Hotărârea nr. 358/2009

Modificarea si completarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati aprobat prin HCL nr. 229/13.05.2008, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.358

din 25 06 2009

privind: modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati aprobat prin H.C.L. nr. 229/13.05.2008 , cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:449/25 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.63 476/25 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 478/25 06 2009, al domnului consilier Voicu Costica;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”d” coroborat cu alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfășurate de structurile sportive din municipiul Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 229/13.05.2008, în sensul prelungirii termenului de depunere a documentatiilor si de completare a acestora, pentru anul 2009, pana la data de 30 08 2009.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei