Hotărârea nr. 420/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 48/2.03.2000 referitoare la concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Democratiei nr. 39, in vederea extinderii si modernizarii locuintei existente, domnului Valcu Gheorghe

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 420

din 23 07 2009

privind: modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 48/2 03 2000 referitoare la concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Democratiei nr.39, in vederea extinderii si modernizarii locuintei existente, domnului Valcu Gheorghe.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 476/17 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.73 122/17 07 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73 124/17 07 2009, al Biroului Concesionări, Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecțiamediului;

Având în vedere prevederile cap. II, pct.3, lit.“f” din HCL nr.350/2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 și alin.2, lit.”c”, alin 5, lit.”b” și „c” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 48/2 03 2000 în sensul modificării suprafeței de teren de la 60 mp la 52 mp..

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei