Hotărârea nr. 401/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 550/20.11.2003 privind darea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" a unui teren in suprafata de 139,0162 ha

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.401 din 23 07 2009

privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.550/2011 2003 privind darea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” a unui teren în suprafață de 139,0162 ha

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:461/7 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.68 380/7 07 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.68 368/7 07 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1, al HCL nr.550/2011 2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă darea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” a unui teren în suprafață de 126,1879 ha.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei<X O


c, -

p


;gei

O »     9(2 inOLfiLc^ -