Hotărârea nr. 347/2009

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 217/30.04.2009 privind vanzarea terenului in suprafata de 117,10 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, cu destinatia de curte-gr?dina aferent imobilului din str. Nicolae Holban, nr. 13A, doamnei AMBROSE GHERGHINA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.347

din 25 06 2009

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr. 217/30.04.2009 privind vânzarea terenului în suprafață de 117,10 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str.Nicolae Holban, nr. 13A, doamnei AMBROSE GHERGHINA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:404/16 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.59 722/16 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.59 724/16 06 2009, al Biroului Concesionări Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr. 217/30.04.2009, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 117.1 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curți - grădini aferent imobilului din str. Nicolae Holban nr.13 A, doamnei Ambrose Gherghina, care îl deține în închiriere, teren ce rămâne în indiviziune cu terenul proprietate privată a municipiului Galați de la această adresă.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei