Hotărârea nr. 378/2009

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere intre Consiliul Local al municipiului Galati si SC DECOVIL SRL, in domeniul amplasarii panourilor publicitare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.378

din 25 06 2009

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DECOVIL SRL, in domeniul amplasarii panourilor publicitare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:425/19 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.58 862/15 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.58 864/15 06 2009, al Direcției Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art.5.3.11 din HCL nr.5/2006 privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e” și alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere între Consiliul Local al municipiului Galați și SC DECOVIL SRL, in domeniul amplasarii panourilor publicitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.378/25 06 2009

ACT ADITIONAL

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.26R/23.08.2004 încheiat astazi..........................

CAP.1. PARTI CONTRACTANTE

Partile sunt persoane juridice identificate conform datelor de mai jos:

MUNICIPIUL GALATI, reprezentat prin ing.Dumitru Nicolae, Primar al municipiului Galati, cu sediul in Galati, str.Domneasca nr.38, te.036/317000, fax 0236/461460, avand cod fiscal 3814810;

SC DECOVIL SRL cu sediul societatii in Galati, str.Stefan cel Mare nr.2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J17/473/2003, avand cont deschis la BRD cont SV3840751800, reprezentata in mod legal prin domnul Mocanu Costel, in calitate de ASOCIAT.

CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie asocierea partilor contractante in vederea exploatarii in comun a terenurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Galati, prin amplasarea de mijloace de publicitate, afisaj si reclama, conform anexei, parte integranta a prezentului contract.

Exploatarea panourilor publicitare de catre SC DECOVIL SRL se va face in conformitate cu prevederile legale si ale actelor cu caracter normativ emise pe plan local. Nerespectarea obligatiilor prevazute in alineatele precedente atrage rezilierea de drept a prezentului contract fara nicio formalitate .

Art.2. In cadrul asocierii, partile isi vor desfasura activitatea in conditii de independenta comerciala si juridical specifica asocierii, respectand prevederile prezentului contract si legislatia in vigoare.

CAP.3. DURATA CONTRACTULUI

ART.3 se modifica astfel:

Se prelungeste durata contractului nr.26R/23.08.2004 cu 2 ani pana la data de 23.08.2011.

CAP.4 APORTUL PARTILOR

Art.4 In vederea realizarii ASOCIERII partile au urmatoarele obligatii:

  • a) ASOCIATUL datoreaza CONSILIULUI un procent cu titlu de beneficii lunar ce reprezinta 50% din valoarea neta a chiriei incasate de la beneficiarii reclamei efectuate pe suporturile publicitare instalate pe baza contractului, dar nu mai putin de:

  • ■  80 euro/panou/luna pentru panourile 4 x 3 cu o fata;

  • ■  150euro/panou/luna pentru panourile 4 x3 cu doua fete

  • b) Afisarea numerelor de telefon si/sau a siglei ASOCIATULUI nu reprezinta reclama publicitara

  • c) Plata chiriei se va face trimestrial in rate egale, pana la data de 15 a lunilor: martie, iunie, spetembrie, noiembrie.Cotatia leu/euro se va stabili la data de intai a primei luni din fiecare trimestru si va ramane valabil pe tot parcursul trimestrului.Efectuarea platii se va face in contul Primariei Municipiului Galati deschis la Trezoreria Galati. Codul iban in care puteti vira taxa de publicitate este : RO40TREZ30621160250XXXXX, codul iban in care puteti vira cota chirie si cota asociere pentru spatiu publicitar este RO62TREZ306300205XXXXX. Pentru plata cu intarziere a

sumelor datorate ASOCIATUL datoreaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

  • d) in vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in art.4 litera a, Consiliul va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate, punanad la dispozitia Directiei de Urbanism, copii ale contractelor, pana pe data de 10 a lunii.

CAP.6 OBLIGATIILE ASOCIATULUI

Art.21 In vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in Cap.4, lit.a, Consiliul va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate punand la dispozitie Consiliului copii ale contractelor, in termen de 10 zile de la afisarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama.

CAP.7 INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.21 Neprezentarea contractelor de reclama si publicitate in vederea achitarii de catre asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevazut in art.4, lit.1, pana pe data de 10 a lunii urmatoare.

PRIMAR

ASOCIAT,


ING.DUMITRU NICOLAE

DIRECTOR URBANISM

IONEL ARDEAN

DIRECTOR ECONOMIC EC.DOINA STAMATE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

EC.GEORGELIA GIUSCA

AVIZAT JURIDIC

C.JR.TINCUTA PATRUTA

INTOCMIT,

ANGELA GRECU

Presedinte de sedinta Mihai Alin