Hotărârea nr. 355/2009

Aprobarea criteriilor de performanta pe anul 2009, pentru SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.355

din 25 06 2009

privind: aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2009, pentru SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:413/19 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.60 666/18 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 668/18 06 2009, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din Actul Constitutiv al SC APA CANAL SA Galați, aprobat prin HCL nr.46/30 09 2004;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.2, alin.3 și art.4 din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă criteriile de performanță pe anul 2009, pentru SC APA CANAL SA Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Presedinte de sedinta


Anexa


Mihai Alin


la HCL nr. 355 /26 05 2009

CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2009

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Nivel realizat

31.12.2008

Nivel pentru

31.12.2009

Criterii

% coeficient

1

Reducerea creanțelor comerciale

Lei

22.183.520

11.091.760

Reducerea cu 50% a creanțelor comerciale aflate în sold la 31.12.2008, respectiv cu 11.091.760 lei

25

2

Reducerea plăților restante

Lei

33.592.011

22.500.251

Reducerea cu 33% a plăților aflate în sold la 31.12.2008, respectiv cu 11.091.760 lei

25

3

Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri

Lei

1,002

997,5

Reducerea cheltuielilor efectuate pentru realizarea a 1 000 lei venituri, cnf. BVC 2009

5

4

Creșterea productivității muncii

07

%

54.074,45 lei/an/sal., cu o medie lunară de 4.506,2 lei/luna/sal.

63.080,35 lei/an/sal., cu o medie lunară de

5.256,69 lei/luna/sal.

Creșterea productivității muncii cu 9005,9 lei/an/sal.

5

5

Măsurarea și administrarea volumului de apa facturată

07

%

94.00%

95.00%

Volumul de apă facturată măsurată în total apa facturata > 90,00 %

20

6

Calitatea serviciilor oferite

07

%

99,67

99,9

Numărul de analize care vor respecta condițiile de potabilitate impuse de Legea 458/2002 în total analize efectuate să fie > 99.9%

20

Nota: Modul de îndeplinire al indicatorilor se urmărește raportând nivelul realizat al acestora pe cumulat

HCL 355.doc