Hotărârea nr. 393/2009

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 582 din 23.11.2006 referitor la aprobarea trecerii suprafetelor disponibile din incinta PT/SC-urilor din concesiunea S.C. Apaterm S.A. in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, precum si revocarea HCL nr. 449 din 27.09.2007

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.393 din 23 07 2009

privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 582 din 23.11.2006 referitor la aprobarea trecerii suprafețelor disponibile din incinta PT/SC-urilor din concesiunea S.C. Apaterm SA. în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, precum și revocarea H.C.L. nr.449 din 27.09.2007.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:453/30 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23 07 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.64 702/29 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.64 704/29 06 2009, al Direcției Economice și al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” și art.124 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 582 din 23.11.2006, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă HCL nr. 449/27 09 2007.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA A

La HCL .393/23 07 2009

SPAȚIILE DISPONIBILE EXISTENTE ÎNPT/SC

Nr.

Crt

Denumire

Cartier/zon

a

Suprafat a totala PT/SC (mp.)

Valoare totala de inventar (RON)

Teren aferent Suprafata disponibila

(mp.)

Procentul reprezentatde spatiul disponibilizat disponibil din supr.totala a PT (%)

val cota parte lei

a

b

c

1

2

4

5(=4/1 x100)

6=(5x2)/100

1

SC 49

Micro 21

319,46

386.311,14

52,5

16,43

63.470,92

Președinte de ședință Trif Viorel