Hotărârea nr. 369/2009

Aprobarea Listei de categorii de bunuri de interes public si privat care urmeaza a fi preluate, spre paza, de catre Politia Comunitara Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.369 din 25 06 2009

privind: aprobarea Listei de categorii de bunuri de interes public și privat care urmează a fi preluate, spre pază, de către Poliția Comunitară Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:402/16 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.59 666/16 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.59 668/16 06 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare ;

Având în vedere prevederile art.7, lit.”b” din Legea nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, actualizată;

Având în vedere prevederile HCL nr.585/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare a municipiului Galați, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”d”, alin.6, lit.”a” pct.7” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Lista de categorii de bunuri de interes public și privat care urmează a fi preluate, spre pază, de către Poliția Comunitară Galați, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se revocă H.C.L. nr. 334/18 12 2008 aprobarea Listei obiectivelor de pază și a bunurilor de interes public și privat care urmeză a fi preluate spre pază de către Poliția Comunitară.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei,

Anexa

la HCL nr..369/25 06 2009

LISTA

de categorii de bunuri de interes public și privat propuse a fi preluate spre pază de Poliția Comunitară Galați

 • 1. Sediile administrative ale Primăriei municipiului Galați

 • 2. Parcurile

 • 3. Locurile de joacă

 • 4. Cimitirile

 • 5. Instituțiile sociale

 • 6. Institutii culturale

 • 7. Instituțiile de învățământ

 • 8. Bazele sportive

 • 9. Bazele de agrement

 • 10. Alte obiective de impact social necesare a fi păzite temporar pe baza solicitării Primarului

 • 11. Pânzarul Moldovenesc

Președinte de ședință

Mihai Alin