Hotărârea nr. 340/2009

Acceptarea donatiei unui teren in suprafata de 54,01mp amplasat cadastral in Tarlaua 43, Parcela 33/2, Str. Arcasilor nr. 76A, proprietatea privata, in indiviziune, a numitilor Maracineanu Iulian si Maracineanu Doranda

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 340 din 25 06 2009

privind: acceptarea donației unui teren în suprafață de 54,oimp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, Str. Arcașilor nr. 76A , proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Mărăcineanu Iulian și Mărăcineanu Doranda

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:303/2 06 2009

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25 06 2009;

Având în vedere expunerea de motive nr.47 718/12 05 2009, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.47 720/12 05 2009, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1, alin.2, lit.”c” coroborat cu art. 121, alin.3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă oferta de donație a terenului în suprafață de 54,01 mp amplasat cadastral în Tarlaua 43, Parcela 33/2, Str. Arcașilor nr. 76A , proprietatea privată, în indiviziune, a numiților Mărăcineanu Iulian și Mărăcineanu Doranda, în vederea deschiderii unui drum public.

Terenul este individualizat în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Taxele notariale privind documentațiile și expertizele tehnice de evaluare a terenurilor vor fi suportate de către donatori.

Art.3 - Autorizația de construire a lucrărilor se va elibera după încheierea contractului de donație și operarea în evidențele cărții funciare a terenului donat, în favoarea domeniului public al municipiului Galați.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mihai Alin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

..


.Z


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A TERENULUI


Numele și prenumele proprietarilor: Antohe Mihai si

Antohe Ramona-Lăcrămiora. Adresa:Galati


JudețukGalați

Teritoriul adm:Galați Cod SIRUTA:75105

Adresa:Galați

T 43-P33/2

str. Arcașilor nr.62Tn’^a/fc. | ■ \iît\ihx


iMcotft

Al.

.2.... ,dL.

Ș ti/.            <&■ rf,t>O

- 7* , ----------*--.

X ^cr r

3. f't) 5 ?•

. . ..        _________________________5> ’

(Arac. ///ra,'


• -j

---*1-

-44


Data:09.10.20067         -*■. , •■•—-4, -~2^z\2°7y7^o^. rt 4<»,

(7/cay/rtf// ■        ------——     . .——■■■


Arrcr'm/r. /^zf

A /7/co' T/e/b^fre/'C ,(&}

//. T^ccrrrrrrr


/<?. ■ //?>">? zi?/'

//,                          ybf.'î

XX Z/z-o-Z-^r Zoi-Z ztȚ    Zv iț,

~7Z.   >/Z'br<. /■

_\ y,'O

Si AxeZfife-jbĂr SMnfa. •

ZĂe»e.

7rr/ir Sfa"f'/jcț ' /, Z/,

z|^' ' ■ . foTst/. /O't,          '

7^/cz So/> A, Q77A<r


J2Z

Gfr'^ore /or> J“. jt 4?Aer

Cd6b^o«k>/> j-. 1.50A&

JtveTr OA.      | V^/Xvv JZ S.ttU) 5/t

X. J.OSV ■"■1   1--


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL


Scara 1 : 500


Numele si prenumele proprietarilor:

Antohe Mihai si

Antohe Ramona-Lacramiora ADRESA: Galați


S"ji                                 .

A - *     "

•X

Județul: GALAȚI

Teritoriu administrativ: Galați

Cod SIRUTA: 17-75105 ADRESA:

str. Arcașilor nr.62, T 43-P33/2.Teren liber de construcții în supraf.totala de 1014,87 mp, din care:

-supraf.exclusiva 852,80 mp-contur 3-4-5-2-3 -suprafața in indiviziune 162,07 mp(cota indiviza de 49,99 % din aleea de acces comuna si indiviza in supraf. totala de 324,21 mp).


Ol


oo


co


O O O)


uol hO