Hotărârea nr. 424/2009

Aprobarea realizarii proiectului "Modernizarea si reabilitarea Scolii Nr. 9 "Calistrat Hogas" din municipiul Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.424

din 23 07 2009

privind: aprobarea realizării proiectului „Modernizarea și reabilitarea Școlii Nr. 9 „Calistrat Hogaș” din municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:482/21 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.74 848/21 07 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.74 846/21 07 2009, al Direcției de Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „Modernizarea și reabilitarea Școlii Nr. 9 „Calistrat Hogaș” din municipiul Galați”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de la bugetul local al municipiului Galați, în suma de 59 556,08 lei(fără TVA), reprezentând 2% din totalul costurilor eligibile, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3- Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați, a resurselor financiare necesare implementării proiectului , în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, în valoare de 1 681 lei(fără TVA) și a cheltuielilor conexe ce vor apărea în timpul implementării proiectului.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei