Hotărârea nr. 410/2009

Trecerea din domeniul privat al municipiului Galati in domeniul public al municipiului Galati, a unor parti din imobilul Centrul Medical, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.410

din 23 07 2009

privind: trecerea din domeniul privat al municipiului Galati in domeniul public al municipiului Galati, a unor parti din imobilul Centrul Medical, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 472/14 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.71 232/14 07 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71154/14 07 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprob ă trecerea din domeniul privat al municipiului Galati in domeniul public al municipiului Galati, a unor parti din imobilul Centrul Medical, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34.

Imobilul este individualizat în anexele nr. 1 - 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

iLORDONATF ei'' <C AL Stfr^ r-^rzf[E^^ l9S7o hAF^l ~--L^'I2^Mi —~_1C~~ 1

Z^Br


AN€y4

51

ȘM
RELEVEU Scara 1:200CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT


Str. Eroilor nr. 34, parter, tronson I, Galați
Nr crt

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hol acces + Casa scării

83.32

2

Sala gips ortopedie

16.70

3

Cabinet consultații dr. Comea I.

16.85

4

Camera de comanda

4.20

5

Camera obscura

5.94

6

Radiologie - RX

25.26

7

Hol

5.04

8

Hol ortopedie

29.80

9

Audiograma

4.28

10

Camera fonica

7.56

11

Sala așteptare

11.29

12

Fișier

21.38

13

Garda urgenta

16.26

14

Agenție comunitara de servicii sociale

13.66

15

Medicina muncii dr. Melinte E.

13.63   '

16

Grup sanitar

4.41

17

Hol + Casa scării

60.16

18

Sala ședințe

33.18

19

Sterilizare

8.03

20

Sterilizare

16.98

21

Cultura fizica medicala praf. Enache G. + prof. Cristea M.

25.44       j

22

Sala așteptare C.F.M.

3.72

23

Vestiar

4.18

24

Hol

17.27

' 2f

Magazie

16.54

ToLI SupuMala Utila

465 08


CARE TR-LC      DOMEMIUL PR\VA-T
X\_                 SALACa îrA bOMGN\\ll_
pUfcUC AL HUNlWiuLllI ^GALAȚI.

Hh -VEU

SOa 1:200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

Str. Eroilor nr. 34,etaj I, tronson I, Galați:<       ig)

" ©

a h w

VII A

w.^l.„.

£ frSCtU

J |wiaB*aac^

□a^BMEDuv^


M0P C> nJ4

Nr crt

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol acces + Casa scării

57.16

1'

Hol

29.25

2

Sindicat "Sanitas"

5.69

3

Sindicat "Sanitas"

10.87

4

Grup sanitar

5.20

5

Vestiar,

5.04

6

Hol

21.97

7

Magnetodiaflux + ultrasunete B.F.T.

10.73        i

8

Fișier B.F.T.

10.71

9

Hol

58.96       '

10

Cabinet B.F.T. dr. Batyaniy A. + dr. Anghei T.

16.48

11

Interdin

16.33

12

Electroterapie I

16.70

13

Electroterapie II

24.97

14

Neurologie dr. Blnzar L.

25.34

15

Hol cabinet explorări funcționale

8.48

16

Cabinet explorări funcționale dr. Drasovean G.

15.35

17

Cabinet alergologie dr. Sandica L.

16.96

18

Depozit

7.95

19

Radiologie

15.44

20

Hol RX

3.80

21

Cultura fizica medicala prof. Enache-G. + prof-Cristea-M.

5.56

22

Centrala telefonica

8.68

23

Centrala telefonica

7.25

24

Cardiologie dr. loan. E.

15.90

25

Interne dr. Popa C4in + dr. Pandelea S,

16.66

26

Vestiar masaj B.F.T.

5.27

27

Masaj B.F.T.

10.61

28

Vestiar

10.03

|     Total Supt.dala l'lih

463 34


m —I    p.

®C=Ț

-

-

-

b-

"T

,----------------------

-_□


UU       ?WM
huniWulw &M-N’d,fW touatM-
M UlAI CÂ?' UVLLt G^vLATI - — kFX.K

STATiO CAftrw.
AU
pubu ci AU


RELEVEU

Scara 1:200

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34,etaj II, tronson I, Galați


- J \

-■

7j


V Y M
)•

Ftcu : ■ „Jf ® MOhoVj^l

ST

Nr crt

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hol acces + Casa scării

66.60

2

Cabinet stomatologic dr. lonescu A.

16.66

3

Grup sanitar

4.59

4

Cabinet tratamente ginecologie

16.49

5

Hol

11.10

6

Caserie

5.10

7

Grup sanitar

5.28

8

Cabinet asistent sef

8.84

9

Hol

48.62

10

Cabinet chirurgie dr. Miron D.

16.38

11

Cabinet tratamente chirurgie

16.54

12

Cabinet chirurgie Leahu L.

16.54

13

Hol așteptare ginecologie

8.22

14

Cabinet ginecologie dr. Manote M.

17.60

15

Cabinet ginecologie dr. Secas A. + dr. Docan L.

21.00

16

Secretariat

15.90

17

Director

16.96

18

Cabinet stomatologie dr. lonita D.

16.70

19

Cabinet stomatologie dr. Chitic V.

25.44

20

Cabinet stomatologie dr. Dvorak S.

25.44

21

Laborator tehnica dentara

25.20

22

Vestiar

10.45

23

Camera turnare

16.80

24

Vestiar comun

10.50

25

Hol

18.62

Total Suprafața Utila

461.57


SPATELE GARf TftfcC. T>ÎM Mj HCNÎUL pftjMAT AL f-WGlpAJG.U GAVAȚi ț ?M W£tWJi P'-GGC AL IM UN,Gr Pi U Lui
•1 -                V .

;X •_                     ‘ A-P " . -

, •- • • ..........

>


RELEVEU
Scora 1:100
CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34, parter, tronson II 'v

•ntocmit, rviciul Cadastru
■ 1-,-t~na Sa Larii

Nr

Denumire încăpere '

Suprafața utila

crt

(mp)

1

Hol

29,80

2

Cabinet medicina sportiva

16,17

3

Cabinet medicina sportiva

16,96

4

Hol

10,37

4’

Fișier

5,49

5

Cabinet medicina sportiva

16,59

6

Cabinet medicina sportiva

3,88

7

Cabinet medicina sportiva

4,16

3

Sala așteptare pediatrie

5,27

3

Cabinet pediatrie

Ut-s- 10,45

■o

Hol

10,35

i H

Vestiar

5,09

! 12

Tablou Electric

5,36

I ’3

Grup Sanitar

4,62

i i4! Gruo Sanitar

4,62

■q 1«

<4


S?AHILG

^boheliul


(>pVJAT AL (MUMI d -piuLji Ctalatî în bE M C N i u L P U P> Li C <4L HUM l Ct>U-JLui EV^LAt’1RELEVEU Scara 1:100 CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34, etaj I, tronson II


T

LNr crt

. Denumire încăpere ■4 ■>.

Suprafața utila (mp)

1t

Hol-,

40,75

2

Sala așteptare radiologie

5,95

3.

Camera aparate radiologie

9,76

4‘

Radloscopie

42,40

5

Camera developare

7,95

6-

Vestiar

3,83

T

Vestiar

3,90

8

Ecografie

15,68

9

Filmoteca

10,08

10

Grup Sanitar

4,48

11

Grup Sanitar

4,48

Total Suprafața Utila

149,26


SPATULE     WC
bCHEMÎUL pRlVfrT /VLHUHiCJ-piulni 5MCT WHCN^V PUÎiUC AL MUNiOP'UUVl
(SM-ATÎ — XX X

întocmit,

Serviciul CadastruNr

crt

Denumire inGapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

40,90

2

ORL-Dr. Tuta Daniela si Dr. Pandelea Carmen

15,64

3

Hol

6,18

4

ORL-Dr. Mltrea Vlorel - Tratamente

10,56

!5

ORL-Dr. Mitrea Viorel - Consultații

19,95

6

Urologie

24,70

7

Vestiar

4,95

r3

Planificare familIala-Dr. Nicolae Carmen

11,55

9

Planificare Familiala - Tratamente

10,78

■o

Vestiar

4,27

■ ;

Gruo Sanitar

4,27

Total Suorafata Utila

—.——---: __———-—._______________

153,75


[POlMeMÎt'C pPâX'tkT AL _ MUHfCt PÎUUlI (SAL/W 'A oCN E HIU L   P E P> P     /X V
țq tiHl Ca P' U L t U PM A"â —

! ntpcrr.it, Enrviciijl Cadastru

ANEXA &

RELEVEU Scara 1:100 CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Str. Eroilor nr. 34, parter, tronson III, GalațiSPATU CA^e W NN ^OțAEI<IUA„ PtU\JAT AL MUHlCxP ÎULLLI qAVATÎ Tbi           PWuC AL HUNiqpiULUJ GrALAȚT


SPAT 11 CAkE        Mhi to MENIUL VFu\)AT

?UfeUC AL HUHCCj I^mClCi

AL HUMfdPlU LUÎ OSCM7 IM

âcAUATl — X% X

S>
SPA^T CaEE T^Q P'L bCMPMÎUl

7N5 hOHEP^V pUfeLfC AL MUruCa ÎAUUlU

AL MUNi c\PÎU LCU 6AL ATI

(SA LAT) -- TXT