Hotărârea nr. 416/2009

Aprobarea documentatiei tehnico-economice ale obiectivului nou de investitii "Scara exterioara Gradinita nr. 23 TEDY", propus pentru anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.416

din 23 07 2009

privind: aprobarea documentației tehnico-economice ale obiectivului nou de investiții “Scara exterioară Grădinița nr. 23” TEDY”, propus pentru anul 2009

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:474/17 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.73 028/17 07 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.73 030/17 07 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico-economice ale obiectivului nou de investiții “Scara exterioară Grădinița nr. 23” TEDY”, propus pentru anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.416/23 07 2009

Documentația tehnico- economice ale obiectivului nou de investiții propus pentru anul 2009.

Sediul Grădiniței nr.23 „ TEDY” este o construcție nouă cu regim de înălțime S+P+E, având o structură de rezistență alcătuită din diafragme rare din beton armat, planșee din beton armat, cu închideri perimetrale și compartimentări interioare din zidărie din BCA și acoperișul tip șarpantă cu învelitoare din tablă.

În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu se impune ca la clădirea grădiniței să existe o a doua cale de evacuare în caz de incendiu cu acces de la etajul clădirii.

Scara exterioară Grădinița nr. 23” TEDY”

!

Datorită acestui fapt se va realiza o scară metalică, amplasată pe fațada posterioară a clădirii, cu acces din holul de la etaj, care va fi folosită pentru evacuare în caz de incendiu. Scara este o construcție cu structura metalică, prevăzută cu balustrăzi de protecție, cu dimensiunile treptelor asemănătoare cu o scară normală ( 1,20m lățime și 30 x15 cm. dimensiune trapta ), deoarece pe ea vor coborî copii preșcolari.

Accesul pe această scară se va realiza din holul de la etaj al grădiniței prin demolarea parapetului existent al ferestrei din hol și montarea unei uși exterioare din profile PVC cu geam termopan.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 33.151 lei cu TVA

Din care C+M              24.387 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției 3 luni.

Finanțarea este realizată de la Consiliul Local Galati.

Președinte de ședință

Trif Viorel