Hotărârea nr. 4/2009

Incetarea mandatului doamnei Rosca Lucretia

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.4

din 3 02 2009

privind: încetarea mandatului doamnei Roșca Lucreția

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:35/29 01 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere referatul constatator nr.8 226/29 01 2009;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.b și art.12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art.81, alin.1, art.88, alin.1, lit.”g” din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. unic — Se ia act de încetarea mandatului doamnei consilier Roșca

Lucreția și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei