Hotărârea nr. 390/2009

Incetarea mandatului domnului consilier Cristea Dumitru

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.390

din 23 07 2009

privind: încetarea mandatului domnului consilier Cristea Dumitru

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:479/21 07 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23

07 2009;

Având în vedere referatul constatator nr.74 290/20 07 2009;

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.b și art.12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. unic — Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier Cristea

Dumitru și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Trif Viorel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei