Hotărârea nr. 379/2009

Aprobarea realizarii proiectului "Modernizarea si Extinderea Centrului Multifunctional de Recuperare KIDS"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.379

din 25 06 2009

privind: aprobarea realizarii proiectului „Modernizarea si Extinderea Centrului Multifunctional de Recuperare KIDS„

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:430/22 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.61 930/22 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.61 932/22 06 2009, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă realizarea proiectului „ Modernizarea si Extinderea Centrului Multifunctional de Recuperare KIDS”.

Art.2 - Se aprobă contribuția de la bugetul local al municipiului Galați, în suma de 58 866,48 lei(fără TVA), reprezentând 2% din totalul costurilor eligibile, pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.3- Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați, a resurselor financiare necesare implementării proiectului , în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a cheltuielilor conexe ce vor apărea în timpul implementării proiectului.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei