Hotărârea nr. 403/2009

Aprobarea angajamentului de a asigura pentru obiectivul de investitii "Bazin de inot", finantarea pentru proiectarea si executarea lucrarilor de sistematizare pe verticala, racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), intretinerea si exploatarea acestuia

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.403

din 23 07 2009

privind: aprobarea angajamentului de a asigura pentru obiectivul de investitii "Bazin de inot", finantarea pentru proiectarea si executarea lucrarilor de sistematizare pe verticala, racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), intretinerea si exploatarea acestuia

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:466/13 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07

2009;

Având în vedere expunerea de motive nr. 70 354/13 07 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 70 072/13 07 2009, al Direcției Economice, Direcției Gestiunea Patrimoniului și Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de inot”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - SA.;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă angajamentul de a asigura pentru obiectivul de investitii "Bazin de inot", finantarea pentru proiectarea si executarea lucrarilor de sistematizare pe verticala, racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), intretinerea si exploatarea acestuia.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei