Hotărârea nr. 343/2009

Aprobarea Studiului de oportunitate in vederea realizarii unui Parteneriat Public Privat pentru crearea de parcari rezidentiale cu plata in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.343

din 25 06 2009

privind: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea realizării unui Parteneriat

Public Privat pentru crearea de parcări rezidențiale cu plată în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:400/16 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.58 566/15 06 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.58 568/15 06 2009, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”c”, „d”, alin.5, lit.”a”și “b” , alin.6, lit.”a”, pct.11 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea realiză rii unui Parteneriat Public Privat pentru crearea de parcări rezidențiale cu plată în municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.343/25 06 2009

STUDIU DE OPORTUNITATE

în vederea realizării unui Parteneriat Public Privat pentru crearea de parcări rezidențiale cu plată în municipiul Galați

Municipiul Galați, în contextul dezvoltării durabile, se află într-un plin proces de dezvoltare urbanistică. Ansamblurile rezidențiale nou create sintetizează în cea mai mare parte nevoile cetățenilor, nevoi aflate într-o permanentă evoluție.

Orice proprietar dorește păstrarea oricărui bun pe care îl deține într-un loc adecvat. În cazul autoturismelor personale, la nivel național și, implicit la nivel local, numărul acestora a crescut enorm față de perioada anterioară anului 1989.

Vechile ansambluri de locuințe nu au fost pregătite să facă față unui număr atât de mare de autoturisme. Primăria Municipiului Galați a încercat de-a lungul timpului rezolvarea acestor probleme prin crearea de spații pentru parcare însă fondurile avute la dispoziție au fost insuficiente și astfel nu s-a putut ține pasul cu explozia noilor înmatriculări de autoturisme.

Pe adresa Primăriei Municipiului Galați sosesc în mod frecvent cereri ale cetățenilor privind achiziționarea/concesionarea locului unde își parchează mașina. Acest lucru ne face să ne gândim că am putea realiza mai multe obiective cum ar fi creșterea încasărilor la bugetul local prin concesionarea spațiilor, crearea de fonduri pentru extinderea parcărilor rezidențiale și, automat, creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor față de autoritatea publică locală.

Având în vedere lipsa banilor pentru investiții considerăm că cea mai bună soluție în acest moment pentru rezolvarea spinoasei probleme a locurilor de parcare o reprezintă realizarea unui Parteneriat Public Privat pentru crearea parcărilor rezidențiale cu plată.

În ultima vreme, în România se constată o creștere tot mai mare a interesului pentru cooperarea dintre sectorul public și cel privat, în realizarea de proiecte de infrastructură, în diferite sectoare de activitate. Creșterea disponibilității sectorului privat de a prelua o serie de responsabilități și riscuri și a sectorului public de a privatiza serviciile de utilitate publică a avut ca rezultat multiplicarea eforturilor de introducere a conceptului de parteneriat public - privat la realizarea obiectivelor și proiectelor economico-sociale în România.

Această cooperare public-privat oferă o serie de avantaje cum ar fi:

 • > Accelerarea realizării obiectivelor și proiectelor de infrastructură programate;

 • > Conjugarea preluării responsabilităților și riscurilor sectorului privat cu disponibilizarea serviciilor sectorului public și efectuarea promptă a plăților;

 • > Reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor;

 • > Stimularea îndeplinirii obligațiilor contractuale, asumate;

 • > Îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică;

 • > Generarea unor venituri adiționale, de interes pentru sectorul privat;

 • > Îmbunătățirea managementului sectorului public prin expunerea serviciilor la rigorile concurenței.

Parteneriatul public-privat trebuie privit nu ca un miracol ci ca o opțiune viabilă, printre alte modele tradiționale existente. De-a lungul timpului practica a dezvoltat o mare diversitate de parteneriate public-privat, generate de dinamismul dezvoltării, multitudinea particularităților aranjamentelor contractuale și circumstanțele conjuncturale. Principalul criteriu însă, care separă diferitele tipuri de PPP este riscul, măsura în care sectorul public este dispus să transfere în totalitate sau parțial răspunderea și riscul către sectorul privat.

Acest criteriu impune, pentru fiecare PPP, aplicarea unei anumite legislații și a unei anumite metodologii de selectare a partenerilor privați. La baza selectării partenerilor privați și a încheierii contractelor de PPP stau următoarele principii:

 • - transparența;

 • - tratamentul egal, nediscriminatoriu;

 • - proporționalitatea;

 • - recunoașterea mutuală;

 • - libera concurență;

Având în vedere avantajele oferite în cadrul Parteneriatului Public-Privat, lipsa fondurilor bugetare, satisfacția viitoare a cetățenilor, etc considerăm viabilă în acest moment realizarea unui astfel de acord. Considerăm că prin această măsură se va rezolva în mare parte cererea privind locurile de parcare și se va produce un impact pozitiv asupra percepției cetățenilor cu privire la rezolvarea problemelor comunității de către Primăria Municipiului Galați.

Primăria Municipiului Galați va pune la dispoziție spații pentru crearea parcărilor rezidențiale cu plată iar investitorul le va realiza, întreține și exploata pe o durată determinată după care vor intra patrimoniul public.

În acest mod Primăria Municipiului Galați va satisface interesul public iar investitorul va încasa taxe pentru activitățile desfășurate. Cu siguranță, o parte dintre aceste taxe se vor regăsi și în bugetul public și vor putea constitui sursă de finanțare pentru rezolvarea multitudinilor de nevoi ale comunității.

Președinte de ședință

Mihai Alin