Hotărârea nr. 398/2009

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii S.C. APA CANAL S.A., pana la data de 06.12.2009, a obiectivului: L.T.E. aferente bloc D 19 - tunele, canale si retele de apa si canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.398

din 23 07 2009

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății S.C. APĂ CANAL SA., până la data de 06.12.2009, a obiectivului: L.T.E. aferente bloc D19 - tunele, canale și rețele de apă și canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:460/3 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009; Având în vedere expunerea de motive nr.66 778/3 07 2009, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.66 780/3 07 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății S.C. APĂ CANAL SA., până la data de 06.12.2009, a obiectivului: L.T.E. aferente bloc D19 - tunele, canale și rețele de apă și canalizare.

Obiectivul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.398/23 07 2009

L.T.E. bloc D19 - Tunele, canale de protecție și rețele apă rece și canalizare - anul punerii în

funcțiune: 2003

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod clasificare

DN (ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Tunele și canale de protecție

23220

1.8.6.

30

68.975,12

Tunele și canale de protecție a conductelor purtătoare de apă, având dimensiunile:

 • * de 1,8 m x 1,2 m - l = 54 m

 • * 0,4 m x 0,40 m - l = 24 m din beton armat, îngropate în partea de vest a blocului D19 din Micro 21.

 • * 6 cămine de vizitare

2.

Conductă apă rece

23223

1.8.6.

30

53.204,99

 • * din oțel cu diametrul de 150 -200 mm

 • * conductă zincată cu diametrul l = 4 țoli

 • * montată în tunel de protecție

 • * lungime - 93 ml.

3.

Conductă canalizare

23224

1.8.7.

40

33.644,97

 • * din PVC cu diametrul 200-400 mm

 • * montată în tunel pentru scurgerile din bloc

 • * îngropată pentru guri de scurgere.

 • * lungime - 96 ml.

4.

Rețele apă rece

23226

1.8.6.

30

10.884,12

 • * hidrofor din oțel zincat cu diametrul între 2-4 țoli, montate în tunel

 • * lungime - 100 ml.

5.

Racord canalizare

23230

1.8.7.

40

4.379,39

 • * din fontă, montată în canale de protecție

 • * diametrul de 100 mm

 • * lungime - 78 ml.

TOTAL

171.088,59

Președinte de ședință Trif Viorel