Hotărârea nr. 38/2009

Aprobarea asocierii intre municipiul Galati si Centrul International Antidrog si Pentru Drepturile Omului (CIADO), in vederea organizarii Proiectului National "Arta contra Drog", sectiunea "Sport si performanta contra drog"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.38

din 3 02 2009

privind: aprobarea asocierii între municipiul Galați și Centrul International Antidrog si Pentru Drepturile Omului (CIADO), în vederea organizării Proiectului National „Arta contra Drog”, sectiunea „Sport si performanta contra drog”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:50/3 02 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 3 02 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.10 326/3 02 2009 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.10 328/3 02 2009, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea CIADO nr.6476/26 01 2009;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă contractul de asociere între municipiul Galați și Centrul International Antidrog si Pentru Drepturile Omului (CIADO), în vederea organizării Proiectului National „Arta contra Drog”, sectiunea „Sport si performanta contra drog”, din data de 2 03 2009 , prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7 000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru organizarea proiectului aprobat la art.1.

Art.3 - Se împuternicește Serviciul Public Administrarea Domeniului Public să pună la dispoziție gratuit Patinoarul Artificial din Galați pe durata desfășurării acțiunii aprobate la art.1.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.38/3 02 2009

CONTRACT DE ASOCIERE

în vederea organizării Proiectului National „Arta contra Drog”, sectiunea „Sport si performanta contra drog” din data de 02.03.2009.

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

Și

Centrul International Antidrog si Pentru Drepturile Omului (CIADO), infiintata prin Sentinta Civila nr. 199 a Judecatoriei Sector 3, Dosar 1194/301/2007 -Judecatoria sector 3, cu cod fiscal 22731729, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Carol nr. 54b, ap. 10, tel. 021313442, reprezentat prin Presedinte Academician Constantin Balaceanu Stolnici,

s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galati pune la dispozitie cu titlu gratuit Patinoarul Artificial din Galati si aloca pe durata incheierii contractului suma de 7 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02, Centrului International Antidrog si Pentru Drepturile Omului, pentru realizarea Proiectului National „Arta contra Drog”, sectiunea „Sport si performanta contra drog” din data de 02.03.2009.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 . Contractul este valabil pana la data de 05.03.2009.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Centrului International Antidrog si Pentru Drepturile Omului Art. 3. Centrului International Antidrog si Pentru Drepturile Omului se obligă:

  • a. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv in scopul acoperirii cheltuielilor efectuate cu asigurarea cazarii participantilor la eveniment.

  • b. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local, la serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice, in termen de maxim 3 zile de la desfasurarea actiunii.

  • c. Sa prezinte odata cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care va fi transmis catre persoana responsabila de contract.

  • d. Sa respecte programul de organizare prezentat ;

  • e. Sa promoveze programe si actiuni pentru prevenirea consumului de droguri pentru categoriile expuse riscurilor.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiul Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia sa finanteze CIADO cu suma de 7 000 lei in vederea organizarii acțiunii;

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul CIADO nr. ________________________________________deschis                    la

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Centrul nu respecta conditiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand Centrului anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca Centrul nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPCIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astă zi, __________ în 2(două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați       Centrul International Antidrog si Pentru

Drepturile Omului

PRIMAR, PRESEDINTE

Ing. Dumitru Nicolae                  Academician Constantin Balaceanu

Stolnici

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE

PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

Responsabil Contract

Voicu Costica

Președinte de ședință

Ciumacenco Nicușor