Hotărârea nr. 363/2009

Transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Agentiei de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2005/017-447.01.01.17 "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele virstnice"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.363

din 25 06 2009

privind transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Agentiei de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2005/017-447.01.01.17 “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele virstnice”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:420/19 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.63 116/24 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 118/24 06 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin. 4, lit.”e” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transmiterea din patrimoniul Municipiului Galati in patrimoniul Agentiei de Servicii Sociale Alternativa a echipamentelor si bunurilor achizitionate in cadrul Proiectului Phare RO2005/017-447.01.01.17 “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele virstnice”, prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

la HCL 363/25 06 2009

Nr.crt.

Denumirea bunurilor

Cantitati

Valoarea de inventar

1

autoturism

1 buc

44,922.00

2

aparat de indosariat

1 buc

523.96

3

flipchart

1 buc

1,312.09

4

aparat foto digital Sony

1 buc

1,303.29

5

aspirator

2 buc

1,752.39

6

videoproiector cu ecran de protectie

1 buc

8,757.57

7

memorie USB flash 8 Gb

2 buc

519.55

8

laptop

2 buc

10,265.89

9

inprimanta HP Laser Jet 1006 A4

1 buc

476.48

10

masina de calcat

1 buc

21,224.84

11

bastoane de gismnastica

4 buc

87.70

12

greutati 500 gr

2 buc

87.70

13

greutati 1000 gr

2 buc

175.41

14

bicicleta ergometrica

1 buc

5,700.10

15

aparat musculatura pumnului si a main

1 buc

2,191.98

16

aparat exercitii umar tip roata marinare

1 buc

3,508.12

17

aparat trepte medicale

1 buc

3,946.64

18

aparat bare paralele reglabile

1 buc

4,713.95

19

baterie teste psihologice

1 buc

2,411.00

20

trusa medicala de prim ajutor

1 buc

3,926.22

21

baner

1 buc

5,264.00

22

oglinda

5 mp

1,673.56

23

mocheta

30 mp

2,510.06

24

telefon/fax

1 buc

1,673.59

25

instalatie aer conditionat

1 buc

1,673.59

26

copiator A3 Panasonic

1 buc

5,523.33

27

banda de alergare Alpine II Hammer

1 buc

9,479.69

28

combina de spalat si uscat

1 buc

8,345.79

Total

145,604.70

Presedinte de sedinta

Mihai Alin