Hotărârea nr. 411/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 218/17.03.2005 privind concesionarea fara licitatie publica, doamnei Gagionea Michaela, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 16,64 mp si suprafata de 31,97 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 5 ani si 1 luna, incepand cu 1.04.2005, cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat la etajul imobilului Dispensar comasat nr. 4, 5, 15, 29, situat in Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 11, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, incepand cu data de 01.05.2010 pana la data de 01.05.2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.411 din 23 07 2009

privind: modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 218/17 03 2005 privind concesionarea fără licitație publică, doamnei Gagionea Michaela, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 16,64 mp și suprafața de 31,97 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 5 ani și 1 lună, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea medicină generală (de familie), amplasat la etajul imobilului Dispensar comasat nr. 4, 5,15,29, situat în Galați,str. Gheorghe Asachi nr.11, in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, incepand cu data de 01 05 2010 pana la data de 01 05 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 473/14 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 71156/14 07 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71158/14 07 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.484, alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 218/17 03 2005 in sensul prelungirii duratei de concesionare cu 5 ani, incepand cu data de 01 05 2010 pana la data de 01 05 2015.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei