul și disponibilitățile artistice ale colectivului prin promovarea unui repertoriu bine gândit și structurat. La finalul fiecarui trimestru se vor face analize în consiliul artistic, luându-se în seamă opțiunile publicului semnalate prin chestionare, prin care se vor trasa coordonatele evoluției repertoriale ulterioare. Vom urmări atragerea unor colaboratori regizori, scenografi, coregrafi de prim rang, români și străini, care să monteze spectacole de cea mai buna calitate.

Stagiunea 2009-2010:

Premiere:

 • 1.Bal la Savoy de P. Abraham-operetă

Regia artistică: Nicolae Ciubuc

Scenografia: Gheorghe Andreescu

Coregrafia: nenominalizat

Dirijor: Sorin Oancea

 • 2. Concert spectacol de revistă nenominalizat

Regia artistica: regizor nenominalizat

Coregrafia: coregraf ucrainian

Scenografia: Gheorghe Andreescu

 • 3. Don Pasquale de G. Donizetti- operă

Regia artistică: Eleonora Constantinova ( Rep. Moldova)

Dirijor: Sorin Oancea

Coregrafia: Fănică Lupu

Scenografia: Gheorghe Andreescu

Montare nouă:

1.Scufița roși'e-spectacol muzical pentru copii

Muzica: Eugen Dan Dragoi

Scenariul și regia: Ana Condrea

Scenografia: Gheorghe Andreescu

Coregrafia: Fanică Lupu

2. O familie trasnită- comedie muzicală de George Mihalache

Regia artistică: Gheorghe V. Gheorghe

Valorificarea repertoriului curent se va face prin planificarea judicioasă a titlurilor existente, astfel:

Nr.

Crt.

Titlul spectacolului

Nr.

reprez

programare

genul spectacolului

I

REPERTORIU

CURENT

1.

Rigoletto

2

octombrie-mai

opera

2.

Traviata

3

noiembrie-februarie-mai

opera

3.

Bal mascat

3

septembrie-februarie-iunie

opera

4.

Trubadurul

2

septembrie-martie

opera

5.

Nabucco

1

mai

opera

6.

Aida

1

iunie

opera

7.

Madama Butterfly

2

decembrie-aprilie

opera

8.

Tosca

1

iunie

opera

9.

Elixirul dragostei

2

septembrie-februarie

opera

10.

Carmen

2

octombrie-mai

opera

11.

Cavalleria rusticana

3

noiembrie-aprilie-iunie

opera

12.

Paiate

2

iunie-aprilie

opera

13.

Tara surasului

4

septembrie-noiembrie-ianuarie-

martie

opereta

14.

Barbierul din Sevilla

2

decembrie-mai

opereta

15.

My Fair lady

3

septembrie-noiembrie- ianuarie

opereta

16.

Silvia

4

octombrie-februarie- martie

opereta

17.

Vaduva vesela

3

septembrie-februarie-martie

opereta

18.

Liliacul

4

septembrie- decembrie-ianuarie-martie

opereta

19.

La calul balan

5

septembrie-octombrie-noiembrie-ianuarie- februarie-iunie

opereta

20.

O Ellinas-Alexis Zorbas

4

2 repr. Aprilie-iunie-noiembrie

balet

22.

La Fille mal gardee

2

octombrie-februarie

balet

23.

La Boheme

4

octombrie- decembrie-ianuarie-

martie

opera

24.

Concert spectacol de

revista

12

1 pe luna

revista

25.

Stelele revistei

4

1 pe trimestru

divertisment

26.

Saracu' Gica

6

septembrie -ianuarie- februarie-iunie- 2 august

comedie muzicala

27.

Firfirica

5

-septembrie-noiembrie

2 martie-august

comedie muzicala

28.

Concert simfonic si

educativ

20

1 pe luna

concert simfonic si

educativ

29.

Iepurasul mofturici

10

la cererea scolilor

spectacol copii

30.

Scandal la bal

10

la cererea scolilor

spectacol copii

31.

Frumoasa din padurea

adormita

10

la cererea scolilor

spectacol copii

32.

Alba ca zapada

10

la cererea scolilor

spectacol copii

33.

Cucurigu gagu

10

la cererea scolilor

spectacol copii

34.

Cocoselul

neascultator

10

la cererea scolilor

spectacol copii

35.

Recitaluri

10

1 pe luna

recital

Având în vedere dinamica și evoluția numărului de reprezentații, propun pentru stagiunea 2009-2010 realizarea a 210 reprezentații din care: 180 la sediu și 30 în deplasare pentru aproximativ 47.000 de spectatori.

Realizarea editiei a VII-a a Festivalului Muzical International Leonard se va face în funcție de bugetul aprobat, având în vedere faptul că deocamdată nu sunt semnale privind evoluția crizei financiare mondiale.

În cazul unei ameliorări financiare, se va avea în vedere realizarea spectacolelor în aer liber, în Gradina Publică sau pe Faleză, pentru a atrage un număr cât mai mare de participanți și a oferi șansa accesului la artă tuturor cetățenilor orașului precum și invitarea unor colective artistice din țară, cu spectacole integrale.

Vacanța dintre stagiuni va fi programată începând cu 15 iunie astfel încât de la 15 august să se poată organiza stagiunea estivală și participarea instituției la manifestările prilejuite de Sf. Marie - Ziua Marinei.

Evenimentele anuale privind sărbătorile calendaristice vor fi susținute prin producții artistice tematice: spectacole de 1 Decembrie- Ziua Națională a României, Anul Nou, Crăciun, 8 martie, de Paști, de 1 iunie, Ziua Marinei.

De asemenea vom avea în vedere realizarea unor producții artistice aniversare pentru soliștii teatrului, la împlinirea jubiliară a unor ani de carieră. În anul 2011 se va organiza, în cadrul Festivalului Muzical Internațional Leonard, aniversarea a 55 de ani de la înființarea instituției.

Pentru dezvoltarea profesională a colectivelor artistice se vor organiza cursuri de măiestrie vocală și dirijorală cu participare internațională, conform tradiției, finalizate cu spectacole. Propun ca aceste cursuri să vizeze și dezvoltarea scenică a cursanților prin realizarea unui curs complet, pentru finalizarea unui rol în spectacol, în acest scop lucrându-se cu o echipă formată din: dirijor, regizor, coregraf. Cursurile vor viza un titlu de spectacol (ex. Carmen, Bărbierul din Sevilla), astfel încât, la final, cursantul să -și poată completa cartea de vizită cu un nou rol realizat și interpretat.

În măsura posibilităților, vom propune organizarea unui concurs internațional de interpretare, cu desfășurare la doi ani, care să aducă tineri interpreți la Galați pentru a reînnoi colectivul în eventualitatea unor angajări, dar și pentru a oferi publicului gălățean noi și diverse variante interpretative.

Pentru afirmarea instituției în plan european și promovarea imaginii valorilor interpretative și a realizărilor culturii muzicale gălățene, vom susține în medie câte două turnee în străinătate în funcție de solicitările partenerilor străini deja contactați. În perioada acestor deplasări, preconizate de scurtă durată, aprox. 2-3 săptămâni, se va asigura program normal de spectacole la sediu cu celelate secții artistice.

 • H. Promovarea excelenței, a experimentului și inovației

 • I.     Modalități de valorizare a resurselor umane și materiale privind promovarea excelenței, a experimentului și inovației în sprijinul realizării programelor și proiectelor propuse.

Având in vedere faptul că în viitorul apropiat corpul vechi de cladire care adapostește în prezent săli de repetiție pentru cor, revistă, soliști, biblioteca magaziile de costume, atelierele de productie (croitorie bărbați femei, cizmărie, tâmplărie, pictură-butaforie, mode-flori, tapițerie și mecanic) și birourile de contabilitate și achiziții vor fi retrocedate se impune intensificarea măsurilor necesare în vederea construirii noului corp de clădire.

În acest sens vom demara procedurile necesare pentru realizarea unui proiect în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile. În varianta în care acesta nu va fi eligibil, alături de alocațiile bugetare vom urmări atragerea și altor fonduri.

Deosebit de importantă pentru dezvoltarea programelor propuse este necesitatea dotării instituției cu un pian de concert performant. Până la obținerea fondurilor necesare vom face demersurile necesare pentru încheierea unui parteneriat cu Academia de Arte George Enescu din Iași, prin care aceștia să ne ofere în custodie unul din pianele de concert recent achiziționate, urmând ca instituția noastră să susțină permanent (o dată sau de două ori pe lună) debuturi și spectacole ale studenților acestei academii.

În vederea realizării unor montări moderne, în sala teatrului și Gradina Leonard, axate pe lumini și efecte scenice spectaculoase, se va dota scena cu elemente noi, moderne, exploatându-se la maxim totodată dotarea existentă.

În vederea dezvoltării profesionale a membrilor colectivelor artistice, vom stimula talentele reale din rândul coriștilor și balerinilor, în sensul debutului în diverse roluri solistice din opere și operete. Deasemenea, în cazul actorilor care dovedesc calități muzicale și vocale deosebite, îi vom promova în cadrul cursurilor de măiestrie vocală în vederea însușirii abc-ului tehnicii vocale.

Pentru formarea și dezvoltarea solistului total, în egală măsură cântăreț, dansator, actor, atât de necesar spectacolelor de operetă și musical, vom intensifica măsurile ce se impun pentru formarea profesională a tinerilor actori și soliști, în sensul participării acestora la cursuri de balet, de dicție și actorie organizate în teatru. Cursurile vor fi periodice, realizate cu maeștrii angajați ai teatrului, de câte ori va fi posibil fără cheltuieli suplimentare. Recomandările participanților la aceste cursuri vor fi făcute de consiliul artistic.

Se va iniția un studio experimental după modelul celui existent la Opera Română din București, în cadrul căruia se vor pregăti spectacole, de mici dimensiuni de operă, lucrări din diverse epoci creatoare, în care soliștii să-și însușească noi roluri, diversificându-și astfel repertoriul iar montările să urmărească linii moderne, experimentale, în ideea de a oferi publicului variante noi de spectacol. Pentru decoruri și costume se vor folosi elementele existente în magaziile de costume ale teatrului.

Instrumentiștii vor fi susținuți și îndemnați să se constituie în formații de muzică de cameră, activitate stimulatoare pentru dezvoltarea profesională și totodată o modalitate de dezvoltare repertorială pentru instituție.

 • I.Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine

Se vor urmări programele de formare și perfecționare profesională pentru personalul administrativ și relații cu publicul, organizate de Ministerul Culturii sau alte agenții autorizate și salariații din sectoarele respective vor fi trimiși să urmeze cursurile respective.

Pentru salariații din colectivele artistice se vor organiza cursuri de măiestrie, canto și dirijat, cu lectori din străinătate, o dată pe an.

În același timp, se vor organiza stagii de pregătire scenică pentru întregul colectiv cor, sub îndrumarea maestrului de balet.

 • 1. Analiza organigramei, a statului de funcții existent, a numărului de posturi pe colective etc.

În prezent serviciul studii muzicale este alcătuit din următoarele secții:

 • - secția orchestră simfonică alcătuită din 49 de posturi de instrumentiști sub conducerea unui șef de secție, toate posturile fiind ocupate. Structural fiind repartizate astfel: 26 de posturi cu studii superioare și 24 cu studii medii. Acest număr de posturi este minim pentru o orchestră ce abordează un repertoriu atât de variat precum cel de operă și concert simfonic.

 • - secția cor dispune de 40 de posturi, un șef de secție (maestru de cor), un singur post fiind vacant, structural fiind repartizate astfel: 8 posturi cu studii superioare, 33 cu studii medii iar în ceea ce privește repartizarea pe voci, în present, este următoarea: soprane 19, altiste 8, tenori 4, bași-baritoni 9 . Din păcate, la acest compartiment se remarcă un deficit de personal la partidele de bărbați în special la tenori, de aceea fiind solicitați colaboratori în dese rânduri, în spectacolele de operă și vocal simfonice.

 • - secția balet este formată din 29 de posturi și un șef de secție, 7 posturi fiind vacante dintre acestea 3 posturi cu studii superioare și 27 cu studii medii. În cadrul acestui compartiment este necesară reorganizarea posturilor ținându-se cont de faptul că partida de bărbați trebuie completată.

 • - secția de revistă este alcătuită din 20 de posturi și un șef de secție, din care vacante sunt 3 posturi, structura prezentându-se astfel: orchestra- 3 posturi studii superioare, 8 posturi studii medii, 5 solisti cu studii medii,2 actori cu studii superioare, 3 cu studii medii.

 • - serviciul studii muzicale este alcătuit din 32 de posturi din care 2 posturi consultant artistic, 3 posturi de dirijor,1 post de regizor artistic, 2 posturi maestru corepetitor, 1 post corepetitor, 15 posturi solist opera -operetă, 1 post actor, 2 posturi solist- instrumentist, 1 post sufleor, 3 posturi regizor tehnic, 1 post bibliotecar, din care 25 cu studii superioare și 7 posturi cu studii medii. Acest serviciu trebuie reorganizat ținându-se cont de încărcătura repertorială a soliștilor, de faptul că pentru a atrage un public numeros în sala de spectacol este necesară colaborarea (în rolurile principale) cu soliști din țară și străinătate, care să trezească interesul spectatorilor. În acest sens propunem reorganizarea acestui serviciu.

 • - serviciul tehnic administrativ este alcătuit din secțiile tehnic (25 de posturi din care 1 cu studii superioare și 24 asimilate), producție (19 posturi din care 1 studii superioare, 16 cu studii de specialitate și 2 posturi cu studii asimilate), administrativ ( 6 posturi din care 4 de specialitate și 2 posturi asimilate), în total 50 de posturi. Consider ca acest serviciu este supradimensionat neexistând încărcătura de lucru necesară fiecărui post.

-personalul de deservire a publicului este format din 7 posturi din care 6 garderobiere-plasatoare și un supaveghetor de sală, toate cu studii medii.

-biroul organizatori este format din 3 posturi unul cu studii superioare și 2 cu studii medii iar biroul de aprovizionare are 2 posturi din care 1 studii superioare de scurtă durată și unul studii medii.

Serviciul financiar- contabilitate este alcătuit din compartimentul achiziții publice (1 referent) și compartimentul financiar contabilitate (5 posturi), din care 3 posturi cu studii superioare și 3 posturi cu studii medii.

Alte compartimente sunt: compartimentul juridic (1 post studii superioare) și compartimentul resurse-umane, 2 posturi, din care unul cu studii superioare și unul cu studii medii.

Managerul are în subordine directă compartimentele juridic, resurse umane directorul economic și serviciile tehnic-administrativ și studii muzicale.

Totodată conform OG 21 din 2007 legiferată prin Legea 353 din 2007 activitatea instituției este coordonată prin consiliul administrativ și consiliul artistic, cu rol consultativ. Prin ședințe periodice sau la nevoie, aceste organisme se întrunesc luând decizii în legătură cu activitatea instituției.

 • 2. Analiza Regulamentului de Organizare și Funcționare (R.O.F.) și a fișelor de post existente în comparație cu realitatea din instituție

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului Muzical Nae Leonard a fost aprobat prin HCL nr. 245/14.06.2007 și realizat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la aceea dată. Având în vedere faptul ca normele metodologice de aplicare a Legii 353/ 2008 nu sunt în vigoare, modificările se vor face după aplicarea noilor reglementări. Totuși am câteva observații de făcut :

 • -  la art. 12, alt. 2 privind „programul de lucru al personalului angajat din cadrul Teatrului este repartizat inegal se va adăuga și „ fracționat”

 • -   la art. 13 lit. j “coordonează în mod direct activitatea directorului economic, consultantului artistic, juridicului Resurse Umane și a Serviciului Tehnic- administrativ” se adaugă “ verifică”

 • -   la art.14 lit.a privind atribuții ale consultantului artistic se adaugă “în concordanță cu programul managerial aprobat prin concurs”

Odată cu aprobarea noii organigrame și a statului de funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului Muzical va fi modificat în concordanță cu noua organizare.

Privind fișele de post se impune refacerea completă a acestora pentru a nu trezi interpretări privind atribuțiile și obligațiile salariaților evitându-se astfel, eventuale conflicte de muncă. În acest sens, se vor face specificații detailiate, în concordanță cu prevederile Regulamentului intern (completat cu reglementările legale în vigoare) asupra prezenței și a programului de lucru, a atribuțiilor personalului artistic, în spiritul disciplinei tradiționale de teatru, care, din păcate în multe instituții similare din țară a fost uitată.

Deasemenea, în cazul soliștilor, coriștilor, dirijorilor se vor menționa fișele repertoriale, rolurile în care sunt distribuiți, la începutul fiecărei stagiuni, operându-se modificările necesare în funcție de cerințele din programele preconizate. În acest sens, vom încheia și contracte pe stagiuni sau titluri de spectacole.

 • 3. Propuneri de modificare - plan de dezvoltare/restructurare/reorganizareexternalizare etc., după caz

În actualele condiții economice, în contextul crizei naționale și internaționale dar și pentru valorizarea maximă a resurselor umane din instituție se impune reorganizarea acesteia.

În acest context, trebuie să se țină cont de structura compartimentelor pe arii funcționale dar și de dimensiunile acestora în funcție de strategia repertorială și de misiunea instituției. Unele instituții reduc automat personalul din toate compartimentele, ca reacție la criza financiară. Personal propun o reorganizare și o reducere a personalului în sectoarele tehnice și de producție iar pentru compartimentele artistice, o reorganizare și o evaluare a personalului pe criterii de competență.

În acest sens, propun organigrama din Anexa I și statul de funcții din Anexa II.

Pentru a eficientiza structura managerială este necesară înființarea, alături de postul de director economic și a unui post de director artistic care să coordoneze și să verifice activitatea compartimentelor artistice: orchestra, cor, balet, maeștri soliști, relații cu publicul, reducând numărul actual al șefilor de secții. Deasemenea, pentru eficientizarea activității în perspectiva realizării de producții artistice de înaltă calitate, structura compartimentului maeștri-soliști se va modifica în sensul integrării soliștilor și actorilor de la revistă, în acest compartiment. Se va urmări ca aceștia să se integreze repertoriului de operetă, prin dezvoltarea competențelor profesionale. Cu unii soliștii de operă și operetă se va asigura segmentul de rolurii medii și mici din repertoriul de operă, urmând ca pentru rolurile mari, să fie solicitați soliști de la instituțiile mari din țară sau liber profesioniști, selectați de către consiliul artistic în funcție de calitățile lor artistice, în urma audițiilor și a analizei cv-urilor prezentate. Se oferă astfel, publicului gălățean, posibilitatea de a asculta nume de primă mărime, crescând astfel calitatea producțiilor artistice prezentate. În măsura posibilităților vor fi invitați și soliști din străinătate, diversificând oferta de personalități artistice din cadrul spectacolelor.

Tot din perspectiva eficientizării personalului artistic, considerăm că un singur dirijor poate asigura necesitățile repertoriale curente, din planul artistic al teatrului. Realizarea de spectacole cu dirijori invitați se va constitui ca o activitate de perfecționare a compartimentului orchestră, cunoscut fiind faptul că, fiecare maestru are cerințele sale, impune un anumit ritm de lucru în funcție de obiectivele stabilite, în urma analizei partiturilor studiate și realizează viziuni interpretative diferite.

Orchestra simfonică și actuala orchestră de revistă vor fi comasate într-un singur compartiment numit orchestra simfonică-operă-operetă-revistă format din 49 de membri și un șef de secție.

Corul se reduce la 28 de posturi (14 voci feminine și 14 voci bărbătești) și un șef de secție.

Baletul va avea în componență 22 de balerini (11 perechi) și un șef de secție.

Pentru eficientizarea activității și atragerea unui public mai numeros în sala de spectacol considerăm necesară înființarea unui birou de relații cu publicul alcătuit dintr-un consultant artistic și 4 referenți.

În subordinea directorului economic vor fi: serviciul financiar-contabil-achiziții și aprovizionare alcătuit din 8 posturi și secția de producție alcătuită din 12 posturi.

Serviciul financiar contabil cuprinde 5 posturi contabilitate (inclusiv casier, salarizare), 1 post achiziții și 2 posturi aprovizionare.

În sectorul de producție personalul de la ateliere va fi redus corespunzător având în vedere faptul că încărcarea timpului de lucru se realizează doar în timpul montării premierelor, astfel se vor încheia contracte cu firme de specialitate. Pentru asigurarea refrișărilor și a modificărilor curente se vor păstra următoarele posturi; 2 croitorie femei, 2 croitorie bărbați, 1 cizmar, 1 rihtuitor, 1 tâmplar, 1 sculptor- modelor, 2 pictori 1 mode-flori, 1 tapițer.

În subordinea directă a managerului vor fi: directorul artistic, directorul economic, biroul resurse umane (2 posturi), biroul juridic (1 post) și secția tehnic-administrativ ( 21 de posturi).

În vederea eficientizării activității în sectorul tehnic scenă vom externaliza acest serviciu, păstrând la sediu doar un post de mașinist, un recuziter, 1 peruchieră, 1 machior, 2 cabiniere, 3 electricieni, 2 sonorizatori, 1 lăcătuș de scenă, pentru asigurarea permanenței. La spectacolele de operă, operetă, revistă, ș.a. se va contacta o firmă specializată în vederea completării personalului de scenă. În acest fel se va întări disciplina de scenă și se va utiliza eficient și deplin timpul de lucru al fiecărui angajat. Se va ține cont în programarea spectacolelor de faptul că în teatru timpul de lucru este fracționat, luându-se în calcul și reglementările în vigoare privind legislația muncii.

În sectorul administrativ structura va fi compusă din: 1 șef de sală care va avea în sarcină și organizarea arhivei teatrului, 3 plasatoare, 1 instalator, 1 spălătoreasă, 1 administrator și 1 pompier.

În urma analizei și organizării muncii, împreună cu șefii de secție, cu biroul resurse umane, consilierul juridic și prin consultarea sindicatului vor fi elaborate noi fișe de post, detailiate și personalizate pe fiecare funcție, corespunzătoare fiecărui salariat.

Având în vedere importanța măsurilor ce trebuie aplicate conform celor legale privind securitatea și sănătatea în muncă în conformitate cu Lega 319/2006, serviciul de protecția muncii va fi externalizat.

 • F. Aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură.

Pentru începutul perioadei, în primii doi ani (2009-2010) vom urmă ri eficientizarea activității prin selectarea, conform principiilor competenței personalului existent, conform noilor structuri. Toate activitățile și fenomenele din instituție vor fi analizate și exprimate în unități de timp, pe funcții, stabilindu-se și programându-se timpul necesar executării unei sarcini de producție. Programarea se face având la bază termenul final de realizare a producțiilor artistice, pe lângă care se vor stabili termene intermediare care vor constitui și criterii de apreciere a continuității procesului de producție. În acest sens, pentru fiecare salariat, indiferent de sector (artistic, tehnic, de producție, administrativ) șefii de secție vor elabora ordine de lucru zilnice (săptămânale) în care se va ține cont de programarea generală, realizată de serviciul studii muzicale prin consultarea consiliului artistic și, aprobată de directorul artistic

Se vor înlătura astfel timpii liberi, nejustificați, în vedera reducerii perioadei de imobilizarea a capitalului aflat sub forma producției neterminate.

Șefii de secție vor întocmi rapoarte săptămânale (zilnice, acolo unde este cazul) privind activitatea salariaților, gradul de realizare al standardelor de performață, asumarea responsabilității, creativitate și inițiativă, aceste rapoarte constituind baza unei analize obiective pentru evaluările profesionale viitoare a salariaților.

În realizarea producțiilor artistice se va avea în vedere în primul rând utilizarea tuturor resurselor umane din instituție și apoi determinarea colaboratorilor externi. Având în vedere faptul că unii dintre coriști și instrumentiști și-au completat studiile, pentru rolurile medii și secundare se va avea în vedere folosirea în primul rând a potențialului artistic existent în instituție, valorificat conform competențelor. Distribuțiile se vor stabili la propunerea studiilor muzicale, în urma analizei în consiliul artistic și cu aprobarea directorului artistic. Pentru stabilirea colaboratorilor se va completa o bază de date computerizată a soliștilor din țară, pe roluri și spectacole, în cadrul serviciului studii muzicale, în acest sens solicitându-se sprijinul Ministerului Culturi, Cultelor și Patrimoniului Național.

Periodic se vor face evaluări profesionale a personalul angajat, conform Legii 158/1998 și a HG 125/1998.

 • J.Aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură.

1. Analiza situației economico-financiare a instituției și previzionarea evoluției economico-financiare a acesteia pe următorii 5 ani, corelate cu resursele financiare necesare de alocat din subvenția acordată Teatrului Muzical “Nae Leonard” din Galați de către Consiliul Local Galati.

Analiza financiară - cheltuieli aferente programelor Teatrului Muzical Nae Leonard Galati

În anul de referință 2008, Teatrul Muzical Nae Leonard Galați a cheltuit pentru realizarea programului artistic propus și aprobat , suma de 8.019.326 lei, efectuând plăți în sumă de 8.217.124 lei din venituri totale încasate efectiv de 8.217.124 lei.

Redau mai jos situația - cheltuieli / plăți efectuate în anul 2008 :

Nr.

crt

Denumire cheltuială

Suma

lei

1

Cheltuieli cu salariile și contribuțiile la bugete

6.377.448

2

Cheltuieli cu bunuri și servicii

1.395.722

3

Cheltuieli indemnizație hrană

93.450

4

Cheltuieli cu alte active nefinanciare

152.706

Total cheltuieli înregistrate în anul 2008

8.019.326

Nr crt

Denumire plată

Suma

1

Plați cu salariile și contribuții la bugete

6.364.745

2

Plați bunuri și servicii achiziționate

1.714.401

3

Plați indemnizații hrană

93.450

4

Plați alte active nefinanciare

44.528

Totalplați efectuate în anul 2008

8.217.124

diferența dintre plati efectuate( 8.217.124 lei ) și total cheltuieli înregistrate (8.019.326 lei ) o reprezintă valoarea materialelor rămase în stoc (neconsumate);

 • •  Suma achitată furnizorilor de bunuri și servicii achiziționate a fost mai mare decât cheltuiala, întrucât au fost achitați și furnizorii rămași de plătit din anul anterior ;

 • •  La active nefinanciare, diferența dintre cheltuieli înregistrate și plăți efectuate o reprezintă amortizarea mijloacelor fixe înregistrate;

Analiza financiară - venituri atrase Teatrului Muzical Nae Leonar" Galați.

În anul de referință 2008, Teatrul Muzical, Nae Leonard, Galați a încasat venituri atrase rezultate a acțiunilor întreprinse, și din subvenții:

 • - vânzări bilete spectacol

 • - vânzări programe sala

 • - prestări servicii artistice

 • - închirieri sala spectacol și costume

 • - taxe balet copii

 • - diferite prestări servicii

 • - venituri din sponsorizari în lei

 • - venituri din dif. curs valutar

160.643 lei

1.188

2.179

82.974

41.607

3.700

7.050

67

S Total venituri proprii efectiv încasate

S Subvenții Consiliul Local

299.408 lei

7.917.716 lei

TOTAL - venituri încasate                         8.217.124 lei

Remarcăm faptul că încasările din bilete de spectacol reprezintă ponderea veniturilor încasate, urmate de cele din închirieri sală și costume.

Considerăm că un capitol nevalorificat suficient este cel al prestării de servicii artistice, în acest sens urmând să intensificăm eforturile în vederea încheierii unor contracte cu terți, pentru realizarea de venituri substanțiale și la acest capitol.

Deasemenea, vom face demersurile necesare pentru acumularea de venituri mai mari la capitolul sponsorizări, prin serviciul Relații cu publicul.

Având în vedere că proiectul Școala de balet a adus instituției 41.974 lei, deci un venit substanțial, acest proiect va fi continuat și dezvoltat în continuare.

 • 2. Previziuni pentru costurile aferente proiectelor (din programele cadru), prin realizarea unei proiecții financiare a proiectelor propuse pentru perioada 20092014 (conform tabelelor nr. 1a și 1b). Vezi anexe

 • 3. Proiecția indicatorilor de bază pe durata implementării proiectului (conform tabelului nr. 2).

Pe durata implementării proiectului vom avea în vedere creșterea an de an a indicatorilor de bază, număr de proiecte proprii, număr de spectatori, încasări, conform tabelului de mai jos.

Tabelul nr. 2

Număr de proiecte proprii

Număr de spectatori

Încasări

Anul de referință 2008

210

52.226

171.631

Primul an 2009

220

53.000

180.000

Al doilea an 2010

230

54.500

190.000

Al treilea an 2011

240

56.000

200.000

Al patrulea an

2012

250

57.500

210.000

Al cincilea an 2013

260

59.000

220.000

Total

1.200

280.000

1.000.000

Deși pentru anul 2014 se fac referiri în lucrarea prezentă conform cerințelor proiectului, nu a fost inclus în tabelul de mai sus, întrucât 2014 ar fi al VI-lea an.

Creșterea an de an a numărului de spectacole, în deplasare, se va face prin organizarea unor microstagiuni de spectacole, în orașele aflate în vecinătate și care nu au instituții de spectacole proprii.

Pentru creșterea numărului de spectatori și încasări se va elabora o strategie de marketing pentru atragerea unui număr mai mare de spectatori în sala de spectacol, Gradina Leonard și alte locații, și fidelizarea unui număr cât mai mare de spectatori.

 • G. Modalități de acțiune, diversificarea ofertei culturale, promovarea imaginii teatrului.

În prima etapă a implementării proiectului de management se va avea în vedere reorganizarea și evaluarea personalului existent conform criteriilor competenței și necesităților stabilite. Evalurea se va face numai prin concurs. Pasul următor va fi refacerea Regulamentului intern și a fișelor posturilor, conform noii reorganizări.

În același timp se va urmări diversificarea ofertei culturale conform strategiei culturale enunțate, care are la bază declarația de misiune.

Se va stabili programul de spectacole pe primele trei luni ținându-se cont de structura săptămânală, astfel:

-In matineu în zilele de miercuri, joi și vineri vor fi planificate spectacole pentru copii.

- Vineri -concert simfonic sau spectacol de revistă (comedie muzicală)

-Sâmbătă- operetă sau spectacol de revistă

-Duminică în matineu concert educativ sau spectacol pentru tineret

-Duminică seara spectacol de operă sau de divertisment.

Va fi elaborat planul de realizare a primei premiere stabilite, plan ce va cuprinde calendarul fiecărei etape:

-contactarea colaboratorilor de concepție

-discutarea și aprobarea concepției regizorale și scenografice

-stabilirea distribuției în urma vizionării (acolo unde se impune contactarea unor colaboratori externi se va organiza casting)

-însușirea rolurilor și partiturilor prin studiu individual și repetiții colective (vor fi stabilite termene precise pentru fiecare moment)

-achiziționarea materialelor necesare și realizarea costumelor și decorurilor

-repetiții de regie

-repetiții de ansamblu muzical și sitz

-repetiții generale

-premiera

Se va continua organizarea în perioada de vară a stagiunii estivale în aer liber, în Gradina Leonard, cu spectacole de divertisment, gale de operetă, spectacole de comedie muzicală, deci un repertoriu adecvat prezentării în aer liber.

Privind promovarea imaginii teatrului, se va avea în vedere realizarea de pliante ale stagiunii 2009-2010 în care va fi prezentată în mod atractiv prin imagini și text, oferta de spectacole a stagiunii, punându-se accent pe diversitatea genurilor prezentate și calitatea producțiilor artistice. Capacitarea unor factori media, în cadrul proiectelor Teatrului Muzical Nae Leonard.

Agenda culturală săptămânală va fi transmisă prin mijloace specifice (fax, telefonic, internet) tuturor televiziunilor, radio-urilor locale, regionale și naționale și va conține informații despre spectacolele prezentate: distribuții, mesaje publicitare, date despre interpreți, etc.

Site-ul teatrului; www.tmnlg.ro va fi actualizat periodic și completat cu datele de prezentare.

 • H. Analiza SWOT.

ISTORICUL ȘI PROFILUL TEATRULUI MUZICAL NAE LEONARD

Teatrul Muzical Nae Leonard, înființat în anul 1956, este singura instituție de spectacole muzicale pe o rază de 250 Km. Aria repertorială a instituției acoperă toate genurile muzicale: operă, operetă, concert simfonic, recital, spectacole de divertisment, revistă, spectacole muzicale pentru copii,ș.a.

Instituția își desfășoară activitatea într-o clădire renovată de curând, având toate dotările necesare pentru susținerea spectacolelor muzicale. După o perioadă de tranziție determinată de condițiile economico-sociale de după revoluție, începând cu anul 2001, instituția cunoaște o dezvoltare nouă, o eficientizare a activității și o nouă calitate a spectacolelor promovate. În această perioadă au loc spectacole de operă în aer liber, montări monumentale, colaborări cu soliști, dirijori și regizori din străinătate, turnee de succes în Italia, Spania, Germania, Grecia.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A TEATRULUI MUZICAL NAE LEONARD PUNCTE TARI:

 • a) Instituția are o structură repertorială diversă, cu spectacole de foarte bună calitate, fiind singura din țară cu un astfel de profil;

 • b) Situarea geografică determină interesul regional al activității instituției;

 • c) Baza materială (clădire, dotări scenice) este de bună calitate;

 • d) Colectivele artistice sunt bine pregătite și omogene, având, în general, o structură echilibrată;

 • e) Calitatea spectacolelor este bună, fiind apreciată pozitiv atât de presă cât și de publicul larg;

 • f) În țară și peste hotarea instituția are o imagine favorabilă, fiind apreciată și cunoscută;

 • g) Experiența spectacolelor de operă în aer liber;

 • h) Existența stagiunii estivale organizată în Gradina Leonard;

 • i) Experiență în prezentarea spectacolelor înafara țării;

 • j) Adaptabilitate la cerințele și solicitările partenerilor de proiect;

 • k) Posedarea de abilități deosebite în materie de adaptare tehnică la spații de joc neconvenționale;

 • l) Prețul scăzut al biletelor și existența unor variante de preț convenabile pentru diferite categorii sociale ( elevi, studenți, pensionari)

PUNCTE SLABE

 • a) Existența unei infrastructuri a resurselor umane inadecvată, supradimensionată și deci ineficientă;

 • b) Vulnerabilitatea la presiunile concurenței, determinate de produsele culturale substitut (înregistrări DVD, spectacole kitch, emisiuni și spectacole TV)

 • c) Lipsa unei strategii de lungă durată și atenția prioritară dată problemelor curente;

 • d) Lipsa fermității în instaurarea unei discipline de teatru liber consimțită, în rândul colectivelor ( în special în compartimentele tehnic scenă și de revistă);

 • e) Lipsa unei strategii de marketing eficiente;

 • f) Reducerea numărului de spectatori în sezonul de vară;

OPORTUNITĂȚI

 • a) Posibilități de extindere a ariei de prezentare a spectacolelor în județul Galați și alte județe învecinate prin organizarea de stagiuni permanente;

 • b) Existența cererii de parteneriate externe;

 • c) Posibilități de încheiere a unor parteneriate și acorduri avantajoase cu organizații din țară și străinătate privind montarea de spectacole ce promovează excelența, experimentul și inovația;

 • d) Existența unor avantaje competitive date de faptul că instituția este unică în peisajul cultural al țării;

AMENINȚĂRI

 • a) Intrarea în perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional;

 • b) Schimbări ale cerințelor sau gusturilor publicului;

 • c) Cererea crescândă a produselor de substituție;

 • d) Retrocedarea spațiului în care astăzi își desfășoară activitatea atelierele de producție, colectivele artistice cor și revistă, biblioteca ș.a.;

 • e) Presiunea concurenței unor spectacole de divertisment organizate de diferite agenții;

 • f) Adoptarea unor reglemetări legislative sau normative restrictive pe plan local sau național.

CONCLUZII.

În urma analizei și a identificării punctelor slabe, a punctelor tari, a oportunităților și amenințărilor, se poate concluziona că TEATRUL MUZICAL NAE LEONARD:

-este o instituție de spectacole muzicale cu o creștere permanentă și constantă, an de an în plan calitativ dar și cantitativ;

-are o infrastructură materială bună;

-are un repertoriu de spectacole muzicale divers:

-are posibilități de integrare și menținere în circuitul cultural național și internațional;

-are un preț al biletelor accesibil;

- are posibilități de creștere a veniturilor proprii;

-are posibilități de a se menține printre instituțiile de prim rang ale țării;

Pentru menținerea și accentuarea dezvoltării TEATRULUI MUZICAL NAE LEONARD se poate acționa prin:

-creșterea continuă a actului artistic;

-continuarea modernizării bazei materiale;

-construirea corpului de clădire necesar pentru ateliere, săli de repetiții, bibliotecă ș.a.

 • - implementarea și dezvoltarea unei strategii de maketing modern;

-dezvoltarea repertorială dar și păstrarea calitativă a spectacolelor existente;

 • - producerea de noi formate de producții artistice atractive, cu mijloace tehnice moderne și costuri de producție mici;

-colaborarea și realizarea de parteneriate cu instituții și organizații culturale din străinătatea în vederea promovării unei imagini pozitive asupra culturii românești.


COR 28+1


BALET

22+1


RELAȚII CU PUBLICUL


TEHNIC-ADMINISTRATIV 21


PRODUCȚIE

13rs o

e

©

9

■î* rs

O

3

o ©

s*

■1


Anexa 2.

STAT DE FUNCȚII

PROIECT

Nr.

crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Nr.

Post.

Conducere

1.

de specialitate

Manager

S

1

2.

de specialitate

Director artistic

S

1

3.

economist

Director economic

S

1

3

SECȚIA MAEȘTRI SOLIȘTI OPERĂ-OPERETĂ-REVISTĂ

ȘEF SECȚIE

4.

Dirijor

-

S

1

5.

Regizor

-

S

1

6.

Maestru corepetitor

-

S

1

7.

Solist vocal I

-

S

10

8.

Actor I

-

S

3

9.

Solist vocal I

-

M

4

10.

Solist instr.IA

-

S

1

11.

Sufleor I

-

S-M

1

12.

Regizor culiseI

-

S-M

1

13.

Bibliotecar I

-

M

1

18

SECȚIA ORCHESTRĂ SIMFONICĂ-OPERĂ-OPERETĂ-REVISTĂ

14.

SEF SECȚIE

15.

Dirijor revistă

16.

Concert maestru I

-

S

1

17.

Concert maestru I

-

S

1

18.

Artist inst. II/I

șef partidă

S

7

19.

Artist inst. II/I

-

S

3

20.

Artist inst.II/II

șef partidă

S

4

21.

Artist inst.II/II

-

S

2

22.

Artist inst. II/III

Șef partidă

S

3

23.

Artist inst.II/III

-

S

2

24.

Artist. Inst. II/IV

-

S

3

25.

Instrumentist I

șef partidă

-

4

26.

Instrumentist I

-

-

8

27.

Instrumentist II

-

-

8

28.

Instrumentist III

-

-

3

50

SECȚIA COR

29.

SEF SECȚIE

30.

Maestru de cor I

S

1

31.

Artist liric I

S

5

32.

Artist liric II

S

5

33.

Artist liric III

S

5

34.

Artist liric IV

S

5

35.

Artist liric V

S

8

29

SECȚIA BALET

36.

ȘEF SECȚIE

37.

Maestru de balet

-

1

38.

Solist balet I

2

39.

Solist balet II

2

40.

Solist balet III

2

41.

Balerin I

3

42.

Balerin II

3

43.

Balerin III

3

22

RELAȚII CU PUBLICUL

44.

Consultant artistic I

S

1

45.

Referent I A

M

1

46.

Referent I

S

3

5

BIROU JURIDIC

47.

Consilier juridic I

S

1

RESURSE UMANE

48.

Referent IA

M

1

49.

Consilier I

S

1

2

TEHNIC ADMINISTRATIV

ȘEF SECȚIE

50.

M.M.D.I

M

1

51.

Recuziter I

1

52.

Acustician I

2

53.

Maestru lumini I

1

54.

Electr. Ilum. Scenă I

2

55.

Costumieră

2

56.

Peruchieră I

1

57.

Peruchieră II

1

58.

Lăcătuș mecanică scenă I

1

59.

Administrator I

1

60.

Pompier

1

61.

Munc. necalificat

(spălătoreasă)

1

62.

Instalator sanitar I

1

63.

Supraveghetor sală

1

64.

Plasatoare, garderobieră

3

21

PRODUCȚIE

65.

Referent IA

1

66.

Croitor femei I

2

67.

Croitor bărbați

2

68.

Cizmar

1

69

Rihtuitor

1

70.

Tâmplar II

1

71.

Modelor I

1

72.

Pictor executant I

2

73.

Modistă I

1

74.

Tapițer I

1

13

Serviciul financiar contabil-achizitii-aprovizionare

75.

Referent achiziții publice I

S

1

76.

Economist I

S

2

77.

Contabil IA

M

1

78.

Referent I

M

1

79.

Casier I

M

1

80.

Referent I

SSD

1

81.

MagazinerI

M

1

8

Total

178

Tabelul nr. 1 a

Categorii de investitii / proiecte

Limite valorice ale investitiilor efectuate in proiecte conform

Limite valorice ale investitiilor

efectuate în proiecte propuse pentru perioada 2009 - 2014

executiei bugetare in ( anul de referinta) 2008

- lei

Mici

0 - 20.000

0-20.000

Medii

20.000 - 50.000

20.000-50.000

Mari

> 50.000

> 50.000

> In eventualitatea trecerii la moneda Euro în 2014, cifrele prezentate se vor calcula la paritatea leu-euro de atunci.

Tabel nr. 1b

Categorii de investitii Proiecte

Nr. de proiecte in anul de referință 2008

Buget anul de referinta

2008

Nr. de

proiecte propuse pentru primul an 2009

Buget prevazut pentru primul an 2009

Nr. de

proiecte propuse pentru anul 2010

Buget prevazut pentru anul 2010

Nr. de

proiecte propuse pentru anul 2011

Buget prevazut pentru anul 2011

Nr. de

proiecte propuse pentru anul 2012

Buget prevazut pentru anul 2012

Nr.de

proiecte propuse pentru anul 2013

Buget prevazut pentru anul 2013

Nr. de

proiecte propuse pentru anul 2014

Buget prevazut pentru anul 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Repertoriu curent

Rigoletto

mici

2

19.137

1

9.500

3

28.500

2

19.000

2

19.000

2

19.000

2

19.000

Traviata

mici

2

12.745

2

12.750

2

12.750

3

12.750

3

19.000

3

19.000

3

19.000

Trubadurul

mici

2

6.361

2

6.360

2

6.360

2

6.360

2

6.360

2

6.300

2

6.360

Tosca

mici

2

27.634

1

13.800

1

13.800

2

27.600

1

13.800

2

27.600

3

41.400

Carmen

mici

2

16.752

1

8.375

3

25.125

3

25.125

2

16.750

3

25.125

4

33.500

Cavalleria rusticana

mici

3

30.545

1

10.200

3

30.600

3

30.600

3

30.600

3

30.600

3

30.600

Bărbierul din

Sevilla

mici

2

17.068

2

17.100

2

17.100

2

17.100

2

17.100

3

25.500

3

25.500

La Boheme

mici

3

39948

3

50.000

3

50.000

3

50.000

4

50.000

4

50.000

4

50.000

Madama

Butterfly

medii

1

36.086

2

10.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

My fair lady

mici

2

1.240

2

1.240

2

2.480

2

2.480

2

2.480

2

2.480

2

2.480

Silvia

mici

3

4.837

3

4.837

4

6.400

4

6.400

4

6.400

4

6.400

5

8.000

Văduva veselă

mici

3

5.766

3

5.700

3

8.500

4

11.400

4

11.400

4

11.400

4

11.400

Liliacul

mici

3

8.745

3

5.800

4

11.600

5

14.500

4

11.600

5

14.500

5

14.500

La calul bălan

mici

4

2.131

4

2.000

5

4.000

5

10.000

6

10.000

6

12.000

6

12.000

Tara surâsului

mici

0

0

3

6.000

2

4.000

5

5.000

5

4.000

5

4.000

5

4.000

O Ellinas-

Alexis Zorbas

mici

3

21.085

2

10.000

3

15.000

3

15.000

3

15.000

3

15.000

3

15.000

La fille mal garde

mici

4

11.626

2

5.000

3

15.000

3

15.000

3

15.000

3

15.000

3

15.000

Concert/specta-col de revista

mici

14

81.703

12

58.000

15

58.000

16

58.000

17

58.000

18

58.000

19

58.000

Stelele revistei

mici

3

25.337

3

30.000

3

30.000

3

30.000

3

30.000

3

30.000

3

30.000

Firfirica

mici

3

250

7

3.700

7

3.700

7

3.700

7

3.700

7

3.700

7

3.700

Concert simfonic si educativ

mici

19

83.599

15

28.000

15

28.000

15

28.000

16

28.500

16

28.500

20

30.000

Scandal la bal

mici

22

1.248

15

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Recital

mici

4

34.670

4

12.000

5

12.500

5

12.500

5

12.500

5

12.500

5

12.500

Alba ca zapada

mici

20

375

10

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

Bal Mascat

mici

0

0

3

50.000

3

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

Iepurașul mofturici

mici

22

250

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Cucurigu 'Gagu

mici

20

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Frumoasa din padurea adormita

mici

40

0

25

0

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

Saracu 'Gica

mici

5

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Micuta

Dorothy

mici

0

0

40

0

25

0

25

0

25

0

25

0

25

0

II.Momtari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

proiect

mici

0

0

2

20.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

proiect

mari

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50.000

0

0

0

0

Săracu' Gica

mici

1

18.681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bal mascat

medii

1

20.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Spectacole ocazionale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spectacol de

Craciun

mici

1

14.297

1

10.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

Spectacol de

Anul Nou

medii

1

39.330

1

10.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

Spectacol de 8 Martie

mici

1

2.794

1

10.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

1

12.000

Ziua Marinei

mici

1

14.109

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1Decembrie

mici

1

1

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

IV. Premiere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

premiera

mari

0

0

2

200.000

2

200.000

2

200.000

2

200.000

2

200.000

2

200.000

premiera

medii

0

0

2

50.000

2

50.000

2

50.000

2

50.000

2

50.000

2

50.000

Tara Surisului

medii

3

64.451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ciuleandra

medii

2

95.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revista- Se intorc romanii

mici

7

52.058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Festivaluri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scrumbiei

mari

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000

Leonard

mari

1

166.907

1

120.000

1

160.000

1

160.000

1

160.000

1

160.000

1

160.000

Schimburi

culturale

medii

0

0

1

20.000

2

40.000

2

40.000

2

40.000

2

40.000

2

40.000

Total

234

1.027.571

230

860.362

241

999.415

251

1.016.515

261

1.047.190

271

1.032.605

281

1.057.940

Categorii de investitii Proiecte

TOTAL

INVESTITIA IN

PROGRAM

Primul an

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Repertoriu curent

mici

360.362

453.415

470.515

451.190

486.605

511.940

Montări noi

mici

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

mari

0

0

0

50.000

0

0

Spectacole ocazionale

mici

50.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

medii

10.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Premiere

mari

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

medii

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Festivaluiri

mari

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

Schimburi culturale

medii

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Total lei

-

880.362

999.415

1.016.515

1.047.190

1.032.605

1.057.940

Surse atrase

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

Bugetul CLG

700.362

909.415

816.515

837.190

812.605

827.940

 • >  Se face mențiunea ca în Bugetul de referință (an 2008) și în bugetele anilor previzionați nu sunt cuprinse sumele cu salariile și contribuțiile salariaților precum și cheltuielile efectuate pentru buna desfășurare a activităților:energie electrică, termică, apa, telefon, poștă, servicii de întreținere, consumabile,etc.

 • >  Având în vedere Organigrama și Statul de funcții propuse în prezentul proiect, la capitolul cheltuieli salariale bugetul va scade corespunzător cu reducerea posturilor.

 • >  Diferența de număr de spectacole de la 102 până la 210, sunt spectacolele realizate cu salariații proprii, fără colaboratori sau cheltuieli suplimentare.

 • >  La previziunile pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 se adaugă câte 3-4 reprezentații ale titlurilor premierelor din anul precedent, încadrate la proiecte mici, respectiv 020.000 lei.

 • >  Frecvența titlurilor va fi stabilită în funcție de cerințele pieții culturale, determinate prin studii și chestionare de către serviciul relații cu publicul și aprobate în consiliul artistic.

Anexa 2

La HCL nr.434/18 08 2009

CONTRACT DE MANAGEMENT

ART .l. PARTI CONTRACTANTE:

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI, reprezentata de PRIMAR, ing. DUMITRU NICOLAE, in calitate de ordonator de credite, cu sediul in Galati , str. Domneasca nr. 38, denumit in continuare angajator si

dl. FLORIN MELINTE, in calitate de director general al TEATRULUI MUZICAL “NAE LEONARD” din Galati , str. Mihai Bravu nr. 50, cod 800208, domiciliat in localitatea Galati str. Brailei nr. 173 bl. G et. 4 ap.15, posesor al cartii de identitate seria GL nr.548259 eliberat de Politia Municipiului Galati , la data de 03.03.2008, CNP 1640623170341, denumit in continuare manager au incheiat prezentul contract:

ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Angajatorul incredinteaza namagerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii institutiei publice, pe baza unor obiective si indicatori culturali si economici cuprinsi in “Proiectul de management” in schimbul unei plati, convenite prin prezentul contract.

ART. 3. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de management se incheie pe o perioada de cinci ani incepand cu data de 18 08 .2009.

ART. 4. REMUNERATIA:

 • 1. Remuneratia va fi de 6489 lei (brut), constituita din :

 • a. salariul maxim brut care se plateste in institutie, conform prevederilor legale -5495 lei- la care se vor aplica indexarile conform legii;

 • b. un spor de 18% aplicat la salariul maxim brut 5495 lei la care se vor aplica indexarile conform legii;

 • 2 . Alte elemente constitutive: sporuri specifice institutiei si a prevederilor legale, alte adaosuri norma de hrana conform Contractului colectiv de mnca, orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale, compensate cu zile libere sau se platesc conform prevederilor legale in vigoare.

 • 3 . Remuneratia este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor salariale si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.

 • 4 . Remuneratia obtinuta in temeiul prezentei anexe este asimilata salariului, din punct de vedere al obligatiilor privind legislatia sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum I asigurarile de sanatate. ART. 5. DREPTURI SI OBLIGATII ALE MANAGERULUI:

 • 1. Managerul are in principal urmatoarele drepturi :

 • a. concediul de odihna de 25 zile lucratoare, platit cu o indemnizatie stabilita potrivit legii;

 • b. dreptul la repaos zilnic si saptamanal;

 • c. dreptul la salarizare pentru munca depusa;

 • d. dreptul la securitate si sanatate in munca;

 • e. dreptul de a beneficia de premii conform normelor legale;

 • f. dreptul de a solicita angajatorului, atunci cand considera ca este temeinic si oportun modificarea obiectivelor si a indicatorilor institutiei;

 • 2. Managerul are in principal urmatoarele obligatii:

 • a. sa asigure gestionarea si administrarea, in conditiile legii, a integritatii patrimoniului institutiei;

 • b. sa decida asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al institutiei, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

 • c. sa indeplineasca programele si proiectele culturale minimale proprii , precum si indicatorii economici si indicatorii culturali cuprinsi in proiectul de management;

 • d. sa elaboreze si sa aplice strategii specifice, in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva a institutiei;

 • e. sa selecteze, sa angajeze, sa promoveze, sa premieze, sa sanctioneze si sa concedieze personalul salariat, cu respectarea dispozitiilot legale in vigoare;

 • f. sa stabilesca atributiile de serviciu pe compartimente, ale personalului angajat conform regulamentului de organizare si functionare a institutiei, precum si obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate, aprobate prin fisele de post;

 • g. sa adopte masuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului annual de venituri si cheltuieli al institutiei, in conditiile reglementarilot legale in vigoare;

 • h. sa asigure respectarea destinatiei alocatiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

 • i. sa administreze, cu diligenta unui bun proprietar , patrimoniul institutiei publice;

 • j. sa reprezinte institutia in raporturile cu terti;

 • k. sa incheie acte juridice in numele si pe seama institutiei, conform componentelor sale;

 • l. sa ia masuri pentru asigurarea pazei institutiei si pentru asigurarea pazei contra incendiilor in institutie;

m. sa stabileasca masuri privind protectia muncii, pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate a muncii;

ART. 6. DREPTURI SI OBLIGATII ALE ANGAJATORULUI :

l. Angajatorul are in principal urmatoarele drepturi:

 • a. sa solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizarii proiectului de manage,emt, situatia economico-financiara a institutiei, precum si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

 • b. sa aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetele anuale,precum si in programele minimale, in cazuri temeinic justificate, potrivit legii;

2. Angajatorul are in principal urmatoarele obligatii:

a. sa acorde managerului toate drepturile ce decurg din prezentul contract, precum si din contractul colectiv de munca, aplicabil;

b. sa asigure institutiei, in limitele aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, fondurile necesare;

 • c. sa asigure managerului deplina libertate in conducerea si organizarea activitatii institutiei.

ART. 7. PROIECTUL MANAGERIAL:

Proiectul managerial, cuprinzand obiectivele si indicatorii culturali la a caror realizare se obliga managerul, este prevazut in anexa la contractul de management. Pe parcursul executarii contractului partile pot sa modifice , de comun acord, obiectivele si indicatorii culturali, in cazuri temeinic justificate, in scopul de a le adapta la evolutia conjuncturala a institutiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ART. 8. LOIALITATEA SI CONFIDENTIALITATEA:

Managerul este obligat sa isi foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul institutiei.

Managerului ii sunt interzise orice activitati si manifestari de natura sa prejudicieze interesul si prestigiul institutiei.

Pe durata contractului de management, managerul este obligat sa pastreze cu seriozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea institutiei care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca avand acest caracter de catre angajator.

ART. 9. RASPUNDEREA PARTILOR:

Pentru neandeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract,partile raspund potrivit reglementarilor legale.

Managerul institutiei raspunde pentru daunele produse institutiei, prin orice act al sau, contrar intereselor institutiei, prin acte de gestiune imprundenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor institutiei.

ART.lO. MODIFICAREA PREZENTULUI CONTRACT:

Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

Partile vor adapta contractul de management corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii, prin act aditional si care sunt aplicabile. ART. ll. INCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT:

Prezentul “contract de management” inceteaza in urmatoarele cazuri:

a. rezultatul evaluarii managementului este nesatisfacator; in acest caz se va acorda un preaviz de maxim 30 zile calendaristice;

b. expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

 • c. managerul nu mai indeplineste oricare dintre conditiile prevazute la art. 3;

 • d. renuntarea de catre manager la mandatul incredintat ; in acest caz managerul va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile;

ART. 12. LITIGII:

Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti.

ART. 13. ALTE CLAUZE:

Managerul institutiei are dreptul sa solicite ordonatorului principal de credite medierea, consultanta si masuri de protectie in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si alte organizatii.

ART. 14. DISPOZITII FINALE:

Prezentul contract a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, cu urmatoarele destinatii:

- un exemplar la angajator;

- un exemplar la oficiul juridic al angajatorului;

- un exemplar la manager.

Presedinte de sedinta Trif Viorel

ANGAJATOR

MANAGER


FLORIN MELINTE


PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI PRIMAR

ING.DUMITRU NICOLAE