Hotărârea nr. 368/2009

Aprobarea Regulamentului cu privire la circulatia autovehiculelor si utilajelor in zonele cu restrictie si eliberarea Permiselor de Libera Trecere", a "Listei strazilor din municipiul Galati pe care este interzisa circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone", a Listei strazilor din municipiul Galati pe care circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone se realizeza fara restrictie a "Cererii tip pentru eliberarea Permiselor de Libera Trecere si revocarea HCL nr. 208/04.07.2006

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.368

din 25 06 2009

privind: aprobarea Regulamentului cu privire la circulația autovehiculelor si utilajelor în zonele cu restricție și eliberarea Permiselor de Libera Trecere”, a ““Listei străzilor din municipiul Galați pe care este interzisă circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone”, a Listei străzilor din municipiul Galați pe care circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone se realizeza fara restrictie a „Cererii tip pentru eliberarea Permiselor de Liberă Trecere si revocarea H.C.L. nr. 208/04.07.2006

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:403/16 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.59 670/16 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.59 672/16 06 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare ;

Având în vedere prevederile cap.I și art.128 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, actualizată ;

Având în vedere prevederile cap. I din REGULAMENTUL de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizat;

Având în vedere prevederile art.2, alin.2 , art. 15 și art.28 din OUG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă Regulamentul cu privire la circulația autovehiculelor si utilajelor în zonele cu restricție și eliberarea Permiselor de Libera Trecere”, a “Listei străzilor din municipiul Galați pe care este interzisă circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone”, a Listei străzilor din municipiul Galați pe care circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone se realizeza fara restrictie a „Cererii tip pentru eliberarea Permiselor de Liberă Trecere, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Lista străzilor din municipiul Galați pe care circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se realizează fără restricții, prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă Lista străzilor din municipiul Galați pe care este interzisă circulația autovehiculelor și utilajellor cu masa mai mare de 3,5 tone , prevăzută în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă Cererea tip pentru eliberarea Permiselor de Liberă Trecere, prevăzută în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hortărâre.

Art.5 - Se revocă H.C.L. nr. 208/04.07.2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea Permiselor de Liberă Trecere.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Anexa nr.1

La HCL nr.368/25 06 2009

REGULAMENT

cu privire la circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Galați

și eliberarea Permiselor de Liberă Trecere

Cap.1 Generalități

Art.1. Având în vederea condițiile actuale de circulație în municipiul Galați se impune asigurarea fluenței și a siguranței traficului rutier, precum și protejarea instalațiilor de utilități, a mediului înconjur ător,a locuitorilor și a sistemului rutier prin restricționarea accesului și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe raza Municipiului Galați.

Art.2. Circulația pe soseua de centura a Municipiului Galați, cât și pe arterele de circulație ce leagă jud. Tulcea (TRECERE BAC) si Vama Giurgiulesti se realizează fără restricție pe traseele prevăzute în anexa nr.2.

Art.3. Accesul autovehiculelor și utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone este interzisă pe străzile municipiului Galați prevăzute în anexa nr.3.

Art.4. Accesul la punctele de lucru adiacente străzilor prevăzute în anexa nr.3 se va face prin prima intersecție din vecinătatea punctului de lucru.

Art.5. În zona restricționată accesul și circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este premisa numai pe baza permisului de liberă trecere.

Art.6. Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor cu masa totală maxmă autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați

Cap.2 Eliberarea Permiselor de Liberă Trecere

Art.7. Permisul de Liberă Trecere denumit în continuare PLT este un document utilizat în regim special care se eliberează de către Primăria Municipiului Galați în vederea permiterii circulației autovehiculelor și utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone pe străzile cu restricții.

Art.8. Permisul de Liberă Trecere este un document netransmisibil, el putând fi utilizat după caz doar pentru autovehiculul, utilajul sau societatea comercială pentru care a fost eliberat.

Art.9. Nu se eliberează PLT pentru autovehicule și utilaje proprietate personală.

Art.10. Se interzice eliberarea de duplicate a PLT - urilor ridicate de către organele abilitate.

Art.11. PLT - ul va fi semnat numai de către primar sau viceprimarul de resort.

Art.12. PLT - urile vor fi anulate în cazul constatării falsificării, nerespectării traseelor și duratei stabilite precum și a obligației de netransmisibilitate.

Art.13. Eliberare PLT se va face pe baza unei cereri tip stabilita prin hotararea de consiliu local la care se atașează după caz documentele doveditoare privind:

 • -  denumirea și sediul;

 • -  punctul de lucru;

 • -  motivele pentru care solicită eliberarea PLT - ului;

 • -  copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculelor / înregistrare a utilajului;

 • -  traseele pentru care se solicită eliberare PLT;

 • -  perioada pentru care solicită PLT;

Art. 14. (1) Taxele percepute pentru obținerea PLT - urilor în zonele restricționate se calculează și diferă în funcție de masa totală maximă autorizată a vehiculelor si perioada pentru care se solicita si se aproba prin H.C.L.

 • (2) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea masei autovehiculului cu masa remorcii.

Art. 15. Se pot elibera PLT - uri gratuite instituțiilor și societăților comerciale aflate în subordinea sau având ca acționar majoritar Consiliul Local și care desfășoară activități de interes public.

Art. 16. Pot circula fără restricții pe întreg teritoriul Municipiului Galați următoarele categorii de autovehicule:

- cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Justiției -Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerul Public și unitățile speciale ale S.R.I. și S.P.P. aflate în misiune.

Cap.3 Accesul autovehiculelor pe faleza inferioară

Art.17. Accesul autovehiculelor și utilajelor de orice capacitate pe faleza inferioară a Dunării se face prin cele două puncte prevăzute cu bariere în următoarele condiții:

 • -  societățile care au punct de lucru comercial pe faleza inferioară vor solicita și deține un singur PLT pe societate;

 • -  societățile care deservesc agenții economici cu care au puncte de lucru pe faleza inferioară vor solicita PLT pentru fiecare autovehicul utilizat;

 • -  accesul autovehiculelor societăților cu punct de lucru pe faleza inferioară este permis în intervalul Luni - Vineri 800- 1400, Sâmbătă, Duminică și sărbătorile legale 800- 1200 pe durată nedeterminată iar Luni - Vineri 1400 -800 și Sâmbătă, Duminică și sărbătorile legale 1200 - 800 doar pentru un interval de 15 minute;

 • -  accesul autovehiculelor societăților care deservesc agenții economici care au puncte de lucru pe faleza inferioară se va face doar Luni - Vineri 800- 1400 și Sâmbătă, Duminică și sărbătorile legale 800- 1200 pe durată nedeterminată;

 • -  orice autovehicul sau utilaj care intră pe faleza inferioară au obligația de a lăsa PLT -ul la punctul de intrare urmând a fi recuperat la ieșire;

 • -  nu este permis accesul în același timp a mai mult de un autovehicul pentru fiecare societate care are punctul de lucru pe faleza inferioară;

 • -  accesul autovehiculelor care transportă torturi, formații muzicale cu instrumente este permis pe baza actului de identitate și nu necesită PLT doar pentru un interval de 15 minute;

 • -  accesul autovehiculelor care efectuează transportul personalului sau a valorilor monetare este permis între orele 000 - 400 fără a necesita PLT pentru un interval de 15 minute;

 • -  pentru autovehiculele menționate în aliniatul de mai sus se va face solicitare la Primăria Municipiului Galați de trecere într-o listă specială;

Cap. 4 Constatarea contravențiilor și sancționarea lor

Art. 18. (1) Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 350 - 500 lei :

a. conducerea unui autovehicul în zonele de restricție stabilite prin HCL fără a poseda PLT sau cu PLT nevalabil pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectivă;

 • (2) Încălcarea prevederilor art.6 din prezentul regulament, Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei 2.500

 • (3) Constatarea contravenienților și aplicarea sancțiunilor se fac de agenții Poliției Rutiere, agenții Poliției Comunitare Galați și împuterniciți primarului.

 • (4) În situația în care contravenientul a fost sancționat de 3 ori în interval de un an, se aplică complementar deținătorului de autovehicul sau utilajului, sancțiunea pierderii dreptului de a circula cu vehiculul în acesta în zona restricționată.

 • (5) Sanctiunilor stabilite in prezenta hotarare li se aplica prevederile art.28 alin1 din O.U.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Anexa nr.2

La HCL nr.368/25 06 2009

Lista străzilor din municipiul Galați pe care circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se realizează fără restricții:

 • 1. Trecere bac, Intersecția B-dul Falezei - Strada Săvinești (casa de apă), str. Stadionului, b-dul Oțelarilor, b-dul Galați, b-dul Dunărea, Drumul de centură.

 • 2. Calea Prutului, Drumul de centură est, str. Tunelului, str. Ștefan cel mare, b-dul George Coșbuc , Drumul de centură .

Președinte de ședință

Mihai Alin

Anexa nr.3

La HCL nr.368/25 06 2009

Lista străzilor din municipiul Galați pe care este interzisa circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa mai mare de 3,5 tone

 • 1. Str. Brăilei;

 • 2. Str. Domnească;

 • 3. Faleza inferioară și superioară;

 • 4. Str. Nicolae Bălcescu;

 • 5. Str. Mihai Bravu;

Președinte de ședință

Mihai Alin

Anexa nr. 4

La HCL nr.368/25 06 2009

Cerere tip pentru eliberarea Permiselor de Liberă Trecere

C Ă TRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Str. Domnească nr. 38

Vă rugăm să aprobați eliberarea permisului de Liberă Trecere (PLT).

Denumirea și sediul societății...................................................................

Punctul de lucru....................................................................................

Motivele pentru care se solicită eliberarea PLT - ului......................................

Traseul/Traseele pentru care se solicită eliberarea PLT :

Perioada pentru care se solicită PLT......................................................

Se va prezenta copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/înregistrare al utilajul

Reprezentantul societății - Nume și Prenume............................................

Funcția .......................................................

Semnătura

Ștampila

Președinte de ședință

Mihai Alin