Hotărârea nr. 380/2009

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2009 pentru obiectivul "Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids pentru anul 2009"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.380

din 25 06 2009

privind: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009 pentru obiectivul “Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids pentru anul 2009”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 435/23 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.61 926/22 06 2009 a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.61 928/22 06 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1-Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009, pentru obiectivul “Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids pentru anul 2009”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.380/25 06 2009

Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids pentru anul 2009

In municipiul Galati functioneaza Centrul multifunctional Kids in strada Constructorilor nr. 29 , imobil aflat in patrimoniul Primariei dat folosinta in anul 1968, cu regim de inaltime P+1etaj ; centrul functioneaza la etajul 1 al acestui imobil , scopul fiind recuperarea copiilor cu urmatoarele deficiente:

-paralizii cerebrale secundare

-traumatisme cranio-cerebrale

-paralizii periferice

-malformatii congenitale

-distrofii musculare

-scolioze congenitale

-sechele post traumatice neuro si locomotorii, torticolis

Recuperarea in cadrul acestui centru social presupune in mod obligatoriu internarea copiilor si parcurgerea unor etape in functie de patologia tratata.

Prin proiectul se propune modernizarea spatiului actual si extinderea acestuia in vederea asigurarii conditiilor necesare unei bune desfasurari a activitatilor din cadrul sectiei, prin realizarea urmatoarelor lucrari:

1.Reabilitarea , modernizarea si echiparea spatiilor existente in corpul A la etaj, saloane pe sexe cu baie proprie. Lucrarile de baza care vor fi realizate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

-inlocuire timplarie existenta interioara si exterioara cu timpalrie din profile PVC cu geam termopan

-modernizare pardoseli

-instalatii sanitare si electrice

-tencuieli si zugraveli cu var lavabil la pereti si tavane

-placaje la pereti cu faianta, PVC sau vopsea epoxidixa

-instalatii de ventilatie si conditionare aer

-sistem de alarmare in caz de incendiu

-reabilitarea lucrarilor exterioare:apa-canal, termice, electrice, telefonie

-sistematizare:drumuri, alei, locuri de parcare

2.Extinderea cladirii (corpA) cu un corp B parter si subsol tehnic general cu spatii functionale adecvate pentru hidroterapie+bazin, kinetoterapie, logopedie, consiliere psihologica, consiliere sociala, ergoterapie.

Subsolul tehnic general este un spatiu tehnic pentru dispunerea utilajelor necesare filtrarii apei in bazin.

La parter vor functiona urmatoarele:

-sala hidroterapie si un bazin cu adincime corespunzatoare varstei pacientilor

-filtru acces la sala de hidroterapie

-sala de ergoterapie

-sala kinetoterapie

-cabinet consiliere sociala si psihologica

-sala masaj

-sala logopedie, vestiar

-grup sanitar unisex pentru insotitori

-acces exterior pentru pacienti cu rampa pentru persoane cu dizabilitati

-lift pacienti

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 3.483.410 lei

din care C+M:

2.328.826 lei

Capacitati:

- Arie construita: corp A Ac= 599 mp

- 1 lift persoane (320 kg)

-utilaje pentru bazin distrofici

-dotari:mobilier specific pentru recuperare fizica -echipamente si dotari de specialitate pentru recuparea

fizica si medicala

-centrala termica proprie

-retea apa -branșament Dn63, L=i20ml

-retea canalizare - Dn200, L=6oml, PAFSIN; camine canalizare 3 buc

-instalatii electrice

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Sursele de finantare: fonduri structurale 98% buget local 2%

Președinte de ședință

Mihai Alin