Hotărârea nr. 432/2009

Trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34 si revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 75/26.02.2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.432

din 18 08 2009

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34 si revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 75/26.02.2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:502/11 08 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 18 08 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81 614/11 08 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81616/11 08 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1 și art. 124 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Galati in folosința gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”Galati, pe perioada desfășurării activității medicale de utilitate publică, a unitatilor sanitare arondate fostului Centru de Diagnostic si Tratament, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se revocă Hotararea Consiliului Local nr. 75/26.02.2009 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în folosința gratuită a Autorității de Sănătate Publică Galați, a spațiului cabinetului medical cu suprafața exclusivă de 15,67 mp și suprafața de 48,37 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comuna totală a imobilului, amplasat în imobilul Dispensar nr.18, situat în Galați, str. George Coșbuc nr.259.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL 432/18 08 2009

UNITATI SANITARE ARONDATE CENTRULUI DE DIAGNOSTIC SI

TRATAMENT - STR. EROILOR NR. 34

Nr

crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Regim inaltime

Supraf.

Constr.

Supraf.

Desf.

Supraf. totala teren

Suprafata care ramane atribuita in folosinta gratuita DSP si este in proprietatea publica a muncipiului

CAB MED

TITULARI

MED

SPATII DE

DAT LA

DSP

SUPRAF

Sexc+Scom

1.

Centrul de

Diagnostic si

Tratament

Str. Eroilor nr. 34

P+2

1242,10

3719,70

3980

TRONSON I -ETAJ II

IN

CAB.MED.AL DR.

IONESCU AFRODITA

Jumatate din supraf.cabinetu lui. - 50%

Sexc=16,66mp

Scom=13,55mp

IN CAB.MED.AL DR. TANISLAV ROXANA

Jumatate din supraf.cabinetu lui. - 50%

Sexc=25,44mp

Scom=20,69mp

IN CAB.MED. AL DR. BOAZU TEODOR GEORGE

Jumatate din supraf.cabinetu lui. - 50%

Sexc=. 25,44mp

Scom= 12,73.mp

1 LAB.TEH. DENTARA

Sexc=25,20mp

Scom=37,30mp

2.

Dispensar medical 12,19

Str. Roșiori nr. 33

P+1

174,17

348,35

267,53

DSP

1 cabinet cu intrare separata

Sexc=13,64mp

3.

Dispensar medical adulti 16,21,23

ALA -

Su=126,51

Micro 38, str.

Ionel Fernic nr. 4 A

S+P+1

377,20

1105,95

2538,10

IN

CAB.MED.AL

DR.

CHIRITA

AUREL

Toata suprafata cab.med.= 100%

Sexc=36,29mp

Scom=86,69mp

IN

CAB.MED.AL DR.

MARASESCU

DUMITRU

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc=36,59mp

Scom=68,41mp

DSP

Sexc=343,16mp

Scom=30,41mp

4.

Dispensar comasat 10,11,14, 20

Str. Nicolae Balcescu nr. 82

parter

470,21

470,21

1455,10

IN

CAB.MED.AL

DR. ANGHELES-

CU MIHAELA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc=15,06mp

Scom=26,16mp

5.

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

D+P

265,77

491,32

430,23

DSP

DEMISOL

Sexc=51,54mp

Scom=2,87mp

6.

Dispensar nr.

18

Str. G.Cosbuc nr.

259

parter

190,82

190,82

555,84

IN

CAB.MED.AL DR.

PADURARU

MARIANA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc=15,77mp

Scom=48,37mp

+ 2 INCAPERI LIBERE (LUATE DE LA TRANSURB)

Se dau la DSP integral (toata supraf.utila pt.ambele incaperi)- 100%

Su=20,79mp

Su=6,75mp

IN CAB.MED.AL DR. DANILA MIHAITA

Jumatate din supraf.cabinetu lui- 50%

Sexc= 15,67 mp

Scom= 48,37 mp

Presedinte de sedinta Trif Viorel