Hotărârea nr. 357/2009

Aprobarea criteriilor de performanta pe anul 2009, pentru SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.357

din 25 06 2009

privind: aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009, pentru SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:417/19 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.61 214/19 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.61 216/19 06 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.2, alin.3 și art.4 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă criteriile de performanță pe anul 2009, pentru SC APATERM SA Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL 357/25 06 2009

CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr crt

INDICATORI

Nivelul

propus

CRITERII

PONDERE

1.

Indicele productivitatii Muncii .

Sa fie

supraunitar

Nivel minim acceptat = 1

0.2

2

Efectuarea reparatiilor capitale la mijloacele fixe din domeniul public al Municipiului

Galati

Conform valorilor alocate prin bugetul local

Conform prevederilor bugetare

0.1

3

Diminuarea creantelor restante

800.000 lei /luna

Valoarea soldului istoric,

existent la data de 31.12.2008, aferent activitatii de baza, se va reduce cu 800.000 lei /luna.

0.2

4

Diminuarea datoriilor restante

650.000 lei/luna

Valoarea soldului istoric,

existent la data de 31.12.2008, aferent activitatii de baza, se va reduce cu suma de 650.000 lei / luna.

0.2

5

Certificarea activitatii conform sistemului de calitate ISO 9001

Certificarea activitatii conform sistemului ISO 90001

Certificarea activitatii conform sistemului de calitate ISO 9001 in anul 2009

0.2

6

Obtinerea unui procent de 100% la incheierea contractelor cu beneficiarii de servicii

100%

Facturarea beneficiarilor de servicii numai pe baza contractelor de furnizare a energiei termice

0.1

Președinte de ședință

Mihai Alin