Hotărârea nr. 351/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 213/30.04.2009 privind vanzarea terenului in suprafata de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, cu destinatia de curte-gradina aferent imobilului din str. Vasile Alecsandri, nr. 2, doamnelor DOLIS ELENA, DOLIS EMILIA si MARGARIT (DOLIS) ADINA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.351

din 25 06 2009

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 213/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str. Vasile Alecsandri, nr.2, doamnelor DOLIȘ ELENA, DOLIȘ EMILIA și MĂRGĂRIT (DOLIȘ) ADINA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:410/16 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.59 738/16 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.59 740/16 06 2009, al Biroului Concesionări Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr. 213/30.04.2009, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 387,7 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str. Vasile Alecsandri, nr.2, doamnelor DOLIȘ ELENA, DOLIȘ EMILIA și MĂRGĂRIT (DOLIȘ) ADINA , care îl deține în închiriere, teren ce rămâne în indiviziune cu terenul proprietate privată a municipiului Galați de la această adresă.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei